Khách, login,
1
   MINH CHỨNG
 2. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
 

I. QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ CHO MỞ NGÀNH

1. Quyết định 420 của Bộ GDĐT cho phép mở ngành DHCNTT DHCOKHI năm 2008  và năm 2009

II. CÁC VĂN BẢN LIÊN QUAN HOẠT ĐỘNG RÀ SOÁT, CẬP NHẬT, ĐIỀU CHỈNH CTĐT

1. Quyết định 696 ban hành chương trình GDĐH liên thông DHCNTT DHCOKHI năm 2009

2. Quyết định 817 ban hành Quy định về quy trình xây dựng, cập nhật, thẩm định và ban hành CTĐT năm 2011

3. Quyết định 652 thành lập Hội đồng nghiệm thu CTDT các ngành năm  2013

4. Thông báo 1461 triển khai rà soát cập nhật CTĐT năm 2015 (Kèm theo Kế hoạch rà soát, cập nhật CTĐT)

5. Quyết định 1483 ban hành CTĐT theo học chế tín chỉ năm 2016

6. Quyết định 359 ban hành CTĐT ĐH_CĐ rà soát, cập nhật năm 2018

7. Kế hoạch 782 thực hiện rà soát cập nhật đánh giá CTĐT và CĐR năm 2019

8. Thông báo 400 triển khai kế hoạch rà soát cập nhật các CTĐT ngành CNTT và KT Cơ khí để phục vụ TĐG CTĐT năm 2019

9. Biên bản họp Hội đồng khoa học đào tạo về rà soát cập nhật 02 CTĐT ngành ĐHCNTT và ĐHKTCK năm 2019

 10. Quyết định về việc thành lập các tổ soạn thảo, cập nhật, bổ sung chương trình đào tạo, chương trình dạy học ngành CNTT, Công nghệ Kỹ thuật cơ khí năm 2019

11. KH 690 chuẩn bị cho đợt khảo sát sơ bộ CTĐT ngành CNTT &KTCK trình độ ĐH 2020

12. Kế hoạch rà soát cập nhật đánh giá, cập nhật CTĐT ngành CN KTCK

13. Báo cáo kết quả rà soát cập nhật đánh giá, cập nhật CTĐT ngành CN KTCK

 
 
 

 
 
 
 

26. KH 182 Thực hiện rà soát, đánh giá, cập nhật CĐR, CTĐT, chương trình dạy học các ngành đào tạo trình độ CĐ, ĐH năm 2022

27. QĐ 141 Vv ban hành Quy định xây dựng, thẩm định, ban hành CTĐT; rà soát, đánh giá và cải tiến CTĐT trình độ CĐ, ĐH (2022)

28. Số 828/TB-ĐHPVĐ Vv xây dựng danh mục các HP công nhận giá trị chuyển đổi KQ học tập và các HP ĐT liên thông (TS năm 2022)

29. Số 394/ QĐ-ĐHPVĐ Vv ban hành CTĐT, chương trình dạy học và mô tả chương trình đào tạo trình độ CĐ, ĐH rà soát, cập nhật năm 2022

30. Sô 457/ QĐ-ĐHPVĐ Về việc điều chỉnh CTĐT, CT dạy học, mô tả CTĐT ngành Công nghệ kỹ thuật cơ khí, trình độ ĐH (2022)

31. số 432/QĐ-PVĐ Vv ban hành Quy định việc biên soạn, lựa chọn, thẩm định, duyệt và sử dụng tài liệu giảng dạy, giáo trình giáo dục ĐH

32. QUY ĐỊNH Việc biên soạn, lựa chọn, thẩm định, duyệt và sử dụng tài liệu giảng dạy, giáo trình giáo dục ĐH (Kèm QĐ 432/ năm 2022)

33. số 465/QĐ-ĐHPVĐ Vv thành lập Hội đồng đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học năm 2022

III. VĂN BẢN LIÊN QUAN CHUẨN ĐẦU RA (CĐR)

1. Biên bản họp toàn trường thông qua CĐR các ngành ĐT năm 2016

2. Biên bản họp Khoa KTCN thông qua CĐR ngành ĐH Cơ Khí năm 2016

3. Quyết định 446 công bố CĐR các ngành đào tạo năm 2016 

4. Quyết định 248 công bố CĐR được rà soát, cập nhật CTĐT các ngành ĐHCNTT và ĐH Cơ Khí năm 2019 (Có mô tả CĐR)

5. Kế hoạch 1600 cập nhật và tổ chức  đánh giá chương trình đào tạo và chuẩn đầu ra 2018

6. Biên bản họp Khoa KTCN thông qua CĐR ngành ĐH Cơ Khí năm 2019

7. Biên bản họp Khoa CNTT rà soát CĐR ngành CNTT năm 2018

8. Biên bản họp lấy ý kiến các bên liên quan về CĐR CNTT

9. TB 304. Vv điều chỉnh và bổ sung một số nội dung trong quá trình triển khai thực hiện rà soát, đánh giá, cập nhật CĐR, CTĐT, CTDH các ngành ĐT trình độ CĐ, ĐH (2022)

10. Quyết định số 274/QĐ-ĐH PVĐ Vv công bố CĐR đã được rà soát, cập nhật các chương trình đào tạo trình độ cao đẳng, đại học (2022)

IV. GÓP Ý CỦA CÁC BÊN LIÊN QUAN VỀ CHUẨN ĐẦU RA_CTĐT

1. Ngành ĐH CNTT

1.1. Nhận xét, đánh giá của doanh nghiệp đối với CTĐT ngành ĐH CNTT năm 2015

1.2. Nhận xét, đánh giá của Hội Tin học đối với CTĐT ngành ĐH CNTT năm 2015

1.3. Tổng hợp ý kiến nhận xét, đánh giá của khoa CNTT đối với CTĐT ngành ĐH CNTT năm 2016

 

2. Ngành ĐH CƠ KHÍ

2.1. Nhận xét, đánh giá của doanh nghiệp đối với CTĐT ngành ĐH Cơ khí năm 2015

2.2. Nhận xét, đánh giá của Liên hiệp Hội KHKT Tỉnh đối với CTĐT ngành ĐH Cơ khí năm 2015

2.3. Góp ý của các nhà tuyển dụng_doanh nghiệp về CĐR của CTĐT ngành ĐH Cơ Khí năm 2019

2.4. Báo cáo chi tiết của Khoa KTCN về những nội dung cần cập nhật sửa đổi về CTĐT năm 2019

2.5. Tổng hợp ý kiến nhận xét, đánh giá của khoa KTCN đối với CTĐT ngành ĐH Cơ khí năm 2016

2.6. Bảng tổng hợp ý kiến nhận xét, đánh giá đối với CTĐT ngành CNKT Cơ khí các năm 2017, 2018, 2019

2.7. Bảng tổng hợp các nhận xét, đóng góp ý kiến chương trình đâò tạo Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí năm 2016-2019

 3 . Ngành ĐH sinh hoc ứng dụng

3.1. Biên bản họp lấy ý kiến của các bên liên quan về CĐR - Sinh học ứng dụng (2021)

 

V. DANH MỤC CÁC CTĐT, CÁC TÀI LIỆU ĐƯỢC THAM KHẢO

1. Danh mục các CTĐT tham khảo của ngành ĐH Cơ khí năm 2016

2. Tổng hợp danh các ngành ĐT có tham khảo ý kiến của các bên liên quan năm 2017

3. Nguồn học liệu tại Trung tâm Tư liệu phục vụ giảng dạy học tập tại cho ngành ĐHCNTT

4. Nguồn học liệu tại Trung tâm Tư liệu phục vụ giảng dạy học tập tại cho ngành ĐH Cơ Khí

5. Quyết định 71 về việc nghiệm thu và cho phép sử dụng giáo trình "Đồ gá trên máy công cụ" do PSG.TS Phạm Đăng Phước chủ biên năm 2019

6. Danh mục tài liệu phục vụ đào tạo ngành Kỹ thuật Cơ khí thống kê đến năm 2019

7. Danh mục tài liệu phục vụ đào tạo ngành CNTT thống kê đến năm 2019

8. Danh mục tài liệu do ĐH Quốc Gia thành phố HCM tặng

9. Chương trình dạy học ngành Đại học Kỹ thuật - Cơ Khí

10. Chương trình Đào tạo ngành Đại học Kỹ thuật - Cơ Khí

11. Danh muc tài liệu tham khảo khi rà soát , điều chỉnh CTĐT khoa NN 

12. Thống kê Danh mục và nội dung các chương trình đào tạo ngành CNTT có tham khảo các CTĐT trong nước, quốc tế giai đoạn 2018-2020

 13. Thống kê Danh mục các chương trình đào tạo ngành CNKT Cơ khí có tham khảo các CTĐT trong nước, quốc tế giai đoạn 2018-2020

14. Quyết định về việc ban hành Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho người có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp có nguyện vọng trở thành giáo viên tiểu học

Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho người có bằng cử nhân kèm theo

 

 VI. CÁC LỚP ĐÀO TẠO BỔ SUNG CHO SINH VIÊN

1. LCĐ khoa KTCN mở lớp học miễn phí về lập trình vi điều khiển-tự động hóa năm 2017

 

 VII. VĂN BẢN LIÊN QUAN ĐẾN HOẠT ĐỘNG CHUẨN BỊ CÁC ĐIỀU KIỆN ĐỂ MỞ NGÀNH ĐÀO TẠO

1. TB về việc triển khai mở ngành đào tạo trình độ đại học (ngành đại học sư phạm Khoa học tự nhiên

2. QĐ 199 Vv ban hành Quy định điều kiện, trinh tự, thủ tục mở ngành ĐT trinh độ ĐH  (tháng 5. 2022)

 

VIII. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

1. CTĐT NGÀNH ĐH SƯ PHẠM TOÁN BAN HÀNH 2021

(Quyết định ban hành CTĐT ngành ĐHSP Toán học (rà soát, điều chỉnh năm 2021)

 

 

 

 

Các tin tức khác :
             MINH CHỨNG BÁO CÁO GIỮA KỲ NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
             MINH CHỨNG BÁO CÁO GIỮA KỲ NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ KHÍ
             BẢNG THỐNG KÊ THEO YÊU CẦU CỦA ĐOÀN ĐÁNH GIÁ NGOÀI
             MINH CHỨNG BỔ SUNG KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG CƠ SỞ GIÁO DỤC CHU KỲ 2-2022
             QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG NHẬN ĐẠT CHẤT LƯỢNG CƠ SỞ GIÁO DỤC
             QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG NHẬN ĐẠT TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
             HỘI ĐỒNG TRƯỜNG, HỘI ĐỒNG KHOA HỌC & ĐÀO TẠO
             KẾ HOẠCH CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG CTĐT NGÀNH CNTT VÀ CNKTCK SAU ĐGN
             MINH CHUNG BAO CAO CUC QUAN LY CHAT LUONG_BO GD&ĐT TAI CONG VAN 1040/QLCL-KDCLGD NGAY 18/8/2021
             HOẠT ĐỘNG KẾT NỐI VÀ PHỤC VỤ CỘNG ĐỒNG
             CUỘC THI OLYMPIC CỦA SV TRƯỜNG
             25. KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
             SỔ TAY GIẢNG VIÊN
             CÔNG ĐOÀN
             KÊ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG CỦA TRƯỜNG ĐHPVĐ
             HỘI ĐỒNG TỰ ĐÁNH GIÁ
             22. KHOA KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ
             21.SO CHUẨN, ĐỐI SÁNH
             20. HOẠT ĐỘNG CỦA ĐOÀN THANH NIÊN_HỘI SINH VIÊN_PHỤC VỤ CỘNG ĐỒNG
             19. TRUNG TÂM HỖ TRỢ SINH VIÊN VÀ QUAN HỆ DOANH NGHIỆP_CÁC HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ SINH VIÊN
             18. THANH TRA, KIỂM TRA
             17. DÂN CHỦ CÔNG KHAI, HỘI NGHỊ CBVC, BÁO CÁO TỔNG KẾT NĂM HỌC, BAO CAO KH PT KINH TE XH TRUONG
             16. KIỂM KÊ TÀI SẢN
             15. CƠ SỞ VẬT CHẤT_HÀNH CHÍNH QUẢN TRỊ
             14. TRUNG TÂM THÔNG TIN TƯ LIỆU
             13. KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH
             12. CÔNG TÁC HỌC SINH SINH VIÊN
             11. NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ HỢP TÁC QUỐC TÊ
             10. ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI VÀ THI ĐUA_KHEN THƯỞNG
             9. NHÂN SỰ_ ĐỘI NGŨ_TUYỂN DỤNG_ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG_KỶ LUẬT KỶ CƯƠNG HÀNH CHÍNH
             8. SỨ MẠNG MỤC TIÊU_TRIẾT LÝ GIÁO DỤC_ĐỀ ÁN ĐỔI MỚI_CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN
             LẤY Ý KIẾN PHẢN HỔI_KHẢO SÁT
             6. KHẢO THÍ
             5. ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG BÊN TRONG_TỰ ĐÁNH GIÁ_ĐÁNH GIÁ NGOÀI
             4. TUYỂN SINH
             3. CÔNG TÁC ĐÀO TẠO
             1. CÁC QUY TRÌNH TỔ CHỨC_QUẢN LÝ_THỰC HIỆN CƠ SỞ GIÁO DỤC_ KHEN THƯỞNG
BIỂU MẪU LIÊN KẾT Cấu hình
PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC