Khách, login,
1
   MINH CHỨNG
 LẤY Ý KIẾN PHẢN HỔI_KHẢO SÁT
  I. LẤY Ý KIẾN PHẢN HỒI VỀ TÌNH HÌNH VIỆC LÀM CỦA SINH VIÊN ĐÃ TỐT NGHIỆP CÁC NĂM

 

 

 

 

 

 

 

  

 I.1. Kế hoạch khảo sát

Kế hoạch khảo sát tình hình việc làm năm 2014

Kế hoạch khảo sát tình hình việc làm năm 2015

Kế hoạch khảo sát tình hình việc làm của SV năm 2016

Kế hoạch khảo sát tình hình việc làm năm 2017

 Kế hoạch khảo sát tình hình việc làm của SV tốt nghiệp năm 2018

Kế hoạch khảo sát tình hình việc làm của SV tốt nghiệp năm 2020

 Kế hoạch khảo sát về tình hình việc làm của SV tốt nghiệp năm 2021

 KH 505 Khảo sát tình hình việc làm của SV TN năm 2021 (đợt 2) và SV tốt nghiệp năm 2022 (đợt 1)

II.2 Kết quả khảo sát

Kết quả khảo sát tình hình việc làm năm 2014

Kết quả khảo sát tình hình việc làm năm 2015

Kết quả khảo sát tình hình việc làm năm 2016

Kết quả khảo sát tình hình việc làm năm 2017

Báo cáo kết quả khảo sát tình hình việc làm năm 2018

Báo cáo kết quả khảo sát tình hình việc làm năm 2019

Kết quả khảo sát tình hình việc làm của SV tốt nghiệp năm 2020

Kết quả khảo sát tình hình việc làm của SV tốt nghiệp năm 2020 (đợt 2)

BÁO CÁO  (số 941) Tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp năm 2020_Đợt 2

BÁO CÁO (số 977)  Tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp năm 2021_Đợt 1

- Phụ lục báo cáo kèm theo

+ Phụ lục 1

+ Phụ lục 2

+ Phụ lục 3

Số 580/BC-ĐHPVĐ Báo cáo kết quả Vv lấy ý kiến phản hồi  của SV về công tác hỗ trợ SV (05/07/2022)

II. LẤY Ý KIẾN PHẢN HỒI VỀ CTĐT

KẾ HOẠCH LẤY Ý KIẾN

Kế hoạch lấy ý kiến các bên liên quan về CTĐT ngành CNTT và ngành CNKTCK năm 2019

Số 962/KH-ĐHPVĐ Vv lấy ý kiến phản hồi của các bên liên quan về CTĐT và CLĐT của SV sau TN đối với CTĐT ĐH, CĐ  CQ (22/12/2021)

KẾT QUẢ LẤY Ý KIẾN

Thông báo kết quả lấy ý kiến phản hồi các bên liên quan về CTĐT ngành công nghệ thông tin 2019

Thông báo kết quả lấy ý kiến phản hồi các bên liên quan về CTĐT ngành Công nghệ kỹ thuật Cơ khí 2019

KQ LẤY Ý KIẾN PHẢN HỒI TỪ NGƯỜI HỌC VỀ HOẠT ĐỘNG GIẢNG DẠY CỦA GIẢNG VIÊN HKII  2021-2022

1.Số 403/TB-ĐHPVĐ KQ lấy ý kiến phản hồi của các bên liên quan về CTĐT ngành Sinh học Ứng dụng, bậc đại học,hệ CQ2022

2. Số 679/TB-ĐHPVĐ KQ lấy ý kiến phản hồi của các bên liên quan về CTĐT ngành SP Ngữ văn và Giáo dục mầm non, hệ CQ2022

KQ NGÀNH SP NGỮ VĂN  BẬC ĐH, HỆ CQ NĂM 2022        -       NGÀNH GD MẦM NON BẬC CĐ, HỆ CQ NĂM 2022  (TB 679)

3.Số 497/TB-ĐHPVĐ KQ lấy ý kiến phản hồi của các bên liên quan về CTĐT ngành CN Kỹ thuật cơ khí và KT Cơ điện tử, hệ CQ2022

KQ NGÀNH KỸ THUẬT CƠ ĐIỆN TỬ BẬC ĐH, HỆ CQ       -      KQ  NGÀNH CN KỸ THUẬT CƠ KHÍ TỬ BẬC ĐH, HỆ CQ NĂM 2022 (TB497)

4.Số 334/TB-ĐHPVĐ KQ lấy ý kiến phản hồi của các bên liên quan về CTĐT ngành Sư phạm Vật lý, hệ CQ2022

5.Số 314/TB-ĐHPVĐ KQ lấy ý kiến phản hồi của các bên liên quan về CTĐT ngành Du lịch, TM điện tử, QTKD và KT phát triển, hệ CQ2022

 KQ:      NGÀNH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ   -    NGÀNH DU LỊCH    -    QUẢN TRỊ KD     -      KT PHÁT TRIỂN (TB 314)

6. số 738/TB-ĐHPVĐ KQ lấy ý kiến phản hồi của các bên liên quan về CTĐT và CLĐT của SV TN ngành SP tin học, bậc ĐH, hệ CQ năm 2022

7. KQ Lấy  Ý KPH CỦA CÁC BÊN LIÊN QUAN VỀ CTĐT CỦA SV TN NGÀNH SƯ PHẠM TIN HỌC BẬC ĐH, HỆ CQ (TB738)

số 773/TB-ĐHPVĐ KQ LYKPH của các bên liên quan về CTĐT và CLĐT của SV TN ngành SP T Anh và Nngữ Anh, bậc ĐH hệ CQ năm 2022

 KQ NGÀNH:                                 NGÔN NGỮ ANH                                                   SƯ PHẠM TIẾNG ANH

KQ LẤY Ý KIẾN PHẢN HỒI TỪ NGƯỜI HỌC VỀ HOẠT ĐỘNG GIẢNG DẠY CỦA GIẢNG VIÊN HK II  2021-2022 (ghép file các Khoa)

 

KẾ HOẠCH CẢI TIẾN, NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG SAU LẤY Ý KIẾN

Kế hoạch cải tiến, nâng cao chất lượng sau lấy ý kiến các bên liên quan về CTĐT ngành CNTT năm 2019

Kế hoạch cải tiến, nâng cao chất lượng sau lấy ý kiến các bên liên quan về CTĐT ngành CNKTCK năm 2019

 

 

 III. LẤY Ý KIẾN VỀ CƠ SỞ VẬT CHẤT

KẾ HOẠCH KHẢO SÁT

Năm học 2015-2016

Năm học 2016-2017

Năm học 2018-2019

Năm học 2019-2020

Năm học 2020-2021

Năm học 2021-2011

KẾT QUẢ KHẢO SÁT

Báo cáo kết quả khảo sát năm 2015

Báo cáo kết quả khảo sát năm 2016

Năm học 2018-2019 (TB số 1619)

Báo cáo kết quả khảo sát năm học 2019-2020

Thông báo kết quả khảo sát năm học 2019-2020 (TB số 257)

Kết quả khảo sát năm học 2020-2021 (TB số 486)

Số 650/TB-ĐHPVĐ Kết quả lấy ý kiền phản hội của giảng viên và người học về CSVC và các HĐ hỗ trợ, phục vụ đào tạo 2021-2022 (27/07/2022)

KẾ HOẠCH CẢI TIẾN

NĂM 2020 - 2021

Khoa KTCN cải tiến kết quả ý kiến của SV về CSVC  (TB số 257)

Tổng hợp các Phòng, Ban, Trung tâm/ cải tiến kết quả ý kiến của SV về CSVC  (TB số 257)

Tổng hợp: Đoàn TN, Hội SV, Phòng, Ban, Trung tâm/ KH cải tiến kết quả ý kiến của các bên liên quan về CSVC  (TB số 486)

NĂM HỌC 2022 -2023

IV. LẤY Ý KIẾN CỦA ĐỘC GIẢ

KẾ HOẠCH KHẢO SÁT

Từ năm 2015 đến năm 2017

Năm 2019

Năm 2020

Năm 2021

 KẾT QUẢ KHẢO SÁT

Năm 2015

Năm 2016

Năm 2017

Năm 2018

Năm 2019 

 

KẾ HOẠCH CẢI TIẾN

NĂM 2019

TTTTTL xây dựng kế hoạch cải tiến từ kết quả khảo sát độc giả 

 

V. LẤY Ý KIẾN PHẢN HỒI SV SẮP TN VỀ CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO KHÓA HỌC

KẾ HOẠCH LẤY Ý KIẾN

NĂM 2015

NĂM 2016

NĂM 2017

NĂM 2018

NĂM 2019

NĂM 2020

NĂM 2021

NĂM 2022

 

KẾT QUẢ LẤY Ý KIẾN

NĂM 2015 (TB số 767)

NĂM 2016 (TB số 1657)

Năm 2017 (báo cáo)

NĂM 2018 (TB số 717)

Năm 2019 (TB SỐ 669)

Năm 2019 (TB số 364, ý kiến của SV NGÀNH CNKTCK)

Năm 2020 (TB số 80)

Năm 2021 (TB số 399)

Năm 2022 (TB 747)

 KẾ HOẠCH CẢI TIẾN

NĂM 2016

Khoa Ngoại ngữ cải tiến kết quả ý kiến của SV sắp tốt nghiệp  (TB số 1657)

Khoa KTCN cải tiến kết quả ý kiến của SV sắp tốt nghiệp  (TB số 1657)

NĂM 2018

Đoàn TN cải tiến kết quả ý kiến của SV sắp tốt nghiệp  (TB số 169)

TTTTTL cải tiến kết quả ý kiến của SV sắp tốt nghiệp

NĂM 2019

Trung tâm Ngoại ngữ tin học cải tiến kết quả ý kiến của SV sắp tốt nghiệp  (TB số 669)

Phòng CTHSSV cải tiến kết quả ý kiến của SV sắp tốt nghiệp (TB số 669)

Phòng HCQT cải tiến kết quả ý kiến của SV sắp tốt nghiệp  (TB số 669)

Ban QLKTX cải tiến kết quả ý kiến của SV sắp tốt nghiệp  (TB số 669)

Phòng KHTC cải tiến kết quả ý kiến của SV sắp tốt nghiệp  (TB số 364)

Phòng Đào tạo cải tiến kết quả ý kiến của SV sắp tốt nghiệp  (TB số 364)

NĂM 2020

Trung tâm Ngoại ngữ tin học cải tiến kết quả ý kiến của SV sắp tốt nghiệp ngành CNKTCK (TB số 80)

Khoa Ngoại ngữ cải tiến kết quả ý kiến của SV sắp tốt nghiệp ngành CNKTCK (TB số 80)

Phòng HC-QT cải tiến kết quả ý kiến của SV sắp tốt nghiệp ngành CNKTCK (TB số 80)

Khoa KTCN cải tiến kết quả ý kiến của SV sắp tốt nghiệp ngành CNKTCK (TB số 80)

Khoa SPTN/CNTT/SPXH/TTHTSV cải tiến kết quả ý kiến của SV sắp tốt nghiệp về chât lượng CTĐT (TB số 80)

 NĂM 2021

KHCT của Phòng HC-QT/ Khoa SPXH/ Ngoại Ngữ. Kết quả lấy ý kiến của SV sắp tốt nghiệp về CLĐT năm 2021 (TB số 399)

NĂM 2022

TB 314. Kết quả lấy ý kiến phản hồi của các bên liên quan về chương trình đào tạo và chất lượng đào tạo của sinh viên tốt nghiệp của khoa Kinh tế bậc ĐH, hệ CQ (2022)

số 733/TB-ĐHPVĐ KQ LYK PH của các bên liên quan về  CTĐT&CLĐT của SV TN ngành Sư phạm Tiếng Anh và ngành Ngôn ngữ Anh, bậc đại học, hệ chính quy năm 2022

KH Cải tiến nâng cao CL sau KQ LYK phản hồi của SV sắp TN về chât lượng đào tạo Khoá học 2022

VI. LẤY Ý KIẾN PHẢN HỒI VỀ HOẠT ĐỘNG GIẢNG DẠY CỦA GIẢNG VIÊN

ĐIÊU CHỈNH PHIẾU LẤY Ý KIẾN PHẢN HỒI

NĂM 2020

NĂM 2021 (PHIẾU KHẢO SÁT ÁP DỤNG HÌNH THỨC DẠY HỌC TRỰC TUYẾN)

 

KẾ HOẠCH LẤY Ý KIẾN

Năm học 2015-2016

Năm học 2016-2017

Năm học 2017-2018

 Năm học 2018-2019

Năm học 2019-2020

Năm học 2021-2022

TB102 Vv tổ chức lấy ý kiến phản hồi từ người học về HĐ giảng dạy của GV học kỳ II, năm học 2021-2022

Số 697/KH-ĐHPVĐ Vv Tổ chức lấy ý kiến phản hồi từ người học về HD giảng dạy của GV năm học 2021 - 2022

 

 KẾT QUẢ LẤY Ý KIẾN

NĂM HỌC 2016-2017

HỌC KỲ I

HỌC KỲ II

NĂM HỌC 2017-2018

HỌC KỲ I

 

HỌC KỲ II

NĂM HỌC 2018-2019

HỌC KỲ I

HỌC KỲ II 

NĂM HỌC 2019-2020

HỌC KỲ I

NĂM HỌC 2020-2021

HỌC KỲ I

KHOA SPXH

KHOA SPTN

KHOA NN

KHOA LLCT

KHOA KTCN

KHOA HÓA - SINH - MT

KHOA GDTC-QPAN

KHOA CNTT

HỌC KỲ II

THÔNG BÁO CHUNG

KHOA SPXH

KHOA SPTN

KHOA NGOẠI NGỮ

KHOA LLCT

KHOA KTCN

KHOA KINH TẾ

KHOA HÓA - SINH - MT

KHOA GDTC_QPAN

NĂM HỌC 2021-2022

TB 117 Kết quả lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy  của giảng viên trong học kỳ I năm học 2021 - 2022 

KQ lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của GV HK I NĂM HỌC 2021-2022 ( kèm TB 117)

BIÊN BẢN HỌP KHOA

NĂM HỌC 2016-2017

 

HỌC KỲ II

KHOA KTCN

KHOA CNTT

 

NĂM HỌC 2017-2018

HỌC KỲ I

BỘ MÔN CƠ KHÍ

KHOA CNTT

HỌC KỲ II

KHOA KTCN

KHOA CNTT

NĂM HỌC 2018-2019

HỌC KỲ I

KHOA KTCN

BỘ MÔN MẠNG VÀ TT

HỌC KỲ II

BỘ MÔN CƠ KHÍ

NĂM HỌC 2019-2020

HỌC KỲ I

KHOA SPXH 

- FILE 1

- FILE 2

- FILE 3

KHOA SPTN

KHOA NN

- FILE 1

- FILE 2

- FILE 3

KHOA LLCT

KHOA KTCN

KHOA HÓA - SINH - MT

KHOA GDTC-QPAN

KHOA CNTT

 

NĂM HỌC 2020-2021

HỌC KỲ I

KHOA SPXH

KHOA SPTN

KHOA NGOẠI NGỮ

KHOA LLCT

KHOA KTCN

KHOA HÓA - SINH - MT

KHOA GDTC-QPAN

KHOA CNTT

HỌC KỲ II

KHOA SPXH

KHOA SPTN

KHOA NGOẠI NGỮ

KHOA LLCT

KHOA KTCN

KHOA KINH TẾ

KHOA HÓA - SINH - MT

KHOA GDTC-QPAN

KHOA CNTT

NĂM HỌC 2021-2022

HỌC KỲ I

Khoa SPXH

Khoa SPTN

Khoa Ngoại Ngữ

Khoa LL chính trị

Khoa KTCN

Khoa Kinh tế (Không đủ dữ liệu)

Khoa Hóa - Sinh - MT

Khoa GDTC-QPAN

Khoa CNTT

HỌC KỲ II

Khoa CNTT

Khoa GDTC-QO-QN

Khoa HS- MT

Khoa Kinh Tế

Khoa KTCN

Khoa LL- Chính trị (file 1           file 2)

Khoa Ngoại ngữ

Khoa SPTN

Khoa SPXH (Bộ môn Văn-Sử và Nhạc-Hoạ     Bộ môn GDMN    Tâm lý GD)

NĂM HỌC 2022 - 2023

HỌC KÌ I

KHOA  SPXH

Bộ môn: GDMN

Bộ môn: Nhạc họa

Bộ môn: Tâm lý Giáo dục

Bộ môn: Văn sử

 

PHIẾU CHUYỂN

NĂM HỌC 2015-2016

HỌC KỲ I

NĂM HỌC 2016-2017

HỌC KỲ I

HỌC KỲ II

NĂM HỌC 2017-2018

HỌC KỲ I

HỌC KỲ II

 

NĂM HỌC 2018-2019

HỌC KỲ I

HỌC KỲ II

 NĂM HỌC 2019-2020

HỌC KỲ I

PHẢN HỒI GỬI VỀ CÁC KHOA HỌC KỲ I

NĂM HỌC 2020-2021

HỌC KỲ I

HỌC KỲ II

KẾ HOẠCH CẢI TIẾN TỪ PHIẾU CHUYỂN ĐẾN CÁC ĐƠN VỊ

NĂM HỌC 2020-2021

HỌC KỲ I

PHÒNG HCQT

 

 

 KHẢO SÁT VỀ CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG TÌNH NGUYỆN

Phiếu khảo sát chất lượng hoạt động tình nguyện của SV NĂM 2018

Phiếu khảo sát chất lượng hoạt động tình nguyện của SV NĂM 2019

 Kết quả khảo sát mức độ hài lòng của hoạt động tình nguyện năm 2019

Kết quả khảo sát mức độ hài lòng của hoạt động tình nguyện năm 2020

KHẢO SÁT DỊCH VỤ CÔNG NĂM 2019

KẾ HOẠCH

KẾT QUẢ

KHẢO SÁT VỀ TRIẾT LÝ GIÁO DỤC, TẦM NHÌN, SỨ MẠNG

TB 220 Kết quả lấy ý kiến của cán bộ, giảng viên, người lao động  về Triết lý giáo dục của Trường (2022)

 TB 389 KQ lấy ý kiến phản hồi của các bên liên quan về nội dung tầm nhìn,sứ mạng, giá trị cốt lõi và mục tiêu chiến lược  của Trường

 KHẢO SÁT VỀ HOẠT ĐỘNG NCKH

TB 380 Kết quả lấy ý kiến phản hồi của GV và SV về HĐ NCKH và HĐ SHTT 2021-2022

KẾ HOẠCH CẢI TIẾN NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG

KH cải tiến naag cao chất lượngsau KQ LYK PH KS của GV và SV về HĐ NCKH và HĐ sở hữu trí thuệ 2022-2023

 

 

Các tin tức khác :
             MINH CHỨNG BÁO CÁO GIỮA KỲ NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
             MINH CHỨNG BÁO CÁO GIỮA KỲ NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ KHÍ
             BẢNG THỐNG KÊ THEO YÊU CẦU CỦA ĐOÀN ĐÁNH GIÁ NGOÀI
             MINH CHỨNG BỔ SUNG KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG CƠ SỞ GIÁO DỤC CHU KỲ 2-2022
             QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG NHẬN ĐẠT CHẤT LƯỢNG CƠ SỞ GIÁO DỤC
             QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG NHẬN ĐẠT TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
             HỘI ĐỒNG TRƯỜNG, HỘI ĐỒNG KHOA HỌC & ĐÀO TẠO
             KẾ HOẠCH CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG CTĐT NGÀNH CNTT VÀ CNKTCK SAU ĐGN
             MINH CHUNG BAO CAO CUC QUAN LY CHAT LUONG_BO GD&ĐT TAI CONG VAN 1040/QLCL-KDCLGD NGAY 18/8/2021
             HOẠT ĐỘNG KẾT NỐI VÀ PHỤC VỤ CỘNG ĐỒNG
             CUỘC THI OLYMPIC CỦA SV TRƯỜNG
             25. KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
             SỔ TAY GIẢNG VIÊN
             CÔNG ĐOÀN
             KÊ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG CỦA TRƯỜNG ĐHPVĐ
             HỘI ĐỒNG TỰ ĐÁNH GIÁ
             22. KHOA KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ
             21.SO CHUẨN, ĐỐI SÁNH
             20. HOẠT ĐỘNG CỦA ĐOÀN THANH NIÊN_HỘI SINH VIÊN_PHỤC VỤ CỘNG ĐỒNG
             19. TRUNG TÂM HỖ TRỢ SINH VIÊN VÀ QUAN HỆ DOANH NGHIỆP_CÁC HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ SINH VIÊN
             18. THANH TRA, KIỂM TRA
             17. DÂN CHỦ CÔNG KHAI, HỘI NGHỊ CBVC, BÁO CÁO TỔNG KẾT NĂM HỌC, BAO CAO KH PT KINH TE XH TRUONG
             16. KIỂM KÊ TÀI SẢN
             15. CƠ SỞ VẬT CHẤT_HÀNH CHÍNH QUẢN TRỊ
             14. TRUNG TÂM THÔNG TIN TƯ LIỆU
             13. KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH
             12. CÔNG TÁC HỌC SINH SINH VIÊN
             11. NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ HỢP TÁC QUỐC TÊ
             10. ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI VÀ THI ĐUA_KHEN THƯỞNG
             9. NHÂN SỰ_ ĐỘI NGŨ_TUYỂN DỤNG_ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG_KỶ LUẬT KỶ CƯƠNG HÀNH CHÍNH
             8. SỨ MẠNG MỤC TIÊU_TRIẾT LÝ GIÁO DỤC_ĐỀ ÁN ĐỔI MỚI_CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN
             6. KHẢO THÍ
             5. ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG BÊN TRONG_TỰ ĐÁNH GIÁ_ĐÁNH GIÁ NGOÀI
             4. TUYỂN SINH
             3. CÔNG TÁC ĐÀO TẠO
             2. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
             1. CÁC QUY TRÌNH TỔ CHỨC_QUẢN LÝ_THỰC HIỆN CƠ SỞ GIÁO DỤC_ KHEN THƯỞNG
BIỂU MẪU LIÊN KẾT Cấu hình
PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC