Khách, login,
1
TỔNG HỢP BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ
KIỂM ĐỊNH TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHẠM VĂN ĐỒNG NĂM 2022
(Hiện tại)
 PHẦN I: MỞ ĐẦU
 PHẦN II: TIÊU CHUẨN, TIÊU CHÍ
Các báo cáo tự đánh giá trước:
TIÊU CHUẨN/ TIÊU CHÍ File Minh chứng Tham khảo DIỄN ĐẠT
 Tiêu chuẩn 1          
   Tiêu chí 1.1     [H1.01.01.01]   [H1.01.01.02]   [H1.01.01.03]   [H1.01.01.04]   [H1.01.01.05]   [H1.01.01.06]   [H1.01.01.07]   [H1.01.01.08]   [H1.01.01.09]   [H1.01.01.10]   [H1.01.01.11]   [H1.01.01.12]   [H1.01.01.13]   [H1.01.01.14]   [H1.01.01.15]      
   Tiêu chí 1.2     [H1.01.02.01]   [H1.01.02.02]   [H1.01.02.03]   [H1.01.02.04]   [H1.01.02.05]   [H1.01.02.06]   [H1.01.02.07]      
   Tiêu chí 1.3     [H1.01.03.01]   [H1.01.03.02]   [H1.01.03.03]   [H1.01.03.04]   [H1.01.03.05]   [H1.01.03.06]   [H1.01.03.07]      
   Tiêu chí 1.4     [H1.01.04.01]   [H1.01.04.02]   [H1.01.04.03]   [H1.01.04.04]   [H1.01.04.05]   [H1.01.04.06]   [H1.01.04.07]   [H1.01.04.08]      
   Tiêu chí 1.5     [H1.01.05.01]   [H1.01.05.02]   [H1.01.05.03]   [H1.01.05.04]   [H1.01.05.05]   [H1.01.05.06]   [H1.01.05.07]   [H1.01.05.08]   [H1.01.05.09]   [H1.01.05.10]   [H1.01.05.11]   [H1.01.05.12]      
 Tiêu chuẩn 2          
   Tiêu chí 2.1     [H2.02.01.01]   [H2.02.01.02]   [H2.02.01.03]   [H2.02.01.04]   [H2.02.01.05]   [H2.02.01.06]   [H2.02.01.07]   [H2.02.01.08]   [H2.02.01.09]   [H2.02.01.10]   [H2.02.01.11]   [H2.02.01.12]   [H2.02.01.13]   [H2.02.01.14]   [H2.02.01.15]   [H2.02.01.16]   [H2.02.01.17]   [H2.02.01.18]   [H2.02.01.19]   [H2.02.01.20]      
   Tiêu chí 2.2     [H2.02.02.01]   [H2.02.02.02]   [H2.02.02.03]   [H2.02.02.04]   [H2.02.02.05]   [H2.02.02.06]   [H2.02.02.07]   [H2.02.02.08]   [H2.02.02.09]   [H2.02.02.10]   [H2.02.02.11]   [H2.02.02.12]   [H2.02.02.13]   [H2.02.02.14]   [H2.02.02.15]   [H2.02.02.16]      
   Tiêu chí 2.3     [H2.02.03.01]   [H2.02.03.02]   [H2.02.03.03]   [H2.02.03.04]   [H2.02.03.05]   [H2.02.03.06]   [H2.02.03.07]   [H2.02.03.08]   [H2.02.03.09]   [H2.02.03.10]   [H2.02.03.11]   [H2.02.03.12]   [H2.02.03.13]   [H2.02.03.14]   [H2.02.03.15]   [H2.02.03.16]   [H2.02.03.17]   [H2.02.03.18]      
   Tiêu chí 2.4     [H2.02.04.01]   [H2.02.04.02]   [H2.02.04.03]   [H2.02.04.04]   [H2.02.04.05]   [H2.02.04.06]   [H2.02.04.07]   [H2.02.04.08]   [H2.02.04.09]   [H2.02.04.10]   [H2.02.04.11]      
 Tiêu chuẩn 3          
   Tiêu chí 3.1     [H3.03.01.01]   [H3.03.01.02]   [H3.03.01.03]   [H3.03.01.04]   [H3.03.01.05]   [H3.03.01.06]   [H3.03.01.07]   [H3.03.01.08]      
   Tiêu chí 3.2     [H3.03.02.01]   [H3.03.02.02]   [H3.03.02.03]   [H3.03.02.04]   [H3.03.02.05]   [H3.03.02.06]   [H3.03.02.07]      
   Tiêu chí 3.3     [H3.03.03.01]   [H3.03.03.02]   [H3.03.03.03]   [H3.03.03.04]   [H3.03.03.05]   [H3.03.03.06]   [H3.03.03.07]   [H3.03.03.08]   [H3.03.03.09]   [H3.03.03.10]   [H3.03.03.11]   [H3.03.03.12]   [H3.03.03.13]   [H3.03.03.14]   [H3.03.03.15]   [H3.03.03.16]      
   Tiêu chí 3.4     [H3.03.04.01]   [H3.03.04.02]   [H3.03.04.03]   [H3.03.04.04]   [H3.03.04.05]   [H3.03.04.06]   [H3.03.04.07]   [H3.03.04.08]   [H3.03.04.09]   [H3.03.04.10]   [H3.03.04.11]   [H3.03.04.12]   [H3.03.04.13]      
 Tiêu chuẩn 4          
   Tiêu chí 4.1     [H4.04.01.01]   [H4.04.01.02]   [H4.04.01.03]   [H4.04.01.04]   [H4.04.01.05]   [H4.04.01.06]      
   Tiêu chí 4.2     [H4.04.02.01]   [H4.04.02.02]   [H4.04.02.03]   [H4.04.02.04]   [H4.04.02.05]   [H4.04.02.06]   [H4.04.02.07]   [H4.04.02.08]   [H4.04.02.09]   [H4.04.02.10]   [H4.04.02.11]   [H4.04.02.12]   [H4.04.02.13]   [H4.04.02.14]   [H4.04.02.15]   [H4.04.02.16]   [H4.04.02.17]   [H4.04.02.18]      
   Tiêu chí 4.3     [H4.04.03.01]   [H4.04.03.02]   [H4.04.03.03]   [H4.04.03.04]   [H4.04.03.05]   [H4.04.03.06]      
   Tiêu chí 4.4     [H4.04.04.01]   [H4.04.04.02]   [H4.04.04.03]   [H4.04.04.04]      
 Tiêu chuẩn 5        
   Tiêu chí 5.1     [H5.05.01.01]   [H5.05.01.02]   [H5.05.01.03]   [H5.05.01.04]   [H5.05.01.05]   [H5.05.01.06]      
   Tiêu chí 5.2     [H5.05.02.01]   [H5.05.02.02]   [H5.05.02.03]   [H5.05.02.04]   [H5.05.02.05]   [H5.05.02.06]   [H5.05.02.07]      
   Tiêu chí 5.3     [H5.05.03.01]   [H5.05.03.02]   [H5.05.03.03]   [H5.05.03.04]   [H5.05.03.05]   [H5.05.03.06]   [H5.05.03.07]   [H5.05.03.08]   [H5.05.03.09]      
   Tiêu chí 5.4     [H5.05.04.01]   [H5.05.04.02]   [H5.05.04.03]   [H5.05.04.04]   [H5.05.04.05]      
 Tiêu chuẩn 6        
   Tiêu chí 6.1     [H6.06.01.01]   [H6.06.01.02]   [H6.06.01.03]   [H6.06.01.04]   [H6.06.01.05]   [H6.06.01.06]   [H6.06.01.07]   [H6.06.01.08]   [H6.06.01.09]   [H6.06.01.10]   [H6.06.01.11]   [H6.06.01.12]   [H6.06.01.13]   [H6.06.01.14]   [H6.06.01.15]   [H6.06.01.16]   [H6.06.01.17]   [H6.06.01.18]      
   Tiêu chí 6.2     [H6.06.02.01]   [H6.06.02.02]   [H6.06.02.03]   [H6.06.02.04]   [H6.06.02.05]   [H6.06.02.06]   [H6.06.02.07]   [H6.06.02.08]   [H6.06.02.09]   [H6.06.02.10]   [H6.06.02.11]      
   Tiêu chí 6.3     [H6.06.03.01]   [H6.06.03.02]   [H6.06.03.03]   [H6.06.03.04]   [H6.06.03.05]   [H6.06.03.06]   [H6.06.03.07]   [H6.06.03.08]      
   Tiêu chí 6.4     [H6.06.04.01]   [H6.06.04.02]   [H6.06.04.03]   [H6.06.04.04]   [H6.06.04.05]   [H6.06.04.06]   [H6.06.04.07]   [H6.06.04.08]   [H6.06.04.09]   [H6.06.04.10]   [H6.06.04.11]      
   Tiêu chí 6.5     [H6.06.05.01]   [H6.06.05.02]   [H6.06.05.03]   [H6.06.05.04]   [H6.06.05.05]   [H6.06.05.06]   [H6.06.05.07]   [H6.06.05.08]   [H6.06.05.09]   [H6.06.05.10]   [H6.06.05.11]      
   Tiêu chí 6.6     [H6.06.06.01]   [H6.06.06.02]   [H6.06.06.03]   [H6.06.06.04]   [H6.06.06.05]   [H6.06.06.06]   [H6.06.06.07]   [H6.06.06.08]   [H6.06.06.09]   [H6.06.06.10]   [H6.06.06.11]   [H6.06.06.12]   [H6.06.06.13]      
   Tiêu chí 6.7     [H6.06.07.01]   [H6.06.07.02]   [H6.06.07.03]   [H6.06.07.04]   [H6.06.07.05]   [H6.06.07.06]   [H6.06.07.07]   [H6.06.07.08]   [H6.06.07.09]   [H6.06.07.10]   [H6.06.07.11]   [H6.06.07.12]      
 Tiêu chuẩn 7        
   Tiêu chí 7.1     [H7.07.01.01]   [H7.07.01.02]   [H7.07.01.03]   [H7.07.01.04]   [H7.07.01.05]   [H7.07.01.06]   [H7.07.01.07]   [H7.07.01.08]   [H7.07.01.09]   [H7.07.01.10]   [H7.07.01.11]   [H7.07.01.12]   [H7.07.01.13]   [H7.07.01.14]   [H7.07.01.15]   [H7.07.01.16]      
   Tiêu chí 7.2     [H7.07.02.01]   [H7.07.02.02]   [H7.07.02.03]   [H7.07.02.04]   [H7.07.02.05]   [H7.07.02.06]   [H7.07.02.07]   [H7.07.02.08]   [H7.07.02.09]   [H7.07.02.10]   [H7.07.02.11]      
   Tiêu chí 7.3     [H7.07.03.01]   [H7.07.03.02]   [H7.07.03.03]   [H7.07.03.04]   [H7.07.03.05]   [H7.07.03.06]   [H7.07.03.07]   [H7.07.03.08]   [H7.07.03.09]   [H7.07.03.10]   [H7.07.03.11]   [H7.07.03.12]   [H7.07.03.13]   [H7.07.03.14]   [H7.07.03.15]   [H7.07.03.16]      
   Tiêu chí 7.4     [H7.07.04.01]   [H7.07.04.02]   [H7.07.04.03]   [H7.07.04.04]   [H7.07.04.05]   [H7.07.04.06]   [H7.07.04.07]   [H7.07.04.08]   [H7.07.04.09]   [H7.07.04.10]   [H7.07.04.11]   [H7.07.04.12]   [H7.07.04.13]   [H7.07.04.14]   [H7.07.04.15]   [H7.07.04.16]   [H7.07.04.17]   [H7.07.04.18]      
   Tiêu chí 7.5     [H7.07.05.01]   [H7.07.05.02]   [H7.07.05.03]   [H7.07.05.04]   [H7.07.05.05]   [H7.07.05.06]   [H7.07.05.07]   [H7.07.05.08]   [H7.07.05.09]   [H7.07.05.10]   [H7.07.05.11]   [H7.07.05.12]   [H7.07.05.13]   [H7.07.05.14]   [H7.07.05.15]   [H7.07.05.16]   [H7.07.05.17]   [H7.07.05.18]   [H7.07.05.19]      
 Tiêu chuẩn 8        
   Tiêu chí 8.1     [H8.08.01.01]   [H8.08.01.02]   [H8.08.01.03]   [H8.08.01.04]   [H8.08.01.05]   [H8.08.01.06]   [H8.08.01.07]      
   Tiêu chí 8.2     [H8.08.02.01]   [H8.08.02.02]   [H8.08.02.03]   [H8.08.02.04]   [H8.08.02.05]   [H8.08.02.06]   [H8.08.02.07]   [H8.08.02.08]   [H8.08.02.09]   [H8.08.02.10]   [H8.08.02.11]   [H8.08.02.12]      
   Tiêu chí 8.3     [H8.08.03.01]   [H8.08.03.02]   [H8.08.03.03]   [H8.08.03.04]   [H8.08.03.05]   [H8.08.03.06]   [H8.08.03.07]      
   Tiêu chí 8.4     [H8.08.04.01]   [H8.08.04.02]   [H8.08.04.03]   [H8.08.04.04]   [H8.08.04.05]   [H8.08.04.06]      
 Tiêu chuẩn 9        
   Tiêu chí 9.1     [H9.09.01.01]   [H9.09.01.02]   [H9.09.01.03]   [H9.09.01.04]   [H9.09.01.05]   [H9.09.01.06]   [H9.09.01.07]   [H9.09.01.08]   [H9.09.01.09]      
   Tiêu chí 9.2     [H9.09.02.01]   [H9.09.02.02]   [H9.09.02.03]   [H9.09.02.04]   [H9.09.02.05]   [H9.09.02.06]      
   Tiêu chí 9.3     [H9.09.03.01]   [H9.09.03.02]   [H9.09.03.03]   [H9.09.03.04]   [H9.09.03.05]   [H9.09.03.06]   [H9.09.03.07]      
   Tiêu chí 9.4     [H9.09.04.01]   [H9.09.04.02]   [H9.09.04.03]   [H9.09.04.04]   [H9.09.04.05]   [H9.09.04.06]   [H9.09.04.07]   [H9.09.04.08]   [H9.09.04.09]      
   Tiêu chí 9.5     [H9.09.05.01]   [H9.09.05.02]   [H9.09.05.03]   [H9.09.05.04]   [H9.09.05.05]      
   Tiêu chí 9.6     [H9.09.06.01]   [H9.09.06.02]   [H9.09.06.03]   [H9.09.06.04]   [H9.09.06.05]   [H9.09.06.06]   [H9.09.06.07]   [H9.09.06.08]      
 Tiêu chuẩn 10        
   Tiêu chí 10.1     [H10.10.01.01]   [H10.10.01.02]   [H10.10.01.03]   [H10.10.01.04]   [H10.10.01.05]   [H10.10.01.06]   [H10.10.01.07]   [H10.10.01.08]   [H10.10.01.09]   [H10.10.01.10]   [H10.10.01.11]   [H10.10.01.12]   [H10.10.01.13]   [H10.10.01.14]   [H10.10.01.15]   [H10.10.01.16]      
   Tiêu chí 10.2     [H10.10.02.01]   [H10.10.02.02]   [H10.10.02.03]   [H10.10.02.04]   [H10.10.02.05]   [H10.10.02.06]   [H10.10.02.07]      
   Tiêu chí 10.3     [H10.10.03.01]   [H10.10.03.02]   [H10.10.03.03]   [H10.10.03.04]   [H10.10.03.05]      
   Tiêu chí 10.4     [H10.10.04.01]   [H10.10.04.02]   [H10.10.04.03]   [H10.10.04.04]   [H10.10.04.05]   [H10.10.04.06]      
 Tiêu chuẩn 11        
   Tiêu chí 11.1     [H11.11.01.01]   [H11.11.01.02]   [H11.11.01.03]   [H11.11.01.04]   [H11.11.01.05]   [H11.11.01.06]   [H11.11.01.07]   [H11.11.01.08]   [H11.11.01.09]   [H11.11.01.10]   [H11.11.01.11]   [H11.11.01.12]   [H11.11.01.13]   [H11.11.01.14]      
   Tiêu chí 11.2     [H11.11.02.01]   [H11.11.02.02]   [H11.11.02.03]   [H11.11.02.04]   [H11.11.02.05]   [H11.11.02.06]   [H11.11.02.07]   [H11.11.02.08]   [H11.11.02.09]   [H11.11.02.10]   [H11.11.02.11]   [H11.11.02.12]   [H11.11.02.13]   [H11.11.02.14]      
   Tiêu chí 11.3     [H11.11.03.01]   [H11.11.03.02]   [H11.11.03.03]   [H11.11.03.04]   [H11.11.03.05]   [H11.11.03.06]   [H11.11.03.07]   [H11.11.03.08]      
   Tiêu chí 11.4     [H11.11.04.01]   [H11.11.04.02]   [H11.11.04.03]   [H11.11.04.04]   [H11.11.04.05]   [H11.11.04.06]   [H11.11.04.07]      
 Tiêu chuẩn 12        
   Tiêu chí 12.1     [H12.12.01.01]   [H12.12.01.02]   [H12.12.01.03]   [H12.12.01.04]   [H12.12.01.05]   [H12.12.01.06]   [H12.12.01.07]      
   Tiêu chí 12.2     [H12.12.02.01]   [H12.12.02.02]   [H12.12.02.03]   [H12.12.02.04]      
   Tiêu chí 12.3     [H12.12.03.01]   [H12.12.03.02]   [H12.12.03.03]   [H12.12.03.04]   [H12.12.03.05]   [H12.12.03.06]   [H12.12.03.07]   [H12.12.03.08]   [H12.12.03.09]   [H12.12.03.10]   [H12.12.03.11]   [H12.12.03.13]      
   Tiêu chí 12.4     [H12.12.04.01]   [H12.12.04.02]   [H12.12.04.03]   [H12.12.04.04]   [H12.12.04.05]      
   Tiêu chí 12.5     [H12.12.05.01]   [H12.12.05.02]   [H12.12.05.03]   [H12.12.05.04]   [H12.12.05.05]   [H12.12.05.06]   [H12.12.05.07]   [H12.12.05.08]   [H12.12.05.09]   [H12.12.05.10]      
 Tiêu chuẩn 13        
   Tiêu chí 13.1     [H13.13.01.01]   [H13.13.01.02]   [H13.13.01.03]   [H13.13.01.04]   [H13.13.01.05]   [H13.13.01.06]   [H13.13.01.07]   [H13.13.01.08]   [H13.13.01.09]      
   Tiêu chí 13.2     [H13.13.02.01]   [H13.13.02.02]   [H13.13.02.03]   [H13.13.02.04]      
   Tiêu chí 13.3     [H13.03.01.01]   [H13.03.01.02]   [H13.03.01.03]   [H13.13.03.04]   [H13.13.03.05]      
   Tiêu chí 13.4     [H13.13.04.01]   [H13.13.04.02]   [H13.13.04.03]   [H13.13.04.04]   [H13.13.04.05]   [H13.13.04.06]   [H13.13.04.07]      
   Tiêu chí 13.5     [H13.13.05.01]   [H13.13.05.02]   [H13.13.05.03]   [H13.13.05.04]   [H13.13.05.05]   [H13.13.05.06]      
 Tiêu chuẩn 14        
   Tiêu chí 14.1     [H14.14.01.01]   [H14.14.01.02]   [H14.14.01.03]   [H14.14.01.04]   [H14.14.01.05]   [H14.14.01.06]   [H14.14.01.07]   [H14.14.01.08]   [H14.14.01.09]   [H14.14.01.10]   [H14.14.01.11]   [H14.14.01.12]   [H14.14.01.13]   [H14.14.01.14]   [H14.14.01.15]   [H14.14.01.16]   [H14.14.01.17]      
   Tiêu chí 14.2     [H14.14.02.01]   [H14.14.02.02]   [H14.14.02.03]   [H14.14.02.04]   [H14.14.02.05]   [H14.14.02.06]   [H14.14.02.07]   [H14.14.02.08]   [H14.14.02.09]   [H14.14.02.10]   [H14.14.02.11]   [H14.14.02.12]   [H14.14.02.13]      
   Tiêu chí 14.3     [H14.14.03.01]   [H14.14.03.02]   [H14.14.03.03]   [H14.14.03.04]   [H14.14.03.05]   [H14.14.03.06]      
   Tiêu chí 14.4     [H14.14.04.01]   [H14.14.04.02]   [H14.14.04.03]   [H14.14.04.04]      
   Tiêu chí 14.5     [H14.14.05.01]   [H14.14.05.02]   [H14.14.05.03]   [H14.14.05.04]      
 Tiêu chuẩn 15        
   Tiêu chí 15.1     [H15.15.01.01]   [H15.15.01.02]   [H15.15.01.03]   [H15.15.01.04]   [H15.15.01.05]   [H15.15.01.06]   [H15.15.01.07]   [H15.15.01.08]   [H15.15.01.09]      
   Tiêu chí 15.2     [H15.15.02.01]   [H15.15.02.02]   [H15.15.02.03]   [H15.15.02.04]   [H15.15.02.05]   [H15.15.02.06]   [H15.15.02.07]   [H15.15.02.08]   [H15.15.02.09]   [H15.15.02.10]   [H15.15.02.11]   [H15.15.02.12]      
   Tiêu chí 15.3     [H15.15.03.01]   [H15.15.03.02]   [H15.15.03.03]   [H15.15.03.04]   [H15.15.03.05]   [H15.15.03.06]   [H15.15.03.07]   [H15.15.03.08]   [H15.15.03.09]   [H15.15.03.10]   [H15.15.03.11]   [H15.15.03.12]      
   Tiêu chí 15.4     [H15.15.04.01]   [H15.15.04.02]   [H15.15.04.03]   [H15.15.04.04]   [H15.15.04.05]   [H15.15.04.06]   [H15.15.04.07]   [H15.15.04.08]   [H15.15.04.09]      
   Tiêu chí 15.5     [H15.15.05.01]   [H15.15.05.02]   [H15.15.05.03]   [H15.15.05.04]   [H15.15.05.05]   [H15.15.05.06]   [H15.15.05.07]      
 Tiêu chuẩn 16        
   Tiêu chí 16.1     [H16.16.01.01]   [H16.16.01.02]   [H16.16.01.03]   [H16.16.01.04]   [H16.16.01.05]   [H16.16.01.06]   [H16.16.01.07]   [H16.16.01.08]   [H16.16.01.09]      
   Tiêu chí 16.2     [H16.16.02.01]   [H16.16.02.02]   [H16.16.02.03]   [H16.16.02.04]   [H16.16.02.05]   [H16.16.02.06]   [H16.16.02.07]   [H16.16.02.08]   [H16.16.02.09]      
   Tiêu chí 16.3     [H16.16.03.01]   [H16.16.03.02]   [H16.16.03.03]   [H16.16.03.04]   [H16.16.03.05]   [H16.16.03.06]   [H16.16.03.07]   [H16.16.03.08]   [H16.16.03.09]   [H16.16.03.10]   [H16.16.03.11]   [H16.16.03.12]   [H16.16.03.13]      
   Tiêu chí 16.4     [H16.16.04.01]   [H16.16.04.02]   [H16.16.04.03]   [H16.16.04.04]   [H16.16.04.05]   [H16.16.04.06]   [H16.16.04.07]   [H16.16.04.08]   [H16.16.04.09]   [H16.16.04.10]      
 Tiêu chuẩn 17        
   Tiêu chí 17.1     [H17.17.01.01]   [H17.17.01.02]   [H17.17.01.03]   [H17.17.01.04]   [H17.17.01.05]   [H17.17.01.06]   [H17.17.01.07]   [H17.17.01.08]   [H17.17.01.09]   [H17.17.01.10]   [H17.17.01.11]      
   Tiêu chí 17.2     [H17.17.02.01]   [H17.17.02.02]   [H17.17.02.03]   [H17.17.02.04]   [H17.17.02.05]   [H17.17.02.06]   [H17.17.02.07]   [H17.17.02.08]   [H17.17.02.09]   [H17.17.02.10]   [H17.17.02.11]   [H17.17.02.12]   [H17.17.02.13]   [H17.17.02.14]   [H17.17.02.15]      
   Tiêu chí 17.3     [H17.17.03.01]   [H17.17.03.02]   [H17.17.03.03]   [H17.17.03.04]   [H17.17.03.05]   [H17.17.03.06]   [H17.17.03.07]   [H17.17.03.08]   [H17.17.03.09]   [H17.17.03.10]   [H17.17.03.11]   [H17.17.03.12]   [H17.17.03.13]   [H17.17.03.14]      
   Tiêu chí 17.4     [H17.17.04.01]   [H17.17.04.02]   [H17.17.04.03]   [H17.17.04.04]   [H17.17.04.05]   [H17.17.04.06]   [H17.17.04.07]   [H17.17.04.08]   [H17.17.04.09]   [H17.17.04.10]   [H17.17.04.11]      
 Tiêu chuẩn 18        
   Tiêu chí 18.1     [H18.18.01.01]   [H18.18.01.02]   [H18.18.01.03]   [H18.18.01.04]   [H18.18.01.05]   [H18.18.01.06]   [H18.18.01.07]   [H18.18.01.08]   [H18.18.01.09]   [H18.18.01.10]   [H18.18.01.11]   [H18.18.01.12]      
   Tiêu chí 18.2     [H18.18.02.01]   [H18.18.02.02]   [H18.18.02.03]   [H18.18.02.04]   [H18.18.02.05]   [H18.18.02.06]   [H18.18.02.07]   [H18.18.02.08]   [H18.18.02.09]   [H18.18.02.10]   [H18.18.02.11]   [H18.18.02.12]      
   Tiêu chí 18.3     [H18.18.03.01]   [H18.18.03.02]   [H18.18.03.03]   [H18.18.03.04]   [H18.18.03.05]      
   Tiêu chí 18.4     [H18.18.04.01]   [H18.18.04.02]   [H18.18.04.03]   [H18.18.04.04]   [H18.18.04.05]   [H18.18.04.06]   [H18.18.04.07]   [H18.18.04.08]   [H18.18.04.09]   [H18.18.04.10]      
 Tiêu chuẩn 19        
   Tiêu chí 19.1     [H19.19.01.01]   [H19.19.01.02]   [H19.19.01.03]   [H19.19.01.04]   [H19.19.01.05]   [H19.19.01.06]   [H19.19.01.07]   [H19.19.01.08]      
   Tiêu chí 19.2     [H19.19.02.01]   [H19.19.02.02]   [H19.19.02.03]   [H19.19.02.04]      
   Tiêu chí 19.3     [H19.19.03.01]   [H19.19.03.02]   [H19.19.03.03]   [H19.19.03.04]      
   Tiêu chí 19.4     [H19.19.04.01]   [H19.19.04.02]   [H19.19.04.03]   [H19.19.04.04]   [H19.19.04.05]   [H19.19.04.06]      
 Tiêu chuẩn 20        
   Tiêu chí 20.1     [H20.20.01.01]   [H20.20.01.02]   [H20.20.01.03]   [H20.20.01.04]   [H20.20.01.05]   [H20.20.01.06]   [H20.20.01.07]   [H20.20.01.08]      
   Tiêu chí 20.2     [H20.20.02.01]   [H20.20.02.02]   [H20.20.02.03]   [H20.20.02.04]   [H20.20.02.05]   [H20.20.02.06]   [H20.20.02.07]   [H20.20.02.08]   [H20.20.02.09]   [H20.20.02.10]   [H20.20.02.11]   [H20.20.02.12]   [H20.20.02.13]   [H20.20.02.14]      
   Tiêu chí 20.3     [H20.20.03.01]   [H20.20.03.02]   [H20.20.03.03]   [H20.20.03.04]   [H20.20.03.05]      
   Tiêu chí 20.4     [H20.20.04.01]   [H20.20.04.02]   [H20.20.04.03]   [H20.20.04.04]   [H20.20.04.05]   [H20.20.04.07]   [H20.20.04.08]   [H20.20.04.09]   [H20.20.04.10]   [H20.20.04.11]      
 Tiêu chuẩn 21        
   Tiêu chí 21.1     [H21.21.01.01]   [H21.21.01.02]   [H21.21.01.03]   [H21.21.01.04]   [H21.21.01.05]      
   Tiêu chí 21.2     [H21.21.02.01]   [H21.21.02.02]   [H21.21.02.03]   [H21.21.02.04]   [H21.21.02.05]   [H21.21.02.06]   [H21.21.02.07]   [H21.21.02.08]   [H21.21.02.09]   [H21.21.02.10]   [H21.21.02.11]   [H21.21.02.12]   [H21.21.02.13]   [H21.21.02.14]   [H21.21.02.15]   [H21.21.02.16]   [H21.21.02.17]   [H21.21.02.18]   [H21.21.02.19]   [H21.21.02.20]   [H21.21.02.21]   [H21.21.02.22]   [H21.21.02.23]   [H21.21.02.24]   [H21.21.02.25]   [H21.21.02.26]   [H21.21.02.27]   [H21.21.02.28]   [H21.21.02.29]   [H21.21.02.30]   [H21.21.02.31]   [H21.21.02.32]   [H21.21.02.33]   [H21.21.02.34]      
   Tiêu chí 21.3     [H21.21.03.01]   [H21.21.03.02]   [H21.21.03.03]   [H21.21.03.04]   [H21.21.03.05]   [H21.21.03.06]   [H21.21.03.07]   [H21.21.03.08]      
   Tiêu chí 21.4     [H21.21.04.01]   [H21.21.04.02]   [H21.21.04.03]   [H21.21.04.04]   [H21.21.04.05]   [H21.21.04.06]   [H21.21.04.07]   [H21.21.04.08]   [H21.21.04.09]   [H21.21.04.10]   [H21.21.04.11]      
 Tiêu chuẩn 22        
   Tiêu chí 22.1     [H22.22.01.01]   [H22.22.01.02]   [H22.22.01.03]   [H22.22.01.04]   [H22.22.01.05]   [H22.22.01.06]   [H22.22.01.07]   [H22.22.01.08]   [H22.22.01.09]   [H22.22.01.10]   [H22.22.01.11]   [H22.22.01.12]   [H22.22.01.13]      
   Tiêu chí 22.2     [H22.22.02.01]   [H22.22.02.02]   [H22.22.02.03]   [H22.22.02.04]   [H22.22.02.05]   [H22.22.02.06]      
   Tiêu chí 22.3     [H22.22.03.01]   [H22.22.03.02]   [H22.22.03.03]   [H22.22.03.04]   [H22.22.03.05]   [H22.22.03.06]   [H22.22.03.07]   [H22.22.03.08]   [H22.22.03.09]      
   Tiêu chí 22.4     [H22.22.04.01]   [H22.22.04.02]   [H22.22.04.03]   [H22.22.04.04]   [H22.22.04.05]   [H22.22.04.06]      
 Tiêu chuẩn 23        
   Tiêu chí 23.1     [H23.23.01.01]   [H23.23.01.02]   [H23.23.01.03]   [H23.23.01.04]   [H23.23.01.05]   [H23.23.01.06]   [H23.23.01.07]      
   Tiêu chí 23.2     [H23.23.02.01]   [H23.23.02.02]   [H23.23.02.03]   [H23.23.02.04]   [H23.23.02.07]   [H24.24.02.05]   [H24.24.02.06]      
   Tiêu chí 23.3     [H23.23.02.08]   [H23.23.03.01]   [H23.23.03.02]   [H23.23.03.03]   [H23.23.03.04]   [H23.23.03.05]   [H23.23.03.06]   [H23.23.03.07]   [H23.23.03.08]      
   Tiêu chí 23.4     [H23.23.04.01]   [H23.23.04.02]   [H23.23.04.03]   [H23.23.04.04]   [H23.23.04.05]   [H23.23.04.06]   [H23.23.04.07]   [H23.23.04.08]   [H23.23.04.09]   [H23.23.04.10]   [H23.23.04.11]   [H23.23.04.12]   [H23.23.04.13]   [H23.23.04.14]      
   Tiêu chí 23.5     [H23.23.05.01]   [H23.23.05.02]   [H23.23.05.03]   [H23.23.05.04]   [H23.23.05.05]   [H23.23.05.06]   [H23.23.05.07]   [H23.23.05.08]      
   Tiêu chí 23.6     [H23.23.06.01]   [H23.23.06.02]   [H23.23.06.03]   [H23.23.06.04]   [H23.23.06.05]   [H23.23.06.06]   [H23.23.06.07]   [H23.23.06.08]   [H23.23.06.09]   [H23.23.06.10]      
 Tiêu chuẩn 24        
   Tiêu chí 24.1     [H24.24.01.01]   [H24.24.01.02]   [H24.24.01.03]   [H24.24.01.04]   [H24.24.01.05]   [H24.24.01.06]   [H24.24.01.07]   [H24.24.01.08]   [H24.24.01.09]   [H24.24.01.10]   [H24.24.01.11]   [H24.24.01.12]   [H24.24.01.13]   [H24.24.01.14]   [H24.24.01.15]   [H24.24.01.16]   [H24.24.01.17]      
   Tiêu chí 24.2     [H24.24.02.01]   [H24.24.02.02]   [H24.24.02.03]   [H24.24.02.04]   [H24.24.02.05]   [H24.24.02.06]   [H24.24.02.07]      
   Tiêu chí 24.3     [H24.24.03.01]   [H24.24.03.02]   [H24.24.03.03]   [H24.24.03.04]   [H24.24.03.05]   [H24.24.03.06]   [H24.24.03.07]   [H24.24.03.08]   [H24.24.03.09]   [H24.24.03.10]      
   Tiêu chí 24.4     [H24.24.04.01]   [H24.24.04.02]   [H24.24.04.03]   [H24.24.04.04]   [H24.24.04.05]   [H24.24.04.06]   [H24.24.04.07]   [H24.24.04.08]   [H24.24.04.09]   [H24.24.04.10]   [H24.24.04.11]   [H24.24.04.12]      
 Tiêu chuẩn 25        
   Tiêu chí 25.1     [H25.25.01.01]   [H25.25.01.02]   [H25.25.01.03]   [H25.25.01.04]   [H25.25.01.05]   [H25.25.01.06]   [H25.25.01.07]   [H25.25.01.08]   [H25.25.01.09]   [H25.25.01.10]   [H25.25.01.11]   [H25.25.01.12]   [H25.25.01.13]   [H25.25.01.14]   [H25.25.01.15]   [H25.25.01.16]      
   Tiêu chí 25.2     [H25.25.02.01]   [H25.25.02.02]   [H25.25.02.03]   [H25.25.02.04]   [H25.25.02.05]   [H25.25.02.06]   [H25.25.02.07]   [H25.25.02.08]   [H25.25.02.09]   [H25.25.02.10]   [H25.25.02.11]      

 PHẦN III: BẢNG TỔNG HỢP TỰ ĐÁNH GIÁ
 PHẦN IV: PHỤ LỤC CƠ SỞ DỮ LIỆU
 PHẦN V: DANH MỤC MINH CHỨNG
BIỂU MẪU LIÊN KẾT Cấu hình
PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC