Tiêu chuẩn 9 : Thư viện, trang thiết bị học tập và cơ sở vật chất khác
Tiêu chí 9.4 : Cung cấp đầy đủ thiết bị tin học để hỗ trợ hiệu quả các hoạt động dạy và học, nghiên cứu khoa học và quản lý.

Từ khóa: Đủ, thiết bị tin học; hỗ trợ, dạy, học, nghiên cứu khoa học, quản lý, hiệu quả.

Các minh chứng có thể sử dụng cho tiêu chí này:
      Văn bản quy định việc trang bị mới, khấu hao tài sản, thay thế máy tính và các thiết bị điện tử dùng cho tin học hoá việc dạy/học, nghiên cứu khoa học và quản lý của trường;
       Danh mục tài sản thuộc chủng loại trên theo từng đơn vị/bộ phận chức năng trong trường;
       Danh mục tài sản thuộc chủng loại trên cho các khoa/trung tâm trong trường;
       Bản mô tả hệ thống mạng máy tính của trường, các khoa (nếu có riêng);
       Văn bản quy định và hướng dẫn việc sử dụng máy tính và mạng intranet và Internet của trường;
       Văn bản quy định chức năng và nhiệm vụ cho phòng/bộ phận quản trị mạng của trường;
       Công tác quản lý của trường được tin học hoá sử dụng các phần mềm quản lý chuyên dụng;
       Hệ thống các phòng máy tính, phòng thiết bị đa năng của trường;
       Báo cáo hàng năm về kiểm kê tài sản (mục các trang thiết bị điện tử phục vụ tin học hoá);
       Các báo cáo đánh giá việc tin học hoá trong dạy - học, nghiên cứu khoa học và quản lý.
       Các minh chứng liên quan khác:………………………………………

Các câu hỏi dành cho tiêu chí này:
      Nhà trường có mạng intranet không?
       Các máy tính trong trường có được kết nối mạng internet không? Tốc độ kết nối thế nào?
       Trong khuôn viên của trường có hệ thống mạng không dây không (wireless)?
       Cán bộ, giảng viên, nghiên cứu viên của trường có được sử dụng internet miễn phí không? Nếu có, có giới hạn không?
       Người học dùng máy tính kết nối mạng Internet có phải trả tiền không?
       Cán bộ, giảng viên/nghiên cứu viên và người học có được cung cấp miễn phí account thư điện tử của trường không?
       Tỷ lệ máy tính dùng cho công tác quản lý trên số lượng cán bộ quản lý các phòng ban chức năng.
       Tỷ lệ máy tính trung bình trang bị cho các khoa/trung tâm trên số lượng giảng viên/nghiên cứu viên cơ hữu.
       Tỷ lệ máy tính cho người học sử dụng trên tổng số lượng người học của trường.
       Các phòng/bộ phận nào trong trường chịu trách nhiệm xây dựng và phê duyệt các kế hoạch thay thế hoặc mua mới các thiết bị tin học cho trường?
       Nhà trường có đội ngũ kỹ thuật viên hỗ trợ và hướng dẫn việc sử dụng các thiết bị tin học cho cán bộ, giảng viên và người học không?
       Nhà trường có sử dụng các phân mềm chuyên dụng để quản lý các số liệu về người học (kết quả học tập, và thông tin chung), về cán bộ/giảng viên.
       Nhà trường có thống nhất chung một phần mềm kế toán cho tất cả các đơn vị có tài khoản riêng trong trường không?
       Nhà trường có hệ thống bảo đảm an toàn và an ninh cho các máy tính của trường không?

Các gợi ý cho Đoàn đánh giá ngoài:
      Yêu cầu cốt lõi của tiêu chí này là hoạt động giảng day, học tập, nghiên cứu khoa học và quản lý của nhà trường có được tin học hoá không vàmức độ tin học hoá và hiệu quả khai thác như thế nào?
       Chọn lọc các câu hỏi trên để sử dụng trong khi phỏng vấn và thẩm định các thông tin trong báo cáo tự đánh giá của nhà trường;
       Thăm quan các phòng máy tính, phòng đa năng, hệ thống máy tính trong thư viện và kiểm tra tốc độ kết nối internet, mạng intranet của trường.
       Phỏng vấn: Đại diện lãnh đạo trường phụ trách cơ sở vật chất, tài chính, lãnh đạo và kỹ thuật viên phòng/bộ phận quản trị mạng, bộ phận hỗ trợ kỹ thuật tin học, đại diện cán bộ và giảng viên
      
       của các đơn vị trong trường, đại diện người học các khoá của các khoa trong trường.