Khách, login,
1
   MINH CHỨNG
 BẢNG THỐNG KÊ THEO YÊU CẦU CỦA ĐOÀN ĐÁNH GIÁ NGOÀI
 1. BIEU MAU 1. TC 1_5 docs.google.com/document/d/1dLYJqdYr2Yek4VSSTy7FveddFrLL2EUp/edit

2. BIEU MAU 2 - SO LIEU DBCL_PVCD docs.google.com/spreadsheets/d/1OS8HLieDiY9hNay8Lp4G7GbwQ3DfHh5c/edit

3. BIEU MAU 3. TK KQ HTQT_KQ NCKH 2017-2022 docs.google.com/spreadsheets/d/1Xj1s-R-69KcEltZsKBaQYOkJIDUxvt9Z/edit

4. BIEU MAU 4. HTQuantri docs.google.com/document/d/1a3dW2gy7VKcpiwq8pvLZc8-kr04Rnmuo/edit

6. BIEU MAU 6. TK-CCTC&QT docs.google.com/document/d/1AcU6qQwmmcieWb0wScbKl0vijrKl0iA4/edit

8. BIEU MAU 8. TC25B docs.google.com/document/d/1ONu3vtGCeS7J6VjFKXFLLRvZYJUmcJnB/edit

9. BIEU MAU 9. TC25A  docs.google.com/document/d/1PWi2gRnnzMTbngVBRH5BTqIV9wKom9Sh/edit

10. BIEU MAU 10. TC22 docs.google.com/spreadsheets/d/1dsA4tctDVSUXzDtCdLgzKbu8b882jmBH/edit

11. BIEU MAU 11. TC13 docs.google.com/spreadsheets/d/17i0k7dDDQFbjLLrgXa9HdSpW_DD1DZke/edit

12. BIEU MAU 12. TC7 docs.google.com/spreadsheets/d/1I3CyP0JMXLMdAQpoxYshDT2jThN8dXbv/edit

14. BIEU MAU 14. TC6 docs.google.com/document/d/1kSPYAh_ObyUO-GjUe9CUE7t7OoHYiAV-/edit

15. BIEU MAU 15  KPI KHCL docs.google.com/document/d/1iDo-hLYEpWYZ7y_0N00uuaTA2RlTezoM/edit

 

 

Các tin tức khác :
             MINH CHỨNG BÁO CÁO GIỮA KỲ NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
             MINH CHỨNG BÁO CÁO GIỮA KỲ NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ KHÍ
             MINH CHỨNG BỔ SUNG KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG CƠ SỞ GIÁO DỤC CHU KỲ 2-2022
             QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG NHẬN ĐẠT CHẤT LƯỢNG CƠ SỞ GIÁO DỤC
             QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG NHẬN ĐẠT TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
             HỘI ĐỒNG TRƯỜNG, HỘI ĐỒNG KHOA HỌC & ĐÀO TẠO
             KẾ HOẠCH CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG CTĐT NGÀNH CNTT VÀ CNKTCK SAU ĐGN
             MINH CHUNG BAO CAO CUC QUAN LY CHAT LUONG_BO GD&ĐT TAI CONG VAN 1040/QLCL-KDCLGD NGAY 18/8/2021
             HOẠT ĐỘNG KẾT NỐI VÀ PHỤC VỤ CỘNG ĐỒNG
             CUỘC THI OLYMPIC CỦA SV TRƯỜNG
             25. KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
             SỔ TAY GIẢNG VIÊN
             CÔNG ĐOÀN
             KÊ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG CỦA TRƯỜNG ĐHPVĐ
             HỘI ĐỒNG TỰ ĐÁNH GIÁ
             22. KHOA KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ
             21.SO CHUẨN, ĐỐI SÁNH
             20. HOẠT ĐỘNG CỦA ĐOÀN THANH NIÊN_HỘI SINH VIÊN_PHỤC VỤ CỘNG ĐỒNG
             19. TRUNG TÂM HỖ TRỢ SINH VIÊN VÀ QUAN HỆ DOANH NGHIỆP_CÁC HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ SINH VIÊN
             18. THANH TRA, KIỂM TRA
             17. DÂN CHỦ CÔNG KHAI, HỘI NGHỊ CBVC, BÁO CÁO TỔNG KẾT NĂM HỌC, BAO CAO KH PT KINH TE XH TRUONG
             16. KIỂM KÊ TÀI SẢN
             15. CƠ SỞ VẬT CHẤT_HÀNH CHÍNH QUẢN TRỊ
             14. TRUNG TÂM THÔNG TIN TƯ LIỆU
             13. KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH
             12. CÔNG TÁC HỌC SINH SINH VIÊN
             11. NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ HỢP TÁC QUỐC TÊ
             10. ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI VÀ THI ĐUA_KHEN THƯỞNG
             9. NHÂN SỰ_ ĐỘI NGŨ_TUYỂN DỤNG_ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG_KỶ LUẬT KỶ CƯƠNG HÀNH CHÍNH
             8. SỨ MẠNG MỤC TIÊU_TRIẾT LÝ GIÁO DỤC_ĐỀ ÁN ĐỔI MỚI_CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN
             LẤY Ý KIẾN PHẢN HỔI_KHẢO SÁT
             6. KHẢO THÍ
             5. ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG BÊN TRONG_TỰ ĐÁNH GIÁ_ĐÁNH GIÁ NGOÀI
             4. TUYỂN SINH
             3. CÔNG TÁC ĐÀO TẠO
             2. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
             1. CÁC QUY TRÌNH TỔ CHỨC_QUẢN LÝ_THỰC HIỆN CƠ SỞ GIÁO DỤC_ KHEN THƯỞNG
BIỂU MẪU LIÊN KẾT Cấu hình
PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC