Khách, login,
1
   MINH CHỨNG
 3. CÔNG TÁC ĐÀO TẠO
  I. CÁC QUY ĐỊNH, HƯỚNG DẪN VỀ ĐÀO TẠO CÁC LOẠI HÌNH

 

 

 

 

 

 

1. Quyết định ban hành Quy định 876 hướng dẫn đào tạo học chế tín chỉ năm 2012

2. Quyết định 446 sửa đổi bung quy định 876 năm 2013

3. Quyết định 1133 sửa đổi bổ sung các QD 876_446 năm 2014

4. Quyết định 1215 sửa đổi bổ sung các QD 876_446_1133 năm 2015

5.Công văn 1537 về việc tăng cường công tác quản lý điểm năm 2015

6. Quyết định 2463 sửa đổi bổ sung về hướng dẫn làm đồ án_khóa luận TN cho học chế tín chỉ năm 2016

7. Hướng dẫn sử dụng Quy định 876 về thi, kiểm tra, đánh giá cho học chế tín chỉ năm 2012

8. Quyết định 641 sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định đào tạo đại học và cao đẳng chính quy theo hệ thống tín chỉ năm 2019

9.Quyết định 79 Ban hành quy định đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ năm 2020

10. Quyết định 90 Ban hành quy định đào tạo VLVH trình độ đại học năm 2020

11. Quyết định 656 lộ trình giảm dần các trình độ đào tạo thấp hơn ĐH đến năm 2022

12. Quyết định  644 quy trình tạm thời giám sát sự tiến bộ trong học tập và rèn luyện của người học 2019

13.QĐ 114 thành lập Hội đồng xử lý văn bằng chúng chỉ 2020

14. QĐ 3557/QĐ-BGDĐT về việc tặng Bằng khen CHO TRƯỜNG ĐHPVĐ TRONG PHONG TRÀO ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO TRONG DẠY VÀ HỌC NĂM HỌC 2016-2017

15. Quyết định 104 ban hành định mức giờ chuẩn giảng dạy của Trường ĐHPVĐ năm 2021

16. SỐ 285 Quyết định ban hành Quy chế đào tạo trình độ đại học theo tín chỉ của Trường năm 2021

17. Quyết định ban hành Quy định làm đô án, khóa luận tốt nghiệp  (308/QĐ-ĐHPVĐ ngày 23/8/2021)

II. HỘI NGHỊ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO

1. Báo cáo công tác đào tạo năm học 2014-2015 và một số đề xuất thực hiện trong năm học 2015-2016

2. Biên bản tại Hội nghị công tác đào tạo năm học 2014 - 2015 và một số đề xuất thực hiện trong năm học 2015-2016

3. Thông báo 1147 kết luận chỉ đạo của Hiệu Trưởng về công tác đào tạo năm 2015

4. Báo cáo công tác đào tạo năm học 2015-2016 và một số đề xuất thực hiện trong năm học 2016-2017

5. Biên bản tại Hội nghị công tác đào tạo năm học 2015-2016 và một số đề xuất thực hiện trong năm học 2016-2017

6. Báo cáo công tác đào tạo năm học 2016_2017 và một số đề xuất thực hiện trong năm học 2017-2018

7. Biên bản tại Hội nghị công tác đào tạo năm học 2016-2017 và một số đề xuất thực hiện trong năm học 2017-2018

8. Báo cáo công tác đào tạo năm học 2017_2018 và một số đề xuất thực hiện trong năm học 2018-2019

9. Biên bản tại Hội nghị công tác đào tạo năm học 2017-2018 và một số đề xuất thực hiện trong năm học 2018-2019

10. Thông báo 982 về tổ chức Hội nghị công tác Đào tạo năm học 2018-2019

11. Báo cáo công tác đào tạo năm học 2018_2019 và một số đề xuất thực hiện trong năm học 2019-2020

12. Biên bản tại Hội nghị công tác đào tạo năm học 2018-2019 và một số đề xuất thực hiện trong năm học 2019-2020

13. Thông báo 969 tổ chức Hội nghị công tác Đào tạo năm học 2019-2020

14. Công văn 1563 kết luận và định hướng chỉ đạo của Hiệu trưởng về một số vấn đề trong công tác đào tạo 2017

15. Thông báo về việc tổ chức hội nghị chuyên đề "Phát triển chương trình đào tạo theo định hướng phát triển năng lực người học"

16. BIÊN BẢN THẢO LUẬN CHUYÊN ĐỀ PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC NGƯỜI HỌC KHOA KTCN NĂM 2015

17. BÁO CÁO CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NH 2019-2020 VÀ ĐỀ XUẤT THỰC HIỆN NĂM HỌC 2020-2021.

18. BÁO CÁO CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NĂM HỌC 2020-2021 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2021-2022

19. Số 870/TB-ĐHPVĐ Về việc tổ chức Hội nghị công tác đào tạo năm học 2022-2023

III. KẾT QUẢ THỰC TẬP

1. Kết quả thực tập sư phạm 1 năm học 2017-2018 (nhiều ngành)

2. Kết quả thực tập sư phạm tốt nghiệp năm học 2017_2018 (nhiều ngành)

IV. CẢNH BÁO HỌC TẬP VÀ RÈN LUYỆN

1. Biên bản họp xét cảnh báo học tập năm học 2016 - 2017

2. Biên bản họp xét cảnh báo học tập năm học 2017 - 2018

3. Quyết định 280 cảnh báo kết quả học tập học kỳ 2 năm học 2017-2018 đối với SV nhóm ngành do Bộ LĐTB&XH quản lý

4. Biên bản họp xét cảnh báo học tập năm học 2018 - 2019

5. Quyết định 50 cảnh báo kết quả học tập học kỳ 1 năm học 2018-2019

6. Quyết định 51 cảnh báo kết quả học tập học kỳ 1 năm học 2018-2019 đối với SV nhóm ngành do Bộ LĐTB&XH quản lý

7. Quyết định 279 cảnh báo kết quả học tập học kỳ 2 năm học 2018-2019

8. Quyết định 320 cảnh báo kết quả học tập học kỳ 2 năm học 2018-2019 đối với SV nhóm ngành do Bộ LĐTB&XH quản lý

9. Thông báo 978 về việc xét lên lớp năm học 2019-2020 (đối với hệ niên chế) và cảnh báo học tập HK 2 năm học 2018-2019 (đối với hệ tín chỉ)

10. Số 673/ TB-ĐHPVĐ Vv xét cảnh báo kết quả học tập  HKII năm học 21-22 đợt 2 (03/08/2022)

11. Số 399/QĐ-ĐHPVĐ Vv cảnh báo KQ học tập, buộc thôi học (đợt 2) đối với SVCQ ĐH khóa 19, 20, 21; CĐ khóa 20, 21 (HK2. 21– 22)

 V. CẤP PHÁT VĂN BẰNG, CHỨNG CHỈ

1. Quyết định 1981 quy định về đào tạo và cấp bằng tốt nghiệp đại học thứ 2 năm 2016

2. Quyết định 609 ban hành Quy định quản lý, cấp phát văn bằng, chứng chỉ của trường ĐHPVĐ năm  2018

3. Quyết định 251 ban hành quy định quản lý, cấp phát văn bằng chứng chỉ của Trường ĐHPVĐ năm 2020

4. Lễ tổng kết và trao chứng nhận tiếng Việt cho lưu học sinh Lào năm 2021

5. QĐ 65 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định quản lý, cấp phát văn bằng (ban hành kèm theo QĐ251 năm 2020, QĐ27 năm 2021)

VI. THEO DÕI TIẾN ĐỘ GIẢNG DẠY HỌC TẬP

1. Thông báo 1171 rà soát HSSV diện vượt thời gian tối đa hoàn thành CTĐT năm 2018-2019

 2. Công tác theo dõi tình hình dạy và học thường xuyên của cán bộ giảng dạy năm 2018, 2019 (TB1269/2018, TB1453/2018, TB19/2019)

3. Thông báo về việc điều chuyển thời gian giảng dạy các học phần Lý luận chính trị

4. THÔNG BÁO VỀ VIỆC TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO NĂM HỌC 2021-2022

 VII. TỐT NGHIỆP

1. Báo cáo kết quả xếp loại tốt nghiệp từ năm học 2014-2015 đến năm học 2018-2019

2. Số 422/QĐ-ĐHPVĐ Vv công nhận tốt nghiệp bậc cao đẳng, đại học Kỳ xét tháng 09/2022

3. Số 412/QĐ-ĐHPVĐ Vv thành lập Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp các lớp ĐH CNKTCK K18, KT cơ - điện tử LTCQ K19, CĐ CNKTCK K19, và các lớp ĐH, CĐ khóa trước đợt xét tháng 09/2022

VII. KẾ HOẠCH, THÔNG BÁO THI GV DẠY GIỎI

NĂM HỌC 2016-2017

1. THÔNG BÁO VV TỔ CHỨC HỘI THI GV, GV DẠY GIỎI NH 2016-2017

2. TB KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI THI GV, GV DẠY GIỎI 2016-2017

3. QĐ THÀNH LẬP BAN TỔ CHỨC HỘI THI GV, GV DẠY GIỎI 2016-2017

4. QĐ THÀNH LẬP BAN CÔNG TÁC HỘI THI GV, GV DẠY GIỎI 2016-2017

5. GIẤY ĐỀ NGHỊ CÔNG NHẬN GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG NĂM 2016-2017

6. KẾ HOẠCH HỘI THI GV, GV DẠY GIỎI CẤP KHOA KTCN NĂM 2016-2017

7. BC KQ HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP KHOA KTCN NĂM 2016-2017

8. KÊ HOẠCH HỘI THI GV, GV DẠY GIỎI CẤP KHOA CNTT NĂM 2016-2017

9. BC KQ HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP KHOA CNTT NĂM 2016-2017

NĂM HỌC 2017-2018

1.TB TỔ CHỨC HỘI THI GV, GV DẠY GIỎI NĂM 2017-2018

2. KH TỔ CHỨC HỘI THI GV, GV DẠY GIỎI CẤP KHOA CNTT NĂM 2017-2018

3.BC KQ HÔI THI GV, GV DẠY GIỎI CẤP KHOA CNTT NĂM 2017-2018

4.GIẤY ĐỀ NGHỊ CÔNG NHẬN GV DẠY GIỎI CẤP KHOA NĂM 2017-2018

 IIX. HỘI THI NGHIỆP VỤ HSSV

NĂM HỌC 2015-2016

1. TB SỐ 1 VV TỔ CHỨC HỘI THI NGHIỆP VỤ HSSV NĂM 2015-2016

2. TB SỐ 2 VV TỔ CHỨC HỘI THI NGHIỆP VỤ HSSV NĂM 2015-2016

3. QĐ THÀNH LẬP BTC HỘI THI NGHIỆP VỤ HSSV NĂM 2915-2016

4. BC KQ HỘI THI NGHIỆP VỤ HSSV KHOA CNTT NĂM 2015-2016

5. BC TỔNG KẾT HỘI THI CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ KHOA KTCN NĂM 2015-2016

NĂM HỌC 2016-2017

1. TB TỔ CHỨC HỘI THI NGHIỆP VỤ HSSV CẤP KHOA NĂM 2016-2017

2. KH TỔ CHỨC HỘI THI NGHIỆP VỤ HSSV KHOA CNTT NĂM 2016-2017

NĂM HỌC 2017-2018

1. TB TỔ CHỨC HỘI THI NGHIỆP VỤ HSSV NĂM 2017-2018

2. KH & BC KQ HỘI THI CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ KHOA KTCN NĂM 2017-2018

3. BC KQ HÔI THI NGHIỆP VỤ HSSV KHOA CNTT NĂM 2017-2018

NĂM HỌC 2018-2019

1. TB TỔ CHỨC HỘI THI NGHIỆP VỤ HSSV CẤP KHOA NĂM 2018-2019

NĂM HỌC 2019-2020

1. TB TỔ CHỨC HỘI THI NGHIỆP VỤ HSSV NĂM 2019-2020

NĂM HỌC 2021-2022

1. TB TỔ CHỨC HỘI THI NGHIỆP VỤ SINH VIÊN NĂM HỌC 2021-2022

 IX. QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ GD&ĐT VỀ VIỆC CHO PHÉP TRƯỜNG ĐHPVĐ MỞ NGÀNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ ĐH; NÂNG TRÌNH ĐỘ CHUẨN GV 

1. NGÀNH ĐH SƯ PHẠM TOÁN HỌC

2. NGÀNH ĐH GIÁO DỤC TIỂU HỌC

3. QĐ về việc giao nhiệm vụ đào tạo nâng trình độ chuẩn cho giáo viên mầm non, Tiểu học, THCS trên địa bàn tỉnh trong năm học 2021-2011

 4. Kế hoạch mở ngành đào tạo năm 2022

X. ĐĂNG KÝ HỌC PHẦN

1. THÔNG BÁO Về việc đăng ký học phần học kỳ 2 năm học 2021-2022 (TB số:906/TB-ĐHPVĐ)

2. Số 668/TB-ĐHPVĐ SV đủ điều kiện theo học các học phần đã đăng ký HKI 2022-2023 (02/08/2022)

XI. TIN TỨC  & CÁC VĂN BẢN LIÊN QUA

1. Số 712/ĐHPVĐ-ĐT V/v đề nghị UBND tỉnh tiếp tục giao nhiệm vụ đào tạo nâng trình độ chuẩn cho giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh trong năm học 2022-2023 và những năm tiếp theo

2. Số 1463/SGDĐT-TCCB Vv trả lời công văn số 712/ĐHPVĐ- ĐT của Trường Vv điều chuyển một số học viên khoá 1 sang khoá 2 theo NDD71 (19/8/2022)

3. Tin: Đại học Quốc gia Hà Nội làm việc với tỉnh Quảng Ngãi và Trường Đại học Phạm Văn Đồng (8/2022)

4. Só 735/KH-ĐHPVĐ Về việc theo dõi, giám sát, đánh giá kết quả đào tạo năm học 2022-2023 tại Trường

 

 

Các tin tức khác :
             MINH CHỨNG BÁO CÁO GIỮA KỲ NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
             MINH CHỨNG BÁO CÁO GIỮA KỲ NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ KHÍ
             BẢNG THỐNG KÊ THEO YÊU CẦU CỦA ĐOÀN ĐÁNH GIÁ NGOÀI
             MINH CHỨNG BỔ SUNG KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG CƠ SỞ GIÁO DỤC CHU KỲ 2-2022
             QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG NHẬN ĐẠT CHẤT LƯỢNG CƠ SỞ GIÁO DỤC
             QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG NHẬN ĐẠT TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
             HỘI ĐỒNG TRƯỜNG, HỘI ĐỒNG KHOA HỌC & ĐÀO TẠO
             KẾ HOẠCH CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG CTĐT NGÀNH CNTT VÀ CNKTCK SAU ĐGN
             MINH CHUNG BAO CAO CUC QUAN LY CHAT LUONG_BO GD&ĐT TAI CONG VAN 1040/QLCL-KDCLGD NGAY 18/8/2021
             HOẠT ĐỘNG KẾT NỐI VÀ PHỤC VỤ CỘNG ĐỒNG
             CUỘC THI OLYMPIC CỦA SV TRƯỜNG
             25. KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
             SỔ TAY GIẢNG VIÊN
             CÔNG ĐOÀN
             KÊ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG CỦA TRƯỜNG ĐHPVĐ
             HỘI ĐỒNG TỰ ĐÁNH GIÁ
             22. KHOA KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ
             21.SO CHUẨN, ĐỐI SÁNH
             20. HOẠT ĐỘNG CỦA ĐOÀN THANH NIÊN_HỘI SINH VIÊN_PHỤC VỤ CỘNG ĐỒNG
             19. TRUNG TÂM HỖ TRỢ SINH VIÊN VÀ QUAN HỆ DOANH NGHIỆP_CÁC HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ SINH VIÊN
             18. THANH TRA, KIỂM TRA
             17. DÂN CHỦ CÔNG KHAI, HỘI NGHỊ CBVC, BÁO CÁO TỔNG KẾT NĂM HỌC, BAO CAO KH PT KINH TE XH TRUONG
             16. KIỂM KÊ TÀI SẢN
             15. CƠ SỞ VẬT CHẤT_HÀNH CHÍNH QUẢN TRỊ
             14. TRUNG TÂM THÔNG TIN TƯ LIỆU
             13. KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH
             12. CÔNG TÁC HỌC SINH SINH VIÊN
             11. NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ HỢP TÁC QUỐC TÊ
             10. ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI VÀ THI ĐUA_KHEN THƯỞNG
             9. NHÂN SỰ_ ĐỘI NGŨ_TUYỂN DỤNG_ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG_KỶ LUẬT KỶ CƯƠNG HÀNH CHÍNH
             8. SỨ MẠNG MỤC TIÊU_TRIẾT LÝ GIÁO DỤC_ĐỀ ÁN ĐỔI MỚI_CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN
             LẤY Ý KIẾN PHẢN HỔI_KHẢO SÁT
             6. KHẢO THÍ
             5. ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG BÊN TRONG_TỰ ĐÁNH GIÁ_ĐÁNH GIÁ NGOÀI
             4. TUYỂN SINH
             2. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
             1. CÁC QUY TRÌNH TỔ CHỨC_QUẢN LÝ_THỰC HIỆN CƠ SỞ GIÁO DỤC_ KHEN THƯỞNG
BIỂU MẪU LIÊN KẾT Cấu hình
PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC