Khách, login,
1
   MINH CHỨNG
 MINH CHỨNG BÁO CÁO GIỮA KỲ NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ KHÍ
  

 

 

 

 

 

 TIÊU CHUẨN 1

TIÊU CHÍ 1.1

[H1.1.1] Phiếu khảo sát các chuyên gia các trường đại học

               Biên bản họp Khoa thông qua việc cải tiến CTĐT đối với các ý kiến góp ý của chuyên gia

[H1.1.2] Bản ghi nhớ hợp tác giữa ĐH PVĐ và tập Đoàn Thaco Trường Hải.

 [H1.1.3] Kết quả khảo sát các bên liên quan về chương trình đào tạo và chất lượng đào tạo của sinh viên sau tốt nghiệp đối với chương trình đào tạo trình độ đại học, cao đẳng hình thức đào tạo chính quy.

 [H1.1.4] Biên bản họp để rà soát, đánh giá, cập nhật CĐR, CTĐT, mô tả CTĐT, CTDH ngành Công nghệ kỹ thuật cơ khí năm 2023 (01/BB – KTCN ngày 06/01/2023)

 TIÊU CHÍ 1.2

[H1.2.1] Kế hoạch về việc thực hiện rà soát, đánh giá, cập nhật CĐR, CTĐT, mô tả CTĐT, CTDH các ngành ĐT trình độ ĐH năm 2023 (1242/KH-ĐHPVĐ ngày 30/12/2022)

[H1.1.4] Biên bản họp để rà soát, đánh giá, cập nhật CĐR, CTĐT, mô tả CTĐT, CTDH ngành Công nghệ kỹ thuật cơ khí năm 2023 (01/BB – KTCN ngày 06/01/2023)

[H1.2.2] Biên bản họp Hội đồng KH&ĐT Khoa về việc nghiệm thu cải tiến chương trình đào tạo ngành Công nghệ kỹ thuật cơ khí trình độ đại học năm 2023 (07/BB-KTCN ngày 28/4/2023)

 [H1.1.4] Biên bản họp để rà soát, đánh giá, cập nhật CĐR, CTĐT, mô tả CTĐT, CTDH ngành Công nghệ kỹ thuật cơ khí năm 2023 (01/BB – KTCN ngày 06/01/2023)

 TIÊU CHÍ 1.3

[H1.3.1] Thông báo về việc cập nhật thông tin vào Sổ tay sinh viên năm học 2023-2024 (687/ĐHPVĐ-HTSV ngày 31/07/2023)

 [H1.1.4] Biên bản họp để rà soát, đánh giá, cập nhật CĐR, CTĐT, mô tả CTĐT, CTDH ngành Công nghệ kỹ thuật cơ khí năm 2023 (01/BB – KTCN ngày 06/01/2023)

 [H1.3.2]  Biên bản sinh hoạt lớp về việc phổ biến CĐR của CTĐT công nghệ kỹ thuật cơ khí năm học 2021-2023

 TIÊU CHUẨN 2

TIÊU CHÍ 2.1

[H2.1.1] Kế hoạch về việc thực hiện rà soát, đánh giá, cập nhật CĐR, CTĐT, mô tả CTĐT, CTDH các ngành ĐT trình độ ĐH năm 2023 (1242/KH-ĐHPVĐ ngày 30/12/2022)

[H2.1.2] về việc ban hành chương trình đào tạo, chương trình dạy học và mô tả chương trình đào tạo trình độ đại học rà soát, cập nhật năm 2023 (335/QĐ-ĐHPVĐ ngày  25/7/2023)

Bản mô tả chương trình đào tạo trình độ đại học rà soát, cập nhật năm 2023 (335/QĐ-ĐHPVĐ ngày  25/7/2023)

 TIÊU CHÍ 2.2

[H2.1.1] Kế hoạch về việc thực hiện rà soát, đánh giá, cập nhật CĐR, CTĐT, mô tả CTĐT, CTDH các ngành ĐT trình độ ĐH năm 2023 (1242/KH-ĐHPVĐ ngày 30/12/2022)

[H2.2.2] Bản mô tả chương trình đào tạo trình độ đại học rà soát, cập nhật năm 2023 (335/QĐ-ĐHPVĐ ngày  25/7/2023)

 [H2.2.3] QĐ về việc ban hành chương trình đào tạo, chương trình dạy học và mô tả chương trình đào tạo trình độ đại học rà soát, cập nhật năm 2023 (335/QĐ-ĐHPVĐ ngày  25/7/2023)

[H2.2.4] Đề cương chi tiết một số học phần (NĂM 2023)

Đề cương chi tiết một số học phần (năm 2023) 

[H2.2.5] Kế hoạch lấy ý kiến phản hồi của các bên liên quan về chương trình đào tạo và chất lượng đào tạo của sinh viên sau tốt nghiệp đối với chương trình đào tạo trình độ đại học, cao đẳng hình thức đào tạo chính quy tại Trường ĐHPVĐ (962/KH-ĐHPVĐ ngày 22/12/2021)

[H2.2.6] Kết quả lấy ý kiến phản hồi của các bên liên quan về chương trình đào tạo của sinh viên tốt nghiệp ngành công nghệ kỹ thuật cơ khí bậc đại học, hệ chính quy năm 2022 (Kèm theo thông báo 497/TB-ĐHPVĐ ngày 14/6/2022)

 TIÊU CHÍ 2.3

[H2.3.1] Thông báo về việc cập nhật thông tin vào Sổ tay sinh viên năm học 2023-2024 (687/ĐHPVĐ-HTSV ngày 31/07/2023)

 [H2.3.2] Quyết định Ban hành Sổ tay Sinh viên Trường ĐHPVĐ năm 2023 (413/ĐHPVĐ-HTSV ngày 31/08/2023)

[H2.3.3] Link Sổ tay Sinh viên Trường ĐHPVĐ năm 2023 được số hóa đưa lên website trường NĂM 2023

 TIÊU CHUẨN 3

TIÊU CHÍ 3.1

  [H3.1.1] Kế hoạch về việc thực hiện rà soát, đánh giá, cập nhật CĐR, CTĐT, mô tả CTĐT, CTDH các ngành ĐT trình độ ĐH năm 2023 (1242/KH-ĐHPVĐ ngày 30/12/2022)

  [H 3.1.2] Chương trình đào tạo của các trường trong và ngoài nước (ĐH Bách Khoa TPHCM) 

Chương trình đào tạo của các trường trong và ngoài nước (ĐH SPKT HCM)

Chương trình đào tạo của các trường trong và ngoài nước (ĐHBK Đà Nẵng) 

 Chương trình đào tạo của các trường trong và ngoài nước (NYU).

  [H 3.1.3] Đối sánh chương trình đào tạo 2020 và 2023.

TIÊU CHÍ 3.2

[H3.2.1] QĐ về việc ban hành chương trình đào tạo, chương trình dạy học và mô tả chương trình đào tạo trình độ đại học rà soát, cập nhật năm 2023 (335/QĐ-ĐHPVĐ ngày  25/7/2023)

Bản mô tả chương trình đào tạo trình độ đại học rà soát, cập nhật năm 2023 (335/QĐ-ĐHPVĐ ngày  25/7/2023)

 [H3.2.2] Mẫu đánh giá CĐR của đề thi của học phần.

TIÊU CHÍ 3.3

 [H3.1.1] Kế hoạch về việc thực hiện rà soát, đánh giá, cập nhật CĐR, CTĐT, mô tả CTĐT, CTDH các ngành ĐT trình độ ĐH năm 2023 (1242/KH-ĐHPVĐ ngày 30/12/2022)

[H 3.1.3] Đối sánh chương trình đào tạo 2020 và 2023.

TIÊU CHUẨN 6

TIÊU CHÍ 6.1

 [H6.1.1] Nghị quyết về việc thống nhất chủ trương và ban hành Quy định xét tuyển dụng giảng viên năm 2022 (409/NQ-ĐHPVĐ-HĐT ngày 13/09/2022)

TIÊU CHÍ 6.2

[H6.2.1] Quyết định thành lập Nhóm nghiên cứu Khoa học và Công nghệ;Quyết định điều chỉnh và bổ sung danh sách thành viên Nhóm nghiên cứu Robot và tự động hóa

  906/QĐ-ĐHPVĐ ngày 10/6/2014

  79/QĐ-ĐHPVĐ ngày 24/02/2022

[H6.2.2] Thống kê hoạt động NCKH của GV khoa KTCN từ năm 2020 đến 2023 (Tháng 8/2023)

[H6.2.3] Quy chế chi tiêu nội bộ (08/QĐ-ĐHPVĐ ngày 04/01/2023)

TIÊU CHÍ 6.3

[H6.3.1] Biên bản họp chi bộ KTCN (Tháng 02/2023)

 [H6.2.3] Quy chế chi tiêu nội bộ (08/QĐ-ĐHPVĐ ngày 04/01/2023)

TIÊU CHÍ 6.4

[H6.4.1] Quy chế đánh giá, xếp loại viên chức và người lao động (216/QĐ-ĐHPVĐ ngày 11/5/2022)

TIÊU CHÍ 6.5

[H6.5.1] Kết quả khảo sát, đánh giá quá trình đào tạo, bồi dưỡng và nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cán bộ, viên chứcvà người lao động Trường Đại học Phạm Văn Đồng giai đoạn 2023-2025, định hướng đến năm 2030 (667/TB-ĐHPVĐ ngày 25/07/2023).

[H6.5.2] Thông báo bình xét danh hiệu thi đua, khen thưởng năm học 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023 (565/TB-ĐHPVĐ ngày 29/07/2021, 697/TB-ĐHPVĐ ngày 11/08/2022, 637/TB-ĐHPVĐ ngày 13/07/2023)

TIÊU CHÍ 6.6

 [H6.2.3] Quy chế chi tiêu nội bộ (08/QĐ-ĐHPVĐ ngày 04/01/2023)

TIÊU CHÍ 6.7

[H6.7.1] Quy định về định mức giờ chuẩn nghiên cứu khoa học (170/QĐ-ĐHPVĐ ngày 27/4/2021)

[H6.7.2] Quyết định về việc Ban hành Quy định về Quản lý hoạt động khoa học và công nghệ của Trường ĐHPVĐ (520/QĐ-ĐHPVĐ

ngày 22/10/2018).

[H6.2.1] Quyết định thành lập Nhóm nghiên cứu Khoa học và Công nghệ;Quyết định điều chỉnh và bổ sung danh sách thành viên Nhóm nghiên cứu Robot và tự động hóa

  906/QĐ-ĐHPVĐ ngày 10/6/2014

  79/QĐ-ĐHPVĐ ngày 24/02/2022

 [H6.2.3] Quy chế chi tiêu nội bộ (08/QĐ-ĐHPVĐ ngày 04/01/2023)

[H6.7.3] Quy chế đăng ký, xét duyệt và đánh giá, công nhận hiệu quả áp dụng, phạm vi ảnh hưởng của sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học (275/QĐ-ĐHPVĐ ngày 21/6/2023)

TIÊU CHUẨN 7

TIÊU CHUẨN 7.1

[H7.1.1]_1 Nghị quyết về việc Phê duyệt phương án ký kết hợp đồng lao động theo Nghị định111/2022/NP-CP của Chính phủ tại Trường ĐHPVĐ (08/NQ-ĐHPVĐ-HĐT ngày 29/5/2023).

[H7.1.1]_2 Phương án ký kết hợp đồng lao động theo Nghị định 111/2022/NP-CP của Chính phủ tại Trường ĐHPVĐ (08/PA-ĐHPVĐ

 ngày 29/5/2023)

TIÊU CHÍ 7.2

[H7.2.1] Kết quả khảo sát, đánh giá quá trình đào tạo, bồi dưỡng và nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cán bộ, viên chứcvà người lao động Trường ĐHPVĐ giai đoạn 2023-2025, định hướng đến năm 2030 (667/TB-ĐHPVĐ ngày 25/07/2023)

 [H7.2.2] Quy chế chi tiêu nội bộ (08/QĐ-ĐHPVĐ ngày 04/01/2023)

[H7.2.3] Quy định về định mức giờ chuẩn nghiên cứu khoa học (170/QĐ-ĐHPVĐ ngày 27/4/2021)

[H7.2.4] Quyết định Ban hành Quy định về định mức giờ chuẩn giảng dạy của Trường ĐHPVĐ (104/QĐ-ĐHPVĐ ngày 18/3/2021)

TIÊU CHÍ 7.3

[H7.3.1] Quy chế đánh giá, xếp loại viên chức và người lao động (216/QĐ-ĐHPVĐ ngày 11/5/2022)

 [H7.3.2] Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến phản hồi của giảng viên và người học về cơ sở vật chất, môi trường làm việc, hoạt động hỗ trợ, phục vụ đào tạo của nhà trường từ năm học 2020-2021 đến năm học 2022 - 2023.

Năm học 2020-2021 (349/KH-ĐHPVĐ ngày 25/5/2021)

Năm học 2021-2022 (366/KH-ĐHPVĐ ngày 11/5/2022)

Năm học 2022-2023 (413/KH-ĐHPVĐ ngày 09/5/2023)

[H7.3.3] Thông báo kết quả lấy ý kiến phản hồi của giảng viên và người học về cơ sở vật chất và các hoạt động hỗ trợ, phục vụ đào tạo từ năm học 2020-2021 đến năm học 2022 - 2023.

Năm học 2020-2021 (486/TB-ĐHPVĐ ngày 09/7/2021)

Năm học 2021-2022 (650/TB-ĐHPVĐ ngày 27/7/2022)

Năm học 2022-2023 (585/TB-ĐHPVĐ ngày 28/6/2023)

TIÊU CHÍ 7.4

[H7.4.1] Quyết định về việc ban hành Quy trình đào tạo, bồi dưỡng viên chức Trường ĐHPVĐ (505 /QĐ-ĐHPVĐ ngày 25/10/2022)

TIÊU CHÍ 7.5

[H7.5.1] Thông báo về việc triển khai xây dựng kế hoạch công tác đối với viên chức hành chính (665/TB-ĐHPVĐ ngày 24/7/2023)

 

 

TIÊU CHUẨN 10

TIÊU CHÍ 10.1

[H10.1.1] Kế hoạch lấy ý kiến phản hồi của các bên liên quan về CTĐT ngành CNKTCK bậc đại học, hệ chính quy (10/KH-KTCN

ngày 08/12/2021)

[H10.1.2] Kết quả lấy ý kiến phản hồi của các bên liên quan về CTĐT ngành CNKTCK bậc đại học, hệ chính quy (497/TB-ĐHPVĐ ngày 14/6/2022)

[H10.1.3] Phiếu khảo sát về CTĐT ngành CNKTCK (dành cho các chuyên gia) Tháng 5/2022

[H10.1.4] Báo cáo đánh giá về tính hiệu quả của CTĐT đang thực hiện và Biên bản họp đánh giá nghiệm thu CTĐT.

[H10.1.5] Báo cáo tổng hợp thống kê nhu cầu nguồn nhân lực đối với ngành CNKTCK giai đoạn 2021-2023 (08/BC-KTCN ngày 20/5/2023)

[H10.1.6] Đối sánh chương trình đào tạo ngành CNKTCK phiên bản cũ 2020 với phiên bản mới 2023 (Ngày 14/4/2023)

TIÊU CHÍ 10.2

[H10.2.1] Kế hoạch bảm bảo chất lượng giáo dục của Khoa KTCN năm học 2021 – 2022.

[H10.2.2] Đề nghị về việc điều chỉnh và ban hành quy trình thiết kế và phát triển chương trình đào tạo.

[H10.2.3] Quyết định về việc ban hành quy định xây dựng, thẩm định, ban hành chương trình đào tạo; rà soát, đánh giá và cải tiến chương trình đào tạo trình độ cao đẳng, đại học (141/QĐ-ĐHPVĐ ngày 24/3/2022)

TIÊU CHÍ 10.4

[H10.4.1] - Quyết định về việc cử ông Phạm Hoàng Dũng tham gia đào tạo, bồi dưỡng tại Đài Loan (Trung Quốc) (1452/QĐ-UBND ngày 28/9/2020) và  Quyết định về việc cử ông Võ Trường Tiến tham gia đào tạo Tiến sĩ tại Hàn Quốc (1153/QĐ-UBND ngày 23/8/2022)

 [H10.4.2] Quyết định về việc ban hành quy chế chi tiêu nội bộ của Trường ĐHPVĐ (08/QĐ-ĐHPVĐ ngày 04/01/2023)

TIÊU CHÍ 10.5

 [H10.5.1] Quyết định về việc ban hành quy định lấy ý kiến phản hồi của các bên liên quan về chương trình đào tạo và chất lượng đào tạo của sinh viên sau tốt nghiệp (540/QĐ-ĐHPVĐ ngày 06/11/2018)

 [H 10.5.2] Quyết định về việc ban hành quy định lấy ý kiến phản hồi của các bên liên quan về chương trình đào tạo và chất lượng đào tạo của sinh viên sau tốt nghiệp (197/QĐ-ĐHPVĐ ngày 21/5/2021)

 TIÊU CHUẨN 11

TIÊU CHÍ 11.1

[H11.1.1] Báo cáo về việc theo dõi, giám sát, đánh giá kết quả đào tạo giai đoạn 2018-2022 tại Trường ĐHPVĐ (01/BC-PĐT ngày 12/7/2022)

TIÊU CHÍ 11.2

[H11.1.1] Báo cáo về việc theo dõi, giám sát, đánh giá kết quả đào tạo giai đoạn 2018-2022 tại Trường ĐHPVĐ (01/BC-PĐT ngày 12/7/2022)

[H11.2.1] Báo cáo tổng kết năm học 2021-2022 và Phương hướng nhiệm vụ năm học 2022-2023 CỦA KHOA KTCN

TIÊU CHÍ 11.4

[H11.4.1] Báo cáo đối sánh hoạt động NCKH của SV giai đoạn 2020-2023 ngành CNKTCK 

[H11.4.2] Quyết định về việc ban hành quy định về hoạt động NCKH của SV Trường ĐHPVĐ (104/QĐ-ĐHPVĐ ngày 07/3/2022)

[H11.4.3] Kế hoạch thực hiện hoạt động KH&CN

Năm học 2021-2022

Năm học 2022-2023

Năm học 2023-2024.

[H11.4.4] Quyết định về việc trích lập các quỹ và nguồn cải cách tiền lương năm 2021 (147/QĐ-ĐHPVĐ ngày 31/3/2022)

 

TIÊU CHÍ 11.5

[H11.5.1] Bảng đối sánh sự hài lòng của các bên liên quan đối với chất lượng của người học sau tốt nghiệp của khóa trước và khóa sau.

[H11.5.2] Đối sánh chương trình đào tạo CNKTCK năm 2020 với 2023.

 

 

Các tin tức khác :
             MINH CHỨNG BÁO CÁO GIỮA KỲ NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
             BẢNG THỐNG KÊ THEO YÊU CẦU CỦA ĐOÀN ĐÁNH GIÁ NGOÀI
             MINH CHỨNG BỔ SUNG KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG CƠ SỞ GIÁO DỤC CHU KỲ 2-2022
             QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG NHẬN ĐẠT CHẤT LƯỢNG CƠ SỞ GIÁO DỤC
             QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG NHẬN ĐẠT TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
             HỘI ĐỒNG TRƯỜNG, HỘI ĐỒNG KHOA HỌC & ĐÀO TẠO
             KẾ HOẠCH CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG CTĐT NGÀNH CNTT VÀ CNKTCK SAU ĐGN
             MINH CHUNG BAO CAO CUC QUAN LY CHAT LUONG_BO GD&ĐT TAI CONG VAN 1040/QLCL-KDCLGD NGAY 18/8/2021
             HOẠT ĐỘNG KẾT NỐI VÀ PHỤC VỤ CỘNG ĐỒNG
             CUỘC THI OLYMPIC CỦA SV TRƯỜNG
             25. KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
             SỔ TAY GIẢNG VIÊN
             CÔNG ĐOÀN
             KÊ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG CỦA TRƯỜNG ĐHPVĐ
             HỘI ĐỒNG TỰ ĐÁNH GIÁ
             22. KHOA KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ
             21.SO CHUẨN, ĐỐI SÁNH
             20. HOẠT ĐỘNG CỦA ĐOÀN THANH NIÊN_HỘI SINH VIÊN_PHỤC VỤ CỘNG ĐỒNG
             19. TRUNG TÂM HỖ TRỢ SINH VIÊN VÀ QUAN HỆ DOANH NGHIỆP_CÁC HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ SINH VIÊN
             18. THANH TRA, KIỂM TRA
             17. DÂN CHỦ CÔNG KHAI, HỘI NGHỊ CBVC, BÁO CÁO TỔNG KẾT NĂM HỌC, BAO CAO KH PT KINH TE XH TRUONG
             16. KIỂM KÊ TÀI SẢN
             15. CƠ SỞ VẬT CHẤT_HÀNH CHÍNH QUẢN TRỊ
             14. TRUNG TÂM THÔNG TIN TƯ LIỆU
             13. KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH
             12. CÔNG TÁC HỌC SINH SINH VIÊN
             11. NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ HỢP TÁC QUỐC TÊ
             10. ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI VÀ THI ĐUA_KHEN THƯỞNG
             9. NHÂN SỰ_ ĐỘI NGŨ_TUYỂN DỤNG_ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG_KỶ LUẬT KỶ CƯƠNG HÀNH CHÍNH
             8. SỨ MẠNG MỤC TIÊU_TRIẾT LÝ GIÁO DỤC_ĐỀ ÁN ĐỔI MỚI_CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN
             LẤY Ý KIẾN PHẢN HỔI_KHẢO SÁT
             6. KHẢO THÍ
             5. ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG BÊN TRONG_TỰ ĐÁNH GIÁ_ĐÁNH GIÁ NGOÀI
             4. TUYỂN SINH
             3. CÔNG TÁC ĐÀO TẠO
             2. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
             1. CÁC QUY TRÌNH TỔ CHỨC_QUẢN LÝ_THỰC HIỆN CƠ SỞ GIÁO DỤC_ KHEN THƯỞNG
BIỂU MẪU LIÊN KẾT Cấu hình
PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC