Khách, login,
1
   MINH CHỨNG
 13. KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH
 I. DỰ TOÁN  

 

 

 

 

 

   NĂM 2015

1. Quyết định 110 giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2015

2. Công văn 1596 tạm giữ 10% dự toán chi thường xuyên 8 tháng cuối năm 2015

3. Quyết định 1459 giao dự toán ngân sách năm 2015_lần 2

NĂM 2016

1. Quyết định 177 giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2016

2. Quyết định 442 điều chỉnh dự toán ngân sách nhà nước năm 2016_lần 1

3. Quyết định 1887 điều chỉnh dự toán ngân sách nhà nước năm 2016_lần 2

NĂM 2018

NĂM 2019

1. Quyết định 646 công bố dự toán ngân sách năm 2019

II. QUY CHẾ CHI TIÊU NỘI BỘ

1. Quy chế Chi tiêu nội bộ ban hành theo Quyết định 179 năm 2019

2. Quy chế Chi tiêu nội bộ ban hành theo Quyết định 168 năm 2021 thay thế Quyết định số 179 năm 2019

(Kèm quy chế chi tiêu nội bộ ban hành 2021)

3. Số 345 NQ/ĐHPVĐ-HĐT Vv ban hành quy chế tà chính của trường nhiệm kỳ 2021-2026  (20/07/2022)

III. THỐNG KÊ KINH PHÍ

1. Thống kê kinh phí cho NCKH từ 2011-2016

2. Thống kê kinh phí NCKH của SV ngành KTCN và CNTT giai đoạn 2015 - 2019

3. Thống kê kinh phí cho công tác đào tạo bồi dưỡng phát triển đội ngũ giai đoạn 2015 - 2019

IV. KINH PHÍ CHO CÔNG TÁC ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG

1. Quyết định 577 về việc sử dụng Quỹ phát triển HĐ sự nghiệp để thực hiện thực hiện công tác ĐBCLGD năm 2019

V. KINH PHÍ CHO CÔNG TÁC SỬA CHỮA, MUA SẮM TÀI SẢN

1. Quyết định 506 V/v sử dụng Quỹ phát triển HĐ sự nghiệp để thực hiện mua sắm sửa chữa tài sản-thiết bị (năm 2020)

VI. CÔNG TÁC TÀI CHÍNH: 

1. Công văn 876 điều chỉnh bổ sung quyết định 449 của UBND Tỉnh lần 2_năm2019

2. Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội thuộc lĩnh vực đào tạo của Trường ĐHPVĐ năm 2022

3. số 766/KH-ĐHPVĐ Phát triển kinh tế xã hội thuộc lĩnh vực đào tạo và tài chính ngân sách giai đoạn 2023 - 2025

VI. BÁO CÁO

 1. Báo cáo đánh giá hiệu quả sử dụng nguồn tài chính trong các hoạt động Đào tạo, NCKH (Năm 2019-2020) 

2. Số 356/QĐ-ĐHPVĐ Vv công bố công khai tình hình phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành năm 2021 của Trường (04/08/2022)

3. Công khai tình hình phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành năm 2021

4. Số:766/KH-ĐHPVĐ Báo cáo KH Phát triển kinh tế xã hội thuộc lĩnh vực đào tạo và tài chính ngân sách giai đoạn 2023 - 2025 

 

Các tin tức khác :
             MINH CHỨNG BÁO CÁO GIỮA KỲ NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
             MINH CHỨNG BÁO CÁO GIỮA KỲ NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ KHÍ
             BẢNG THỐNG KÊ THEO YÊU CẦU CỦA ĐOÀN ĐÁNH GIÁ NGOÀI
             MINH CHỨNG BỔ SUNG KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG CƠ SỞ GIÁO DỤC CHU KỲ 2-2022
             QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG NHẬN ĐẠT CHẤT LƯỢNG CƠ SỞ GIÁO DỤC
             QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG NHẬN ĐẠT TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
             HỘI ĐỒNG TRƯỜNG, HỘI ĐỒNG KHOA HỌC & ĐÀO TẠO
             KẾ HOẠCH CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG CTĐT NGÀNH CNTT VÀ CNKTCK SAU ĐGN
             MINH CHUNG BAO CAO CUC QUAN LY CHAT LUONG_BO GD&ĐT TAI CONG VAN 1040/QLCL-KDCLGD NGAY 18/8/2021
             HOẠT ĐỘNG KẾT NỐI VÀ PHỤC VỤ CỘNG ĐỒNG
             CUỘC THI OLYMPIC CỦA SV TRƯỜNG
             25. KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
             SỔ TAY GIẢNG VIÊN
             CÔNG ĐOÀN
             KÊ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG CỦA TRƯỜNG ĐHPVĐ
             HỘI ĐỒNG TỰ ĐÁNH GIÁ
             22. KHOA KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ
             21.SO CHUẨN, ĐỐI SÁNH
             20. HOẠT ĐỘNG CỦA ĐOÀN THANH NIÊN_HỘI SINH VIÊN_PHỤC VỤ CỘNG ĐỒNG
             19. TRUNG TÂM HỖ TRỢ SINH VIÊN VÀ QUAN HỆ DOANH NGHIỆP_CÁC HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ SINH VIÊN
             18. THANH TRA, KIỂM TRA
             17. DÂN CHỦ CÔNG KHAI, HỘI NGHỊ CBVC, BÁO CÁO TỔNG KẾT NĂM HỌC, BAO CAO KH PT KINH TE XH TRUONG
             16. KIỂM KÊ TÀI SẢN
             15. CƠ SỞ VẬT CHẤT_HÀNH CHÍNH QUẢN TRỊ
             14. TRUNG TÂM THÔNG TIN TƯ LIỆU
             12. CÔNG TÁC HỌC SINH SINH VIÊN
             11. NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ HỢP TÁC QUỐC TÊ
             10. ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI VÀ THI ĐUA_KHEN THƯỞNG
             9. NHÂN SỰ_ ĐỘI NGŨ_TUYỂN DỤNG_ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG_KỶ LUẬT KỶ CƯƠNG HÀNH CHÍNH
             8. SỨ MẠNG MỤC TIÊU_TRIẾT LÝ GIÁO DỤC_ĐỀ ÁN ĐỔI MỚI_CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN
             LẤY Ý KIẾN PHẢN HỔI_KHẢO SÁT
             6. KHẢO THÍ
             5. ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG BÊN TRONG_TỰ ĐÁNH GIÁ_ĐÁNH GIÁ NGOÀI
             4. TUYỂN SINH
             3. CÔNG TÁC ĐÀO TẠO
             2. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
             1. CÁC QUY TRÌNH TỔ CHỨC_QUẢN LÝ_THỰC HIỆN CƠ SỞ GIÁO DỤC_ KHEN THƯỞNG
BIỂU MẪU LIÊN KẾT Cấu hình
PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC