Khách, login,
1
   MINH CHỨNG
 12. CÔNG TÁC HỌC SINH SINH VIÊN
  I. SINH HOẠT CÔNG DÂN

 

 

 

1. Báo cáo tuần sinh hoạt công dân năm 2015 - 2017

2.Tuần sinh hoạt công dân - HSSV năm học 2020-2021

3. THÔNG BÁO TUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN NĂM HỌC 2015-2016

4. THÔNG BÁO TUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN NĂM HỌC 2016-2017

5. THÔNG BÁO TUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN NĂM HỌC 2017-2018

6.THÔNG BÁO TUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN NĂM HỌC 2018-2019

7. THÔNG BÁO TUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN NĂM HỌC 2019-2020

8. THÔNG BÁO TUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN NĂM HỌC 2021-2022

II. SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ

1. Thống kê HSSV tham gia sinh hoạt chuyên đề năm 2014 đến 2017

III. SINH VIÊN NHẬN HỌC BỔNG 

1. Báo cáo số lượng HSSV nhận học bổng từ 2009 đến 2015

2. Quyết định cấp học bổng khuyến khích học tập cho SV, học kỳ II, năm học 2020-2021

(Danh sách cấp học bổng kèm theo)

3. Thông báo trao học bổng tiếp sức đến trường (2021)

4.Quyết định số 238/QĐ-ĐHPVĐ Ban hành Quy định về xét, cấp Học bổng Khuyến khích học tập (2022)

IV. ĐỐI THOẠI VỚI HỌC SINH SINH VIÊN

1. Thông báo 2420 về tổ chức đối thoại giữa HSSV và lãnh đạo trường ĐHPVĐ năm 2016

2. Thông báo 2108 về tổ chức đối thoại giữa HSSV và lãnh đạo trường ĐHPVĐ năm 2017

3. Thông báo 1708 về việc tổ chức hội nghị đối thoại giữa đại diện HSSV với Lãnh đạo trường năm 2019

4. Hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo Nhà trường với đại diện sinh viên, năm học 2020 - 2021

V. MẪU SỔ TAY 

1. Mẫu Sổ tay Sinh viên năm 2017 (mẫu cũ)

2. Mẫu Sổ tay Giáo viên chủ nhiệm_Cố vấn học tập 

3. Mẫu sổ tay Sinh viên năm 2019

4. Sổ tay Sinh viên năm (2012-2017)

5. Số 744/ĐHPVĐ Về việc góp ý nội dung dự thảo Sổ tay sinh viên năm học 2022-2023

6. Sổ tay SInh Viên (2022)

     Tóm lượt nội dung:

3.1. Tổng quan trường ĐH PVĐ

3.2. Thông tin cần thiết

3.3. Quy chế Học vụ

3.4. Phương pháp nghiên cứu khoa học

3.5. Học phí và học bổng

3.6. Công tác Học sinh sinh viên

3.7. Đoàn TNCS HCM và Hội sinh viên trường

3.8. Dành cho SV ghi chép thông tin và kết quả học tập

4. Biên bản xét rèn luyện 2016-2019 KTCN

VI. TÀI LIỆU HỘI NGHỊ CÔNG TÁC HSSV

1. Tài liệu Hội nghị Công tác quản lý HSSV năm học 2019 - 2020 

   Tóm lượt các nội dung:

1.1. Thực trạng sinh viên nghỉ học thời gian dài, không rõ lý do trong những năm qua

1.2. Các giải pháp nhằm hạn chế tình trạng sinh viên bỏ học

1.3. Giáo dục thái độ sống cho sinh viên

1.4 Quản lý lưu học sinh Lào học tiếng Việt tại Trường ĐHPVĐ

1.5. Định hướng nghề nghiệp tạo động lực học tập cho sinh viên

1.6. Vai trò và trách nhiệm của cố vấn học tập ảnh hưởng đến sự thành công của sinh viên

VII. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

1. Quyết định 1175 ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ của Phòng Công tác Học sinh sinh viên năm 2016

VIII. QUY ĐỊNH QUẢN LÝ SINH VIÊN

1. Quyết định ban hành QUY TRÌNH QUẢN LÝ SV NỘI TRÚ

(kèm theo Quy trình Quản lý SV nội trú)

IX. THÔNG BÁO VỀ VIỆC THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH CHO SINH VIÊN

Năm học 2021-2022

 

 

Các tin tức khác :
             MINH CHỨNG BÁO CÁO GIỮA KỲ NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
             MINH CHỨNG BÁO CÁO GIỮA KỲ NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ KHÍ
             BẢNG THỐNG KÊ THEO YÊU CẦU CỦA ĐOÀN ĐÁNH GIÁ NGOÀI
             MINH CHỨNG BỔ SUNG KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG CƠ SỞ GIÁO DỤC CHU KỲ 2-2022
             QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG NHẬN ĐẠT CHẤT LƯỢNG CƠ SỞ GIÁO DỤC
             QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG NHẬN ĐẠT TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
             HỘI ĐỒNG TRƯỜNG, HỘI ĐỒNG KHOA HỌC & ĐÀO TẠO
             KẾ HOẠCH CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG CTĐT NGÀNH CNTT VÀ CNKTCK SAU ĐGN
             MINH CHUNG BAO CAO CUC QUAN LY CHAT LUONG_BO GD&ĐT TAI CONG VAN 1040/QLCL-KDCLGD NGAY 18/8/2021
             HOẠT ĐỘNG KẾT NỐI VÀ PHỤC VỤ CỘNG ĐỒNG
             CUỘC THI OLYMPIC CỦA SV TRƯỜNG
             25. KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
             SỔ TAY GIẢNG VIÊN
             CÔNG ĐOÀN
             KÊ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG CỦA TRƯỜNG ĐHPVĐ
             HỘI ĐỒNG TỰ ĐÁNH GIÁ
             22. KHOA KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ
             21.SO CHUẨN, ĐỐI SÁNH
             20. HOẠT ĐỘNG CỦA ĐOÀN THANH NIÊN_HỘI SINH VIÊN_PHỤC VỤ CỘNG ĐỒNG
             19. TRUNG TÂM HỖ TRỢ SINH VIÊN VÀ QUAN HỆ DOANH NGHIỆP_CÁC HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ SINH VIÊN
             18. THANH TRA, KIỂM TRA
             17. DÂN CHỦ CÔNG KHAI, HỘI NGHỊ CBVC, BÁO CÁO TỔNG KẾT NĂM HỌC, BAO CAO KH PT KINH TE XH TRUONG
             16. KIỂM KÊ TÀI SẢN
             15. CƠ SỞ VẬT CHẤT_HÀNH CHÍNH QUẢN TRỊ
             14. TRUNG TÂM THÔNG TIN TƯ LIỆU
             13. KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH
             11. NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ HỢP TÁC QUỐC TÊ
             10. ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI VÀ THI ĐUA_KHEN THƯỞNG
             9. NHÂN SỰ_ ĐỘI NGŨ_TUYỂN DỤNG_ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG_KỶ LUẬT KỶ CƯƠNG HÀNH CHÍNH
             8. SỨ MẠNG MỤC TIÊU_TRIẾT LÝ GIÁO DỤC_ĐỀ ÁN ĐỔI MỚI_CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN
             LẤY Ý KIẾN PHẢN HỔI_KHẢO SÁT
             6. KHẢO THÍ
             5. ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG BÊN TRONG_TỰ ĐÁNH GIÁ_ĐÁNH GIÁ NGOÀI
             4. TUYỂN SINH
             3. CÔNG TÁC ĐÀO TẠO
             2. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
             1. CÁC QUY TRÌNH TỔ CHỨC_QUẢN LÝ_THỰC HIỆN CƠ SỞ GIÁO DỤC_ KHEN THƯỞNG
BIỂU MẪU LIÊN KẾT Cấu hình
PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC