Khách, login,
1
TỔNG HỢP BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ
Đăng ký kiểm định chất lượng giáo dục trường đại học
(Hiện tại)
 PHẦN 0: MỞ ĐẦU
 PHẦN 1: ĐẶT VẤN ĐỀ
 PHẦN 2: TỔNG QUÁT CHUNG
 PHẦN 3: TIÊU CHUẨN, TIÊU CHÍ
Các báo cáo tự đánh giá trước:
TIÊU CHUẨN/ TIÊU CHÍ File Minh chứng Tham khảo In
 Tiêu chuẩn 1         
   Tiêu chí 1.1     [H1.1.1.1]   [H1.1.1.2]   [H1.1.1.3]   [H1.1.1.4]   [H1.1.1.5]   [H1.1.1.6]   [H1.1.1.7]   [H1.1.1.8]      
   Tiêu chí 1.2     [H1.1.2.1]   [H1.1.2.2]   [H1.1.2.3]   [H1.1.2.4]   [H1.1.2.5]   [H1.1.2.6]   [H1.1.2.7]      
 Tiêu chuẩn 2         
   Tiêu chí 2.1     [H2.2.1.1]   [H2.2.1.2]   [H2.2.1.3]   [H2.2.1.4]   [H2.2.1.5]   [H2.2.1.6]   [H2.2.1.7]   [H2.2.1.8]   [H2.2.1.9]      
   Tiêu chí 2.2     [H2.2.2.10]   [H2.2.2.11]   [H2.2.2.12]   [H2.2.2.1]   [H2.2.2.2]   [H2.2.2.3]   [H2.2.2.4]   [H2.2.2.5]   [H2.2.2.6]   [H2.2.2.7]   [H2.2.2.8]   [H2.2.2.9]      
   Tiêu chí 2.3     [H2.2.3.1]   [H2.2.3.2]   [H2.2.3.3]   [H2.2.3.4]   [H2.2.3.5]      
   Tiêu chí 2.4     [H2.2.4.10]   [H2.2.4.11]   [H2.2.4.1]   [H2.2.4.2]   [H2.2.4.3]   [H2.2.4.4]   [H2.2.4.5]   [H2.2.4.6]   [H2.2.4.7]   [H2.2.4.8]   [H2.2.4.9]      
   Tiêu chí 2.5     [H2.2.5.1]   [H2.2.5.2]   [H2.2.5.3]   [H2.2.5.4]   [H2.2.5.5]   [H2.2.5.6]      
   Tiêu chí 2.6     [H2.2.6.1]   [H2.2.6.2]   [H2.2.6.3]   [H2.2.6.4]   [H2.2.6.5]   [H2.2.6.6]      
   Tiêu chí 2.7     [H2.2.7.1]   [H2.2.7.2]   [H2.2.7.3]   [H2.2.7.4]   [H2.2.7.5]   [H2.2.7.6]      
 Tiêu chuẩn 3         
   Tiêu chí 3.1     [H3.3.1.10]   [H3.3.1.11]   [H3.3.1.12]   [H3.3.1.1]   [H3.3.1.2]   [H3.3.1.3]   [H3.3.1.4]   [H3.3.1.5]   [H3.3.1.6]   [H3.3.1.7]   [H3.3.1.8]   [H3.3.1.9]      
   Tiêu chí 3.2     [H3.3.2.1]   [H3.3.2.2]   [H3.3.2.3]   [H3.3.2.4]   [H3.3.2.5]   [H3.3.2.6]   [H3.3.2.7]      
   Tiêu chí 3.3     [H3.3.3.1]   [H3.3.3.2]   [H3.3.3.3]   [H3.3.3.4]   [H3.3.3.5]   [H3.3.3.6]   [H3.3.3.7]      
   Tiêu chí 3.4     [H3.3.4.1]   [H3.3.4.2]   [H3.3.4.3]   [H3.3.4.4]   [H3.3.4.5]   [H3.3.4.6]      
   Tiêu chí 3.5     [H3.3.5.1]   [H3.3.5.2]   [H3.3.5.3]   [H3.3.5.4]   [H3.3.5.5]   [H3.3.5.6]   [H3.3.5.7]      
   Tiêu chí 3.6     [H3.3.6.1]   [H3.3.6.2]   [H3.3.6.3]   [H3.3.6.4]   [H3.3.6.5]   [H3.3.6.6]      
 Tiêu chuẩn 4         
   Tiêu chí 4.1     [H4.4.1.1]   [H4.4.1.2]   [H4.4.1.3]   [H4.4.1.4]   [H4.4.1.5]   [H4.4.1.6]   [H4.4.1.7]   [H4.4.1.8]   [H4.4.1.9]      
   Tiêu chí 4.2     [H4.4.2.1]   [H4.4.2.2]   [H4.4.2.3]   [H4.4.2.4]   [H4.4.2.5]   [H4.4.2.6]   [H4.4.2.7]   [H4.4.2.8]   [H4.4.2.9]      
   Tiêu chí 4.3     [H4.4.3.10]   [H4.4.3.11]   [H4.4.3.12]   [H4.4.3.13]   [H4.4.3.1]   [H4.4.3.2]   [H4.4.3.3]   [H4.4.3.4]   [H4.4.3.5]   [H4.4.3.6]   [H4.4.3.7]   [H4.4.3.8]   [H4.4.3.9]      
   Tiêu chí 4.4     [H4.4.4.1]   [H4.4.4.2]   [H4.4.4.3]   [H4.4.4.4]   [H4.4.4.5]   [H4.4.4.6]   [H4.4.4.7]   [H4.4.4.8]      
   Tiêu chí 4.5     [H4.4.5.1]   [H4.4.5.2]   [H4.4.5.3]   [H4.4.5.4]   [H4.4.5.5]   [H4.4.5.6]      
   Tiêu chí 4.6     [H4.4.6.10]   [H4.4.6.11]   [H4.4.6.12]   [H4.4.6.1]   [H4.4.6.2]   [H4.4.6.3]   [H4.4.6.4]   [H4.4.6.5]   [H4.4.6.6]   [H4.4.6.7]   [H4.4.6.8]   [H4.4.6.9]      
   Tiêu chí 4.7     [H4.4.7.1]   [H4.4.7.2]   [H4.4.7.3]   [H4.4.7.4]   [H4.4.7.5]   [H4.4.7.6]   [H4.4.7.7]      
 Tiêu chuẩn 5         
   Tiêu chí 5.1     [H5.5.1.10]   [H5.5.1.1]   [H5.5.1.2]   [H5.5.1.3]   [H5.5.1.4]   [H5.5.1.5]   [H5.5.1.6]   [H5.5.1.7]   [H5.5.1.8]   [H5.5.1.9]      
   Tiêu chí 5.2     [H5.5.2.1]   [H5.5.2.2]   [H5.5.2.3]   [H5.5.2.4]   [H5.5.2.5]   [H5.5.2.6]   [H5.5.2.7]      
   Tiêu chí 5.3     [H5.5.3.10]   [H5.5.3.1]   [H5.5.3.2]   [H5.5.3.3]   [H5.5.3.4]   [H5.5.3.5]   [H5.5.3.6]   [H5.5.3.7]   [H5.5.3.8]   [H5.5.3.9]      
   Tiêu chí 5.4     [H5.5.4.1]   [H5.5.4.2]   [H5.5.4.3]   [H5.5.4.4]   [H5.5.4.5]   [H5.5.4.6]   [H5.5.4.7]      
   Tiêu chí 5.5     [H5.5.5.1]   [H5.5.5.2]   [H5.5.5.3]   [H5.5.5.4]   [H5.5.5.5]   [H5.5.5.6]   [H5.5.5.7]   [H5.5.5.8]      
   Tiêu chí 5.6     [H5.5.6.1]   [H5.5.6.2]   [H5.5.6.3]   [H5.5.6.4]   [H5.5.6.5]   [H5.5.6.6]   [H5.5.6.7]   [H5.5.6.8]   [H5.5.6.9]      
   Tiêu chí 5.7     [H5.5.7.1]   [H5.5.7.2]   [H5.5.7.3]   [H5.5.7.4]   [H5.5.7.5]      
   Tiêu chí 5.8     [H5.5.8.1]   [H5.5.8.2]   [H5.5.8.3]   [H5.5.8.4]   [H5.5.8.5]      
 Tiêu chuẩn 6         
   Tiêu chí 6.1     [H6.6.1.1]   [H6.6.1.2]   [H6.6.1.3]   [H6.6.1.4]   [H6.6.1.5]   [H6.6.1.6]      
   Tiêu chí 6.2     [H6.6.2.10]   [H6.6.2.11]   [H6.6.2.12]   [H6.6.2.13]   [H6.6.2.14]   [H6.6.2.15]   [H6.6.2.1]   [H6.6.2.2]   [H6.6.2.3]   [H6.6.2.4]   [H6.6.2.5]   [H6.6.2.6]   [H6.6.2.7]   [H6.6.2.8]      
   Tiêu chí 6.3     [H6.6.3.1]   [H6.6.3.2]   [H6.6.3.3]   [H6.6.3.4]   [H6.6.3.5]      
   Tiêu chí 6.4     [H6.6.4.1]   [H6.6.4.2]   [H6.6.4.3]   [H6.6.4.4]      
   Tiêu chí 6.5     [H6.6.5.10]   [H6.6.5.11]   [H6.6.5.12]   [H6.6.5.13]   [H6.6.5.14]   [H6.6.5.15]   [H6.6.5.1]   [H6.6.5.2]   [H6.6.5.3]   [H6.6.5.4]   [H6.6.5.5]   [H6.6.5.6]   [H6.6.5.7]   [H6.6.5.8]   [H6.6.5.9]      
   Tiêu chí 6.6     [H6.6.6.1]   [H6.6.6.2]   [H6.6.6.3]   [H6.6.6.4]   [H6.6.6.5]   [H6.6.6.6]      
   Tiêu chí 6.7     [H6.6.7.1]   [H6.6.7.2]   [H6.6.7.3]   [H6.6.7.4]   [H6.6.7.5]   [H6.6.7.6]      
   Tiêu chí 6.8     [H6.6.8.1]   [H6.6.8.2]   [H6.6.8.3]   [H6.6.8.4]      
   Tiêu chí 6.9     [H6.6.9.1]   [H6.6.9.2]   [H6.6.9.3]   [H6.6.9.4]   [H6.6.9.5]      
 Tiêu chuẩn 7         
   Tiêu chí 7.1     [H7.7.1.10]   [H7.7.1.1]   [H7.7.1.2]   [H7.7.1.3]   [H7.7.1.4]   [H7.7.1.5]   [H7.7.1.6]   [H7.7.1.7]   [H7.7.1.8]   [H7.7.1.9]      
   Tiêu chí 7.2     [H7.7.2.1]   [H7.7.2.2]   [H7.7.2.3]   [H7.7.2.4]   [H7.7.2.5]   [H7.7.2.6]   [H7.7.2.7]      
   Tiêu chí 7.3     [H7.7.3.1]   [H7.7.3.2]   [H7.7.3.3]   [H7.7.3.4]      
   Tiêu chí 7.4     [H7.7.4.1]   [H7.7.4.2]   [H7.7.4.3]      
   Tiêu chí 7.5     [H7.7.5.1]   [H7.7.5.2]      
   Tiêu chí 7.6     [H7.7.6.1]   [H7.7.6.2]   [H7.7.6.3]   [H7.7.6.4]   [H7.7.6.5]   [H7.7.6.6]   [H7.7.6.7]      
   Tiêu chí 7.7     [H7.7.7.1]   [H7.7.7.2]      
 Tiêu chuẩn 8         
   Tiêu chí 8.1     [H8.8.1.1]   [H8.8.1.2]   [H8.8.1.3]   [H8.8.1.4]   [H8.8.1.5]   [H8.8.1.6]   [H8.8.1.7]   [H8.8.1.8]      
   Tiêu chí 8.2     [H8.8.2.1]   [H8.8.2.2]   [H8.8.2.3]   [H8.8.2.4]   [H8.8.2.5]   [H8.8.2.6]   [H8.8.2.7]      
   Tiêu chí 8.3     [H8.8.3.1]   [H8.8.3.2]   [H8.8.3.3]   [H8.8.3.4]      
 Tiêu chuẩn 9         
   Tiêu chí 9.1     [H9.9.1.10]   [H9.9.1.11]   [H9.9.1.1]   [H9.9.1.2]   [H9.9.1.3]   [H9.9.1.4]   [H9.9.1.5]   [H9.9.1.6]   [H9.9.1.7]   [H9.9.1.8]   [H9.9.1.9]      
   Tiêu chí 9.2     [H9.9.2.1]   [H9.9.2.2]   [H9.9.2.3]   [H9.9.2.4]      
   Tiêu chí 9.3     [H9.9.3.10]   [H9.9.3.11]   [H9.9.3.12]   [H9.9.3.13]   [H9.9.3.14]   [H9.9.3.1]   [H9.9.3.2]   [H9.9.3.3]   [H9.9.3.4]   [H9.9.3.5]   [H9.9.3.6]   [H9.9.3.7]   [H9.9.3.8]   [H9.9.3.9]      
   Tiêu chí 9.4     [H9.9.4.1]   [H9.9.4.2]   [H9.9.4.3]   [H9.9.4.4]   [H9.9.4.5]   [H9.9.4.6]   [H9.9.4.7]      
   Tiêu chí 9.5     [H9.9.5.1]   [H9.9.5.2]   [H9.9.5.3]   [H9.9.5.4]   [H9.9.5.5]   [H9.9.5.6]   [H9.9.5.7]   [H9.9.5.8]      
   Tiêu chí 9.6     [H9.9.6.1]   [H9.9.6.2]   [H9.9.6.3]   [H9.9.6.4]   [H9.9.6.5]      
   Tiêu chí 9.7     [H9.9.7.1]   [H9.9.7.2]   [H9.9.7.3]   [H9.9.7.4]   [H9.9.7.5]      
   Tiêu chí 9.8     [H9.9.8.1]   [H9.9.8.2]   [H9.9.8.3]   [H9.9.8.4]   [H9.9.8.5]      
   Tiêu chí 9.9     [H9.9.9.10]   [H9.9.9.11]   [H9.9.9.1]   [H9.9.9.2]   [H9.9.9.3]   [H9.9.9.4]   [H9.9.9.5]   [H9.9.9.6]   [H9.9.9.7]   [H9.9.9.8]   [H9.9.9.9]      
 Tiêu chuẩn 10         
   Tiêu chí 10.1     [H10.10.1.10]   [H10.10.1.11]   [H10.10.1.12]   [H10.10.1.1]   [H10.10.1.2]   [H10.10.1.3]   [H10.10.1.4]   [H10.10.1.5]   [H10.10.1.6]   [H10.10.1.7]   [H10.10.1.8]   [H10.10.1.9]      
   Tiêu chí 10.2     [H10.10.2.1]   [H10.10.2.2]   [H10.10.2.3]   [H10.10.2.5]   [H10.10.2.6]   [H10.10.2.7]      
   Tiêu chí 10.3     [H10.10.3.1]   [H10.10.3.2]   [H10.10.3.3]   [H10.10.3.4]   [H10.10.3.5]   [H10.10.3.6]   [H10.10.3.7]   [H10.10.3.8]      

 PHẦN 4: KẾT LUẬN
 PHẦN 5: PHỤ LỤC CƠ SỞ DỮ LIỆU
 PHẦN 6: DANH MỤC MINH CHỨNG
BIỂU MẪU LIÊN KẾT Cấu hình
PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC