Khách, login,
1
   MINH CHỨNG
 5. ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG BÊN TRONG_TỰ ĐÁNH GIÁ_ĐÁNH GIÁ NGOÀI
  I. TỰ ĐÁNH GIÁ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Kế hoạch 1478 rà soát đánh giá cập nhật CTĐT ngành ĐHCNTT và ĐHCNKTCK phục vụ TĐG CTĐT năm 2018

2. Thông báo 1308 tập huấn TĐG CTĐT theo Thông tư 04/2016/TT-BGDĐT năm 2018

3. Thông báo 1072 tập huấn hướng dẫn TĐG CTĐT năm 2019

4. Kế hoạch 1017 tự đánh giá 02 CTĐT ngành ĐHCNTT và ĐH Cơ khí hệ chính quy năm 2019

5. Thông báo 1018 giao nhiệm vụ cho các cá nhân và đơn vị có liên quan đến triển khai Kế hoạch TĐG CTĐT năm 2019

6. QĐ 160 chỉ định chuyên gia tập huấn rà roát đánh giá điều chỉnh CTĐT theo CĐR phục vụ kiểm định chất lượng giáo dục năm 2019

7. Quyết định 292 chỉ định chuyên gia tập huấn TĐG CTĐT năm 2019

8. Quyết định 354 ban hành Quy trình hướng dẫn TĐG và chuẩn bị ĐGN CTĐT năm 2019

9. Quyết định 355 ban hành Quy trình hướng dẫn TĐG và chuẩn bị ĐGN Cơ sở giáo dục năm 2019

10. Quyết định 470 ban hành Quy định về hoạt động so chuẩn, đối sánh chất lượng giáo dục ĐHPVĐ năm 2019

11. Quyết định 257 thành lập Hội đồng TĐG CTĐT ngành CNKTCK năm 2019

12. Quyết định 258 thành lập Hội đồng TĐG CTĐT ngành CNTT năm 2019

13. Quyết định 299 thay đổi thành viên nhóm Công tác chuyên trách giúp việc cho Hội đồng TĐG CTĐT ngành CNTT và CNKTCK năm 2019

14. Quyết định 345 thay đổi thành viên Ban Thư ký giúp việc Hội đồng TĐG ngành ĐHCNTT năm 2019

15. Quyết định 455 thay đổi, bổ sung thành viên Hội đồng ĐBCLGD năm 2019

16. Quyết định 483 thay đổi thành viên nhóm Công tác chuyên trách giúp việc cho Hội đồng TĐG CTĐT ngành CNKT Cơ Khí năm 2019

17. Công văn 1217 về thu thập, bổ sung, hoàn thiện minh chứng phục vụ TĐG và ĐGN CTĐT năm 2019

18. Công văn 360 về việc hoàn thành báo cáo rà soát giữa kỳ kiểm định chất lượng CSGD

19 Quyết định thành lập tổ giúp việc công tác KĐCLGD NĂM 2020

20. Quyết định (số 483/QĐ-ĐHPVĐ) Về việc thành lập Hội đồng tự đánh giá Trường Đại học Phạm Văn Đồng

21. Vv Rà soát quy trình tự đánh giá và đánh giá ngoài CTĐT và CSGD (09/12/2020)

22. QĐ 483  Về việc thành lập Hội đồng tự đánh giá Trường Đại học Phạm Văn Đồng (08.12.2021)

23. Số 949/KH-ĐHPVĐ  Kế hoạch tự đánh giá  Trường ĐH Phạm Văn Đồng (16/12/2021)

24. Số 952/KH-ĐHPVĐ. Tổ chức bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ triển khai tự đánh giá chất lượng Trường ĐH PVĐ (17/12/2021)

25. Số 690/KH-ĐHPVĐ Chuẩn bị cho đợt khảo sát sơ bộ CTĐT Ngành CNTT&CNKTCK-Trình độ ĐH (22/7/2020)

 

II. ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

1. Kế hoạch 1218 đảm bảo chất lượng giáo dục năm học 2018-2019

2. QĐ188 Vv ban hanh chiến lược ĐBCL GD giai đoạn 2018-2022 và tâm nhìn đến 2030

3. Báo cáo 1272 kết quả thực hiện kế hoạch đảm bảo chất lượng giáo dục năm học 2018-2019

4. Kế hoạch 1273 đảm đảm bảo chất lượng giáo dục năm học 2019-2020

5. Kế hoạch thực hiện rà soát báo cáo giữa chu kỳ KD cơ sở GD 2020

6. QĐ 68 về viêc thành lập tổ công tác thực hiện báo cáo giữa chu kỳ KDCSGD 2020

7. QĐ 566 VỀ VIỆC THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC ĐH PVĐ 2018

8. QĐ 229 về việc thành lập Tổ bảo đảm chất lượng tại các đơn vị trong Trường năm 2021

9. Kế hoạch bảo đảm chất lượng năm học 2020-2021 (số 928/KH-ĐHPVĐ ngày 14/10/2021)

10. các chứng chỉ, thẻ kiểm định viên kiểm định chất lượng giáo dục của cán bộ viên chức trường, tính đến thời điểm tháng 8/2021

11. Báo cáo tổng kết công tác bảo đảm chất lượng năm học 2020-2021

12. Kế hoạch bảo đảm chất lượng năm học 2021-2022

13. Công văn về việc hoàn thành báo cáo rà soát giữa chu kỳ KĐCLCSGD năm 2020

          (Kèm theo Báo cáo TĐG giữa chu kỳ KĐCL CSGD 2020)

14. Đăng ký kế hoạch kiểm định chất lượng giáo dục (số 937/ĐHPVĐ-năm 2021)

15. Kế hoạch tự đánh giá ngoài của trường ĐH PHẠM VĂN ĐỒNG (Số 494)

16. QĐ 509 Vv ban hành Ch trình bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ triển khai tự đánh giá CL cơ sở giáo dục đại học (23.12. 2021)

17. QĐ 05/QĐ-ĐHPVĐ Ban hành Quy định về hoạt động ĐBCL Trường Đại học Phạm Văn Đồng (2022)

18. Đăng ký kế hoạch kiểm định chất lượng CSGD (số 638/ĐHPVĐ-năm 25/07/2022)

III. QUY ĐỊNH, QUY TRÌNH

1. Quy trình hỗ trợ SV tìm kiếm việc làm (QĐ số 537 ban hành năm 2019)

2. số 385 Quy định về Quản lý, lưu trữ và cung cấp hồ sơ minh chứng, ban hành năm 2021

3. Công văn Số 5778/ BGDĐT-QLCL V/v ứng dung công nghệ thông tin trong thực hiện KĐCLGD ( tháng 12. 2021)

4.QĐ (số 197) Ban hành Quy định lấy ý kiến phản hồi của các bên liên quan về CTĐT và chất lượng ĐT của sinh viên sau tốt nghiệp

 

 

 

 

 

 

 

Các tin tức khác :
             MINH CHỨNG BÁO CÁO GIỮA KỲ NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
             MINH CHỨNG BÁO CÁO GIỮA KỲ NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ KHÍ
             BẢNG THỐNG KÊ THEO YÊU CẦU CỦA ĐOÀN ĐÁNH GIÁ NGOÀI
             MINH CHỨNG BỔ SUNG KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG CƠ SỞ GIÁO DỤC CHU KỲ 2-2022
             QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG NHẬN ĐẠT CHẤT LƯỢNG CƠ SỞ GIÁO DỤC
             QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG NHẬN ĐẠT TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
             HỘI ĐỒNG TRƯỜNG, HỘI ĐỒNG KHOA HỌC & ĐÀO TẠO
             KẾ HOẠCH CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG CTĐT NGÀNH CNTT VÀ CNKTCK SAU ĐGN
             MINH CHUNG BAO CAO CUC QUAN LY CHAT LUONG_BO GD&ĐT TAI CONG VAN 1040/QLCL-KDCLGD NGAY 18/8/2021
             HOẠT ĐỘNG KẾT NỐI VÀ PHỤC VỤ CỘNG ĐỒNG
             CUỘC THI OLYMPIC CỦA SV TRƯỜNG
             25. KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
             SỔ TAY GIẢNG VIÊN
             CÔNG ĐOÀN
             KÊ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG CỦA TRƯỜNG ĐHPVĐ
             HỘI ĐỒNG TỰ ĐÁNH GIÁ
             22. KHOA KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ
             21.SO CHUẨN, ĐỐI SÁNH
             20. HOẠT ĐỘNG CỦA ĐOÀN THANH NIÊN_HỘI SINH VIÊN_PHỤC VỤ CỘNG ĐỒNG
             19. TRUNG TÂM HỖ TRỢ SINH VIÊN VÀ QUAN HỆ DOANH NGHIỆP_CÁC HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ SINH VIÊN
             18. THANH TRA, KIỂM TRA
             17. DÂN CHỦ CÔNG KHAI, HỘI NGHỊ CBVC, BÁO CÁO TỔNG KẾT NĂM HỌC, BAO CAO KH PT KINH TE XH TRUONG
             16. KIỂM KÊ TÀI SẢN
             15. CƠ SỞ VẬT CHẤT_HÀNH CHÍNH QUẢN TRỊ
             14. TRUNG TÂM THÔNG TIN TƯ LIỆU
             13. KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH
             12. CÔNG TÁC HỌC SINH SINH VIÊN
             11. NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ HỢP TÁC QUỐC TÊ
             10. ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI VÀ THI ĐUA_KHEN THƯỞNG
             9. NHÂN SỰ_ ĐỘI NGŨ_TUYỂN DỤNG_ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG_KỶ LUẬT KỶ CƯƠNG HÀNH CHÍNH
             8. SỨ MẠNG MỤC TIÊU_TRIẾT LÝ GIÁO DỤC_ĐỀ ÁN ĐỔI MỚI_CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN
             LẤY Ý KIẾN PHẢN HỔI_KHẢO SÁT
             6. KHẢO THÍ
             4. TUYỂN SINH
             3. CÔNG TÁC ĐÀO TẠO
             2. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
             1. CÁC QUY TRÌNH TỔ CHỨC_QUẢN LÝ_THỰC HIỆN CƠ SỞ GIÁO DỤC_ KHEN THƯỞNG
BIỂU MẪU LIÊN KẾT Cấu hình
PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC