Khách, login,
1
   MINH CHỨNG
 MINH CHUNG BAO CAO CUC QUAN LY CHAT LUONG_BO GD&ĐT TAI CONG VAN 1040/QLCL-KDCLGD NGAY 18/8/2021
  3.1a. Chức năng, nhiệm vụ của Phòng Khảo thí - Đảm bảo chất lượng giáo dục

 

 

 

 

 

3.1b, c. Kế hoạch chiến lược dài dạn về BĐCLGD của Trường

3.1.d. Kế hoạch bảo đảm chất lượng hàng năm

Năm học 2018-2019

Năm học 2019-2020

Năm học 2020-2021

3.1.e. Chính sách của cơ sở giáo dục về BĐCLGD bên trong 

3.1.f. Quy định nội bộ về BĐCLGD 

1. Quy định về hoạt động so chuẩn, đối sánh

2. Quy định về Quy trình tổ chức, hướng dẫn tự đánh giá và chuẩn bị đánh giá ngoài CTĐT

3. Quy định về Quy trình tổ chức, hướng dẫn tự đánh giá và chuẩn bị đánh giá ngoài CSGD

4. Quy định về hoạt động kết nối và phục vụ cộng đồng 

3.1g. Quy định, quy trình, phiếu lấy ý kiến phản hồi của các bên liên quan

- Quy định lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của GV và SV sắp tốt nghiệp và phiếu lấy ý kiến phản hồi  (Quyết định 392 ban hành Quy định lấy ý kiến phản hồi của các bên liên quan năm 2018)

- Quy định lấy ý kiến phản hồi về CTĐT và chất lượng SV tốt nghiệp (Quyết định 197 ban hành Quy định lấy ý kiến phản hồi của các bên liên quan về CTĐT và chất lượng đào tạo của SV sau tốt nghiệp, có hiệu lực năm 2021, thay thế cho Quyết định 540 ban hành năm 2019)

- Quy trình khảo sát về tình hình việc làm của SV tốt nghiệp (Quyết đinh 606 quy trình khảo sát việc làm và thu nhập của sinh viên tốt nghiệp 2019)

- Quy định lấy ý kiến phản hồi về cơ sở vật chất và hoạt động phục vụ  (Quyết định 539 ban hành Quy định lấy ý kiến phản hồi của các bên liên quan về cơ sở vật chất và các hoạt động hỗ trợ, phục vụ đào tạo năm 2018)

3.1.h. Kế hoạch tự đánh giá và đăng ký KĐCLGD 

- Kế hoạch tự đánh giá cơ sở giáo dục

- Kế hoạch tự đánh giá CTĐT ( Kế hoạch 1017 tự đánh giá 02 CTĐT ngành ĐHCNTT và ĐH Cơ khí hệ chính quy năm 2019)

- Đăng ký KĐCLGD CSGD

- Đăng ký KĐCLGD CTĐT

Đăng ký  KH KIỂM ĐỊNH CLGD  CSGD (số 937/ ĐHPVĐ tháng12.2021)

 

VĂN BẢN HƯỚNG DẪN CỦA BỘ GDĐT

1. Số 4911/BGDĐT-PC V/v xin ý kiến góp ý dự thảo Nghị định quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục (2022)

Mẫu tờ trình 1                             Mẫu tờ trình 2                                        Mẫu tờ trình 3                                          

Phụ lục 1                                     Phụ lục 2                                                Phụ lục 3                                                 Phụ lục 4

2. Số:5042 /BGDĐT-GDĐH V/v hồ sơ đề nghị cấp kinh phí hỗ trợ người học theo Đề án 89 năm 2022

 

 

Các tin tức khác :
             MINH CHỨNG BÁO CÁO GIỮA KỲ NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
             MINH CHỨNG BÁO CÁO GIỮA KỲ NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ KHÍ
             BẢNG THỐNG KÊ THEO YÊU CẦU CỦA ĐOÀN ĐÁNH GIÁ NGOÀI
             MINH CHỨNG BỔ SUNG KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG CƠ SỞ GIÁO DỤC CHU KỲ 2-2022
             QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG NHẬN ĐẠT CHẤT LƯỢNG CƠ SỞ GIÁO DỤC
             QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG NHẬN ĐẠT TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
             HỘI ĐỒNG TRƯỜNG, HỘI ĐỒNG KHOA HỌC & ĐÀO TẠO
             KẾ HOẠCH CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG CTĐT NGÀNH CNTT VÀ CNKTCK SAU ĐGN
             HOẠT ĐỘNG KẾT NỐI VÀ PHỤC VỤ CỘNG ĐỒNG
             CUỘC THI OLYMPIC CỦA SV TRƯỜNG
             25. KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
             SỔ TAY GIẢNG VIÊN
             CÔNG ĐOÀN
             KÊ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG CỦA TRƯỜNG ĐHPVĐ
             HỘI ĐỒNG TỰ ĐÁNH GIÁ
             22. KHOA KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ
             21.SO CHUẨN, ĐỐI SÁNH
             20. HOẠT ĐỘNG CỦA ĐOÀN THANH NIÊN_HỘI SINH VIÊN_PHỤC VỤ CỘNG ĐỒNG
             19. TRUNG TÂM HỖ TRỢ SINH VIÊN VÀ QUAN HỆ DOANH NGHIỆP_CÁC HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ SINH VIÊN
             18. THANH TRA, KIỂM TRA
             17. DÂN CHỦ CÔNG KHAI, HỘI NGHỊ CBVC, BÁO CÁO TỔNG KẾT NĂM HỌC, BAO CAO KH PT KINH TE XH TRUONG
             16. KIỂM KÊ TÀI SẢN
             15. CƠ SỞ VẬT CHẤT_HÀNH CHÍNH QUẢN TRỊ
             14. TRUNG TÂM THÔNG TIN TƯ LIỆU
             13. KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH
             12. CÔNG TÁC HỌC SINH SINH VIÊN
             11. NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ HỢP TÁC QUỐC TÊ
             10. ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI VÀ THI ĐUA_KHEN THƯỞNG
             9. NHÂN SỰ_ ĐỘI NGŨ_TUYỂN DỤNG_ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG_KỶ LUẬT KỶ CƯƠNG HÀNH CHÍNH
             8. SỨ MẠNG MỤC TIÊU_TRIẾT LÝ GIÁO DỤC_ĐỀ ÁN ĐỔI MỚI_CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN
             LẤY Ý KIẾN PHẢN HỔI_KHẢO SÁT
             6. KHẢO THÍ
             5. ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG BÊN TRONG_TỰ ĐÁNH GIÁ_ĐÁNH GIÁ NGOÀI
             4. TUYỂN SINH
             3. CÔNG TÁC ĐÀO TẠO
             2. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
             1. CÁC QUY TRÌNH TỔ CHỨC_QUẢN LÝ_THỰC HIỆN CƠ SỞ GIÁO DỤC_ KHEN THƯỞNG
BIỂU MẪU LIÊN KẾT Cấu hình
PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC