Khách, login,
1
   MINH CHỨNG
 9. NHÂN SỰ_ ĐỘI NGŨ_TUYỂN DỤNG_ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG_KỶ LUẬT KỶ CƯƠNG HÀNH CHÍNH
 I. CÔNG TÁC NHÂN SỰ

 

 

 

 

 

 

I.1. CÁC QUYẾT ĐỊNH VÀ HƯỚNG DẪN CỦA TỈNH VỀ CÔNG TÁC NHÂN SỰ

1. Quyết định 46 của UBND Tỉnh ban hành Quy định về tuyển dụng viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2013

2. Quyết định 19 của UBND Tỉnh ban hành quy định về  xét tuyển dụng giảng viên cho ĐHPVĐ năm 2014

3. Quyết định 57 của UBND Tỉnh ban hành quy định chính sách thu hút, ưu đãi nguồn nhân lực chất lượng đến làm việc tại Quảng Ngãi năm 2016

4. Hướng dẫn 04 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2016

5. Quyết định 1094 của UBND Tỉnh phê duyệt danh mục ngành nghề đào tạo được ưu tiên thu hút tuyển dụng trình ĐH, Thạc sĩ, Tiến sĩ làm việc tại Quảng Ngãi năm 2016 

6. Quyết định 900 của UBND Tỉnh phê duyệt danh mục ngành nghề đào tạo được ưu tiên thu hút tuyển dụng trình ĐH, Thạc sĩ, Tiến sĩ làm việc tại Quảng Ngãi năm 2017

7. Quyết định 2104 của UBND Tỉnh ban hành kế hoạch thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ cán khoc học trẻ năm 2018 

I.2.  CÔNG TÁC NHÂN SỰ TẠI TRƯỜNG

1. Quyết định 45 ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, thôi giữ chức và miễn nhiệm cho cán bộ ĐHPVĐ năm 2013

2. Quyết định 1067 phê duyệt quy hoạch chức danh Trưởng, Phó các đơn vị và Trưởng bộ môn giai đoạn 2015-2020 và giai đoạn 2020-2025 ban hành năm 2017

3. Thông báo 454 rà soát, bổ sung, quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2015 - 2020 ban hành năm 2018 

4. Công văn 1019 đăng ký chỉ tiêu, ngành nghề cần thu hút năm 2018

5. Các quyết định 324, 632 điều động cán bộ năm 2018

6. Thống kê nhân lực cơ hữu ngành CNTT và CNKT Cơ khí năm 2019

7. Thống kê cơ cấu nhân lực của ngành CNTT năm 2019

8. Thống kê nhân lực đội ngũ CBVC hành chính và nhân viên, kỹ thuật viên diện hợp đồng năm 2019

9. Công văn 174 đăng ký chỉ tiêu, ngành nghề cần thu hút năm 2019

10. Quyết định 116 phê duyệt bổ sung quy hoạch chức danh Trưởng, Phó các đơn vị và Trưởng bộ môn giai đoạn 2015-2020 và giai đoạn 2020-2025 ban hành năm 2019

11.QĐ 73 phê duyệt bổ sung quy hoạch chức danh Trưởng phó TBM giai doạn 2020-2025

11. Xem xét nhu cầu các vị trí việc làm của nhân viên hợp đồng và đề xuất phương án hợp đồng cho năm 2018

  11.1. Các Khoa nhận xét đánh giá nhân viên hợp đồng và đề xuất phương án hợp đồng cho năm 2018

  11.2. Khối phòng ban_trung tâm nhận xét đánh giá nhân viên hợp đồng và đề xuất phương án hợp đồng cho năm 2018

  11.3. Đoàn Thanh niên nhận xét đánh giá nhân viên hợp đồng và đề xuất phương án hợp đồng cho năm 2018

  11.4. Nhà Trường đề xuất phương án hợp đồng cho năm 2018

12. Đề án vị trí việc làm năm 2018 của ĐHPVĐ 

13. Quyết định điều động ông Trương Thanh Vũ

14. Quyết định điều động ông Nguyễn Phó

15. Quyết định điều động (bổ nhiệm) nhân sự năm 2018

16. Quyết định điều động (bổ nhiệm) nhân sự năm 2019

17. Quyết định điều động (bổ nhiệm) nhân sự năm 2020

18. Quyết định điều động (bổ nhiệm) nhân sự năm 2021

19. Danh sách đội ngũ CBVC hành chính và nhân viên, kỹ thuật viên

   19.1  Danh sách đội ngũ CBVC hành chính và nhân viên, kỹ thuật viên năm 2015

   19.2  Danh sách đội ngũ CBVC hành chính và nhân viên, kỹ thuật viên năm 2016

   19.3  Danh sách đội ngũ CBVC hành chính và nhân viên, kỹ thuật viên năm 2017

   19.4  Danh sách đội ngũ CBVC hành chính và nhân viên, kỹ thuật viên năm 2018

   19.5  Danh sách đội ngũ CBVC hành chính và nhân viên, kỹ thuật viên năm 2019

20. QĐ_ 243 TRẦN ĐÌNH THÁM phụ trách điều hành trường ĐH Phạm Văn Đồng 2020

21. Bảng thống kê tỉ lệ giảng viên trên người học của CTĐT ngành CNTT trình độ đại học năm 2019

22. Bảng thống kê tỉ lệ giảng viên trên người học của CTĐT ngành Công nghệ KT-Cơ khí trình độ đại học năm 2019

23. QĐ điều động ông Trần Tấn Từ năm 2020

24. Quyết định về việc công nhận Hội đồng Trường trường ĐHPVĐ, giai đoạn 2021-2026

25. Quyết định về việc công nhận Chủ tịch Hội đồng Trường trường ĐHPVĐ, giai đoạn 2021-2026

26. Quyết định về việc công nhận Hiệu trưởng trường ĐHPVĐ đối với ông Trần Đình Thám

27 Số 401/QĐ-ĐHPVĐ Về việc ông Nguyễn Đức Hoàng - Phó Hiệu trưởng, kiêm nhiệm Trưởng phòng Đào tạo (9.2022)

28. Số 404/QĐ-ĐHPVĐ Vv phân công nhiệm vụ và quy chế làm việc của Hiệu trưởng và các Phó Hiệu trưởng Trường (9,2022)

29 Số 390/QĐ-ĐHPVĐ Vv bổ nhiệm bà Trương Hoàng Lan giữ chức vụ Phó Trưởng khoa Ngoại ngữ thuộc Trường

30. Số 391/QĐ-ĐHPVĐ Vv bổ nhiệm ông Trần Thanh Tùng giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Hành chính - Quản trị thuộc Trường

31. Số 392/QĐ-ĐHPVĐ Vv bổ nhiệm bà Huỳnh Thị Ngọc Kiều, GV chính Khoa SPXH giữ chức vụ Phó Trưởng Bộ môn Văn - Sử

32. Số 460/QĐ-ĐHPVĐ Về việc bổ nhiệm ông Liên Vương Lâm giữ chức vụ Trưởng bộ môn Toán

II. ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG

II.1. NĂM 2015

1. Báo cáo 146 về đào tạo bồi dưỡng CBVC năm 2015

2. Kế hoạch 2184 về đào tạo bồi dưỡng CBVC năm 2015

3. Danh sách thống kê CBVC tham gia các lớp đào tạo bồi dưỡng năm 2015

3. Quyết định cử bà Trương Bích Hồng đi đào tạo tiến sĩ

4. Quyết định cử viên chức đi đào tạo thạc sĩ nước ngoài năm 2015

5. Quyết định cử viên chức đi đào tạo ngoại ngữ năm 2015

II.2. NĂM 2016

1. Kế hoạch 2017 về đào tạo bồi dưỡng CBVC năm 2016

2. Danh sách cán bộ có chứng chỉ kiểm định năm 2016

3. Danh sách thống kê CBVC tham gia các lớp đào tạo bồi dưỡng năm 2016

4. Công văn 120 đề nghị ra quyết định đào tạo tiến sĩ năm 2016

5. Quyết định cử viên chức đi dự hội nghị tại Hoa Kỳ năm 2016

6. Công văn cử cán bộ tập huấn bồi dưỡng phát triển chương trình đào tạo định hướng ứng dụng năm 2016

7. Thông báo về việc đăng ký danh sách tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng năm 2016

II.3. NĂM 2017

1. Kế hoạch 2774 về đào tạo bồi dưỡng CBVC năm 2017

2. Danh sách cán bộ được bồi dưỡng từ 2012-2017

3. Danh sách thống kê CBVC tham gia các lớp đào tạo bồi dưỡng năm 2017

4. Quyết định cử ông Nguyễn Hoàng Lĩnh đi đào tạo tiến sĩ năm 2017

5. Thông báo đăng ký đi học sau đại học năm 2017

6. Thông báo về việc đăng ký nhu cầu cử giảng viên đi đào tạo trình độ tiến sỹ trong và ngoài nước năm 2017

II.4. NĂM 2018

1. Công văn 5627 của Bộ GD&ĐT về tập huấn công tác truyền thống khối ĐH, CĐSP năm 2018

2. Công văn 2067 tập huấn công tác tuyển sinh và phần mềm tuyển sinh năm 2018

3. Công văn 777 đăng ký danh sách tập huấn Đảm bảo Kiểm định chất lượng cơ sở GDĐH và CTĐT năm 2018

4. Công văn 1019 đăng ký chỉ tiêu ngành nghề cần thu hút năm 2018

5. Công văn 1461 báo cáo Sở Nội vụ số lượng viên chức được đào tạo năm 2018 và dự kiến số lượng đào tạo năm 2019

6. Quyết định 2104 ban hành kế hoạch thu hút đào tạo nguồn cán bộ năm 2018

7. Danh sách thống kê CBVC tham gia các lớp đào tạo bồi dưỡng năm 2018

8. Kế hoạch 2145 đào tạo bồi dưỡng CBVC cho năm 2018

9. Chứng nhận CBGV tập huấn viết báo cáo TĐG kiểm định chất lượng CTĐT năm 2018

10. Quyết định cử viên chức dự tuyển học bổng diện hiệp định đi học tại Liên bang Nga năm 2018

11. Công văn cử cán bộ viên chức tham dự lớp tập huấn thương mại điện tử tỉnh Quảng Ngãi năm 2018

12. Quyết định cử giảng viên đi học lớp bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên chính năm 2018

13. Công văn cử CBVC tham dự tập huấn kỹ năng hướng dẫn, đánh giá dự án KHKT của học sinh trung học năm 2018

14. Thông báo đăng ký đi học sau đại học năm 2018

II.5. NĂM 2019

1. Công văn 968 cử cán bộ tham dự khóa bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu năm 2019

2. Công văn 956 cử cán bộ tập huấn nghiệp vụ THPT quốc gia năm 2019

3. Công văn 891 cử cán bộ tập huấn quốc phòng an ninh năm 2019

4. Công văn 878 cử CBGV bồi dưỡng chính trị tập trung năm 2019

5. Công văn 872 đăng ký tham gia các lớp bồi dưỡng công tác nội chính và phòng chống tham nhũng năm 2019

6. Công văn 174 đăng ký chỉ tiêu ngành nghề cần thu hút năm 2019

7. Thông báo 727 đăng ký tham gia các lớp bồi dưỡng năm 2016

8. Thông báo 1072 tổ chức tập huấn tự đánh giá CTĐT năm 2019

9. Danh sách nghiên cứu sinh đến năm 2019

10. Giấy đề nghị bồi dưỡng nghiệp vụ kế toán viên năm 2019

11. Báo cáo 894 về năng lực và nhu cầu đào tạo trình độ tiến sĩ, thạc sĩ năm 2019

12. Danh sách thống kê CBVC tham gia các lớp đào tạo bồi dưỡng năm 2019

13. Kế hoạch 1599 đào tạo bồi dưỡng CBVC cho năm 2019

14. Quyết định cử viên chức (Ông Phạm Văn Trung - Khoa KTCN) đi đào tạo tiến sĩ nước ngoài năm 2019

15. Công văn giới thiệu giảng viên tham gia Hội đồng giám Khảo hội giảng, Hội thi cấp tỉnh năm 2019 tỉnh Kon Tum

16. Quyết định cử ông Trương Quang Sanh tham dự lớp trung cấp chính trị năm 2019

14. Thông báo đăng ký đi học sau đại học năm 2019

15. Danh sách đội ngũ kỹ thuật viên, nhân viên cử đi đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn

II.6. NĂM 2021

1. Cử 03 cán bộ tham gia Hội thảo tập huấn "Nâng cao năng lực công tác bảo đảm và kiểm định chất lượng giáo dục đại học (THÁNG 1/2021).

2. Cử cán bộ tham dự Hội thảo Tập huấn “Kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học" (THÁNG 9/2021)

 

 III. TUYỂN DỤNG

1. Thông báo 1513 tuyển dụng giảng viên năm 2015

2. Công văn 767 đăng ký lại nhu cầu tuyển dụng viên chức năm 2019

3. Thông báo về việc rà soát lại đội ngũ và đề xuất nhu cầu tuyển dụng viên chức năm 2021

4.  Dự thảo  quy định Xét tuyển dụng giảng viên Trường Đại học Phạm Văn Đồng năm 2022

                                     File 1. Nhu cầu tuyển dụng Giảng viên              file 2. Nhu cầu nhân sự viên chức hành chính
 

 

IV. KỶ LUẬT KỶ CƯƠNG HÀNH CHÍNH

1. Quyết định 585 kiện toàn tổ kiểm tra chấp hành kỷ luật kỷ cương hành chính năm 2018

2. Kế hoạch 248 kiểm tra chấp hành kỷ luật kỷ cương hành chính.

3. Quyết định 217 quy tắc ứng xử trong trường ĐHPVĐ năm 2020

V. HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CÁN BỘ VIÊN  CHỨC

1. Hướng dẫn đánh giá, phân loại cán bộ viên chức năm 2014-2015

2. Hướng dẫn đánh giá, phân loại cán bộ viên chức năm 2015-2016

3. Hướng dẫn đánh giá, phân loại cán bộ viên chức năm 2016-2017

4. Hướng dẫn đánh giá, phân loại cán bộ viên chức năm 2017-2018

VI. NÂNG BẬC LƯƠNG

1. Số 802 /TB-ĐHPVĐ Về việc công khai danh sách nâng bậc lương trước thời hạn năm 2022

VII. KẾ HOẠCH THU HÚT NGUỒN NHÂN LỰC CỦA UBND TỈNH

1. Kế hoạch thu hút, tạo nguồn cán bộ từ SV tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ ở các lĩnh vực tỉnh cần ưu tiên thu hút giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi (số 145/KH-UBND ngày 20/10/2021)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Các tin tức khác :
             MINH CHỨNG BÁO CÁO GIỮA KỲ NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
             MINH CHỨNG BÁO CÁO GIỮA KỲ NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ KHÍ
             BẢNG THỐNG KÊ THEO YÊU CẦU CỦA ĐOÀN ĐÁNH GIÁ NGOÀI
             MINH CHỨNG BỔ SUNG KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG CƠ SỞ GIÁO DỤC CHU KỲ 2-2022
             QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG NHẬN ĐẠT CHẤT LƯỢNG CƠ SỞ GIÁO DỤC
             QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG NHẬN ĐẠT TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
             HỘI ĐỒNG TRƯỜNG, HỘI ĐỒNG KHOA HỌC & ĐÀO TẠO
             KẾ HOẠCH CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG CTĐT NGÀNH CNTT VÀ CNKTCK SAU ĐGN
             MINH CHUNG BAO CAO CUC QUAN LY CHAT LUONG_BO GD&ĐT TAI CONG VAN 1040/QLCL-KDCLGD NGAY 18/8/2021
             HOẠT ĐỘNG KẾT NỐI VÀ PHỤC VỤ CỘNG ĐỒNG
             CUỘC THI OLYMPIC CỦA SV TRƯỜNG
             25. KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
             SỔ TAY GIẢNG VIÊN
             CÔNG ĐOÀN
             KÊ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG CỦA TRƯỜNG ĐHPVĐ
             HỘI ĐỒNG TỰ ĐÁNH GIÁ
             22. KHOA KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ
             21.SO CHUẨN, ĐỐI SÁNH
             20. HOẠT ĐỘNG CỦA ĐOÀN THANH NIÊN_HỘI SINH VIÊN_PHỤC VỤ CỘNG ĐỒNG
             19. TRUNG TÂM HỖ TRỢ SINH VIÊN VÀ QUAN HỆ DOANH NGHIỆP_CÁC HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ SINH VIÊN
             18. THANH TRA, KIỂM TRA
             17. DÂN CHỦ CÔNG KHAI, HỘI NGHỊ CBVC, BÁO CÁO TỔNG KẾT NĂM HỌC, BAO CAO KH PT KINH TE XH TRUONG
             16. KIỂM KÊ TÀI SẢN
             15. CƠ SỞ VẬT CHẤT_HÀNH CHÍNH QUẢN TRỊ
             14. TRUNG TÂM THÔNG TIN TƯ LIỆU
             13. KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH
             12. CÔNG TÁC HỌC SINH SINH VIÊN
             11. NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ HỢP TÁC QUỐC TÊ
             10. ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI VÀ THI ĐUA_KHEN THƯỞNG
             8. SỨ MẠNG MỤC TIÊU_TRIẾT LÝ GIÁO DỤC_ĐỀ ÁN ĐỔI MỚI_CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN
             LẤY Ý KIẾN PHẢN HỔI_KHẢO SÁT
             6. KHẢO THÍ
             5. ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG BÊN TRONG_TỰ ĐÁNH GIÁ_ĐÁNH GIÁ NGOÀI
             4. TUYỂN SINH
             3. CÔNG TÁC ĐÀO TẠO
             2. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
             1. CÁC QUY TRÌNH TỔ CHỨC_QUẢN LÝ_THỰC HIỆN CƠ SỞ GIÁO DỤC_ KHEN THƯỞNG
BIỂU MẪU LIÊN KẾT Cấu hình
PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC