Khách, login,
1
   MINH CHỨNG
 18. THANH TRA, KIỂM TRA
 I. THANH TRA

 

 

 1. Kết luận 632 của thanh tra về công tác cố vấn học tập, đánh giá rèn luyện cho sinh viên năm 2018.

  2. Kế hoạch 1304 thanh tra năm học 2018 - 2019

3. Báo cáo tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2016-2018 phương hướng nhiệm kỳ 2018-2020 của banh thanh tra nhân dân

4. Báo cáo sơ kết hoạt động năm học 2016-2017 kế hoạch hoạt động năm học 2017-2018,Báo cáo sơ kết hoạt động năm học 2018-2019 kế hoạch hoạt động năm học 2019-2020 của ban thanh tra nhân dân.

 5. KH_ 69 Công tác phòng chống tham nhũng năm 2020

 6. KL TT công tác tuyển sinh ĐH,CD, TC năm 2019

7. QĐ 649 hướng dẫn trình tự thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra nội bộ trong trường ĐH PVĐ năm 2019

8. Kết luận thanh tra công tác quản lý, thực hiện đánh giá và lưu trữ hồ sơ khóa luận tốt nghiệp, đồ án tốt nghiệp và tiểu luận cuối khóa các lớp CBQL của các khoa năm học 2017-2018, 2018-2019

9. KH thanh tra năm học 2016-2019

10. Báo cáo số liệu về công tác phòng chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2021

11. Kết luận Thanh tra thi kết thúc học phần tại các Khoa năm học 2020-2021

12. Kế hoạch công tác pháp chế năm học 2020-2021

13. KH thanh tra năm học 2021-2022 (số 910)

14. KL 112 Thanh tra Công tác tuyển sinh trình độ ĐH, CĐ chính quy ngành Giáo dục Mầm non năm 2021 (thang 2.2022)

15. số 771/KL-Đh PVĐ Kết luận thanh tra Công tác quản lý đào tạo năm học 2021 - 2022 tại các khoa

16. số 771/KL-ĐHPVĐ  KẾT LUẬN THANH TRA Công tác quản lý đào tạo năm học 2021 - 2022 tại các khoa

II. KIỂM TRA

1. KH 51/ KH-ĐHPVĐ Kiểm tra năm học 2021 - 2022

 

Các tin tức khác :
             MINH CHỨNG BÁO CÁO GIỮA KỲ NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
             MINH CHỨNG BÁO CÁO GIỮA KỲ NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ KHÍ
             BẢNG THỐNG KÊ THEO YÊU CẦU CỦA ĐOÀN ĐÁNH GIÁ NGOÀI
             MINH CHỨNG BỔ SUNG KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG CƠ SỞ GIÁO DỤC CHU KỲ 2-2022
             QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG NHẬN ĐẠT CHẤT LƯỢNG CƠ SỞ GIÁO DỤC
             QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG NHẬN ĐẠT TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
             HỘI ĐỒNG TRƯỜNG, HỘI ĐỒNG KHOA HỌC & ĐÀO TẠO
             KẾ HOẠCH CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG CTĐT NGÀNH CNTT VÀ CNKTCK SAU ĐGN
             MINH CHUNG BAO CAO CUC QUAN LY CHAT LUONG_BO GD&ĐT TAI CONG VAN 1040/QLCL-KDCLGD NGAY 18/8/2021
             HOẠT ĐỘNG KẾT NỐI VÀ PHỤC VỤ CỘNG ĐỒNG
             CUỘC THI OLYMPIC CỦA SV TRƯỜNG
             25. KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
             SỔ TAY GIẢNG VIÊN
             CÔNG ĐOÀN
             KÊ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG CỦA TRƯỜNG ĐHPVĐ
             HỘI ĐỒNG TỰ ĐÁNH GIÁ
             22. KHOA KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ
             21.SO CHUẨN, ĐỐI SÁNH
             20. HOẠT ĐỘNG CỦA ĐOÀN THANH NIÊN_HỘI SINH VIÊN_PHỤC VỤ CỘNG ĐỒNG
             19. TRUNG TÂM HỖ TRỢ SINH VIÊN VÀ QUAN HỆ DOANH NGHIỆP_CÁC HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ SINH VIÊN
             17. DÂN CHỦ CÔNG KHAI, HỘI NGHỊ CBVC, BÁO CÁO TỔNG KẾT NĂM HỌC, BAO CAO KH PT KINH TE XH TRUONG
             16. KIỂM KÊ TÀI SẢN
             15. CƠ SỞ VẬT CHẤT_HÀNH CHÍNH QUẢN TRỊ
             14. TRUNG TÂM THÔNG TIN TƯ LIỆU
             13. KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH
             12. CÔNG TÁC HỌC SINH SINH VIÊN
             11. NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ HỢP TÁC QUỐC TÊ
             10. ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI VÀ THI ĐUA_KHEN THƯỞNG
             9. NHÂN SỰ_ ĐỘI NGŨ_TUYỂN DỤNG_ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG_KỶ LUẬT KỶ CƯƠNG HÀNH CHÍNH
             8. SỨ MẠNG MỤC TIÊU_TRIẾT LÝ GIÁO DỤC_ĐỀ ÁN ĐỔI MỚI_CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN
             LẤY Ý KIẾN PHẢN HỔI_KHẢO SÁT
             6. KHẢO THÍ
             5. ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG BÊN TRONG_TỰ ĐÁNH GIÁ_ĐÁNH GIÁ NGOÀI
             4. TUYỂN SINH
             3. CÔNG TÁC ĐÀO TẠO
             2. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
             1. CÁC QUY TRÌNH TỔ CHỨC_QUẢN LÝ_THỰC HIỆN CƠ SỞ GIÁO DỤC_ KHEN THƯỞNG
BIỂU MẪU LIÊN KẾT Cấu hình
PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC