Khách, login,
1
   MINH CHỨNG
 10. ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI VÀ THI ĐUA_KHEN THƯỞNG
  I. ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI CÁN BỘ CÔNG CHỨC CẤP TRƯỜNG

 

 1. Thông báo 1637 về kết quả đánh giá xếp loại cán bộ viên chức nhân viên hợp đồng năm học 2015_2016

2. Thông báo 1062 về kết quả đánh giá xếp loại cán bộ viên chức nhân viên hợp đồng năm học 2017_2018

3. Thông báo 1098 về kết quả đánh giá, phân loại cán bộ viên chức năm học 2018 - 2019

4. Thông báo về việc đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tập thể các đơn vị thuộc trường và viên chức năm học 2020-2021

5. Thông báo về việc bình xét thi đua, khen thưởng năm học 2020-2021

6. Thông báo kết quả đánh giá, xếp loại tập thể và viên chức năm học 2020-2021

7. số 682/TB-ĐHPVĐ Vv thực hiện đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tập thể các đơn vị thuộc trường và viên chức năm học 2021 - 2022

 

II. ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI CÁN BỘ VIÊN CHỨC CẤP ĐƠN VỊ: 

1. Biên bản họp Khoa KTCN về bình xét thi đua CBVC năm 2015

2. Biên bản họp Khoa KTCN về bình xét thi đua CBVC năm 2016

3. Biên bản họp Khoa KTCN về bình xét thi đua CBVC năm 2017

4. Biên bản họp Khoa KTCN về bình xét thi đua CBVC năm 2018

5. Biên bản họp Khoa KTCN về bình xét thi đua CBVC năm 2019

6. Trích biên bản họp khoa CNTT về nhận xét, đánh giá, phân loại CBVC 2016

7. Bản họp khoa CNTT về nhận xét, đánh giá, phân loại CBVC 2017

8. Bản họp khoa CNTT về nhận xét, đánh giá, phân loại CBVC 2018-19

III. QUY ĐỊNH_HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI 

1. Hướng dẫn 915 thực hiện đánh giá phân loại CBVC năm học 2018 - 2019

2. QĐ 126 thành lập hội đồng thi đua khen thưởng 2020

3. Quy chế đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tập thể các đơn vị thuộc Trường, viên chức Trường ĐHPVĐ năm 2021 (Ban hành Kèm theo Quyết định số 274/QĐ-ĐHPVĐ ngày 19/7/2021 của Hiệu trưởng Trường ĐHPVĐ

IV. KHEN THƯỞNG_BẰNG KHEN

1. Bằng khen cho khoa KTCN  năm 2017 về NCKH, hoàn thành nhiệm vụ năm học

2. Quyết định 387 của Trường về công nhận danh hiệu thi đua khen thưởng các cá nhân, tập thể đạt thành tích năm học 2017_2018

3. Quyết định 88 khen thưởng Hội thi sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Quảng Ngãi lần thứ 9 năm 2014-2015

4. Bằng khen các cá nhân đạt thành tích Hội thi sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Quảng Ngãi năm 2013-2015

5. Bằng khen GV khoa KTCN đạt giải nhì tại Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Quảng Ngãi năm 2017

6. Quyết định 1921 của UBND Tỉnh về việc tặng bằng khen (cho GV khoa KTCN đạt giải nhì tại Hội thi sáng tạo kỹ thuật năm 2017)

7. Quyết định 306 của Trường công nhận danh hiệu thi đua khen thưởng cho các cá nhân, tập thể đạt thành tích năm học 2018 - 2019

8. Quyết định về việc công nhận danh hiệu thi đua và khen thưởng cho tập thể, cá nhân đạt thành tích trong năm học 2020-2021

V. KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI KHÔI THI ĐUA 

 1. NĂM HỌC 2021-2022

 

 

 

 

 

Các tin tức khác :
             MINH CHỨNG BÁO CÁO GIỮA KỲ NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
             MINH CHỨNG BÁO CÁO GIỮA KỲ NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ KHÍ
             BẢNG THỐNG KÊ THEO YÊU CẦU CỦA ĐOÀN ĐÁNH GIÁ NGOÀI
             MINH CHỨNG BỔ SUNG KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG CƠ SỞ GIÁO DỤC CHU KỲ 2-2022
             QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG NHẬN ĐẠT CHẤT LƯỢNG CƠ SỞ GIÁO DỤC
             QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG NHẬN ĐẠT TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
             HỘI ĐỒNG TRƯỜNG, HỘI ĐỒNG KHOA HỌC & ĐÀO TẠO
             KẾ HOẠCH CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG CTĐT NGÀNH CNTT VÀ CNKTCK SAU ĐGN
             MINH CHUNG BAO CAO CUC QUAN LY CHAT LUONG_BO GD&ĐT TAI CONG VAN 1040/QLCL-KDCLGD NGAY 18/8/2021
             HOẠT ĐỘNG KẾT NỐI VÀ PHỤC VỤ CỘNG ĐỒNG
             CUỘC THI OLYMPIC CỦA SV TRƯỜNG
             25. KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
             SỔ TAY GIẢNG VIÊN
             CÔNG ĐOÀN
             KÊ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG CỦA TRƯỜNG ĐHPVĐ
             HỘI ĐỒNG TỰ ĐÁNH GIÁ
             22. KHOA KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ
             21.SO CHUẨN, ĐỐI SÁNH
             20. HOẠT ĐỘNG CỦA ĐOÀN THANH NIÊN_HỘI SINH VIÊN_PHỤC VỤ CỘNG ĐỒNG
             19. TRUNG TÂM HỖ TRỢ SINH VIÊN VÀ QUAN HỆ DOANH NGHIỆP_CÁC HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ SINH VIÊN
             18. THANH TRA, KIỂM TRA
             17. DÂN CHỦ CÔNG KHAI, HỘI NGHỊ CBVC, BÁO CÁO TỔNG KẾT NĂM HỌC, BAO CAO KH PT KINH TE XH TRUONG
             16. KIỂM KÊ TÀI SẢN
             15. CƠ SỞ VẬT CHẤT_HÀNH CHÍNH QUẢN TRỊ
             14. TRUNG TÂM THÔNG TIN TƯ LIỆU
             13. KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH
             12. CÔNG TÁC HỌC SINH SINH VIÊN
             11. NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ HỢP TÁC QUỐC TÊ
             9. NHÂN SỰ_ ĐỘI NGŨ_TUYỂN DỤNG_ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG_KỶ LUẬT KỶ CƯƠNG HÀNH CHÍNH
             8. SỨ MẠNG MỤC TIÊU_TRIẾT LÝ GIÁO DỤC_ĐỀ ÁN ĐỔI MỚI_CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN
             LẤY Ý KIẾN PHẢN HỔI_KHẢO SÁT
             6. KHẢO THÍ
             5. ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG BÊN TRONG_TỰ ĐÁNH GIÁ_ĐÁNH GIÁ NGOÀI
             4. TUYỂN SINH
             3. CÔNG TÁC ĐÀO TẠO
             2. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
             1. CÁC QUY TRÌNH TỔ CHỨC_QUẢN LÝ_THỰC HIỆN CƠ SỞ GIÁO DỤC_ KHEN THƯỞNG
BIỂU MẪU LIÊN KẾT Cấu hình
PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC