Khách, login,
1
   MINH CHỨNG
 MINH CHỨNG BÁO CÁO GIỮA KỲ NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
   TIÊU CHUẨN 1

 

 

 

 

TIÊU CHÍ 1.1

[H1.1.1] Kế hoạch về việc thực hiện rà soát, đánh giá, cập nhật chuẩn đầu ra, chương trình đào tạo, mô tả chương trình đào tạo, chương trình dạy học các ngành đào tạo trình độ đại học năm 2023 (1242/KH-ĐHPVĐ ngày 30/12/2022)

 [H1.1.2] Quyết định về việc ban hành chương trình đào tạo, chương trình dạy học và mô tả chương trình đào tạo trình độ đại học rà soát, cập nhật năm 2023 (335/QĐ-ĐHPVĐ ngày 25/7/2023)

TIÊU CHÍ 1.2

[H1.2.1] Quyết định về việc công bố chuẩn đầu ra đã được rà soát, cập nhật chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Công nghệ kỹ thuật cơ khí và ngành CNTT năm 2023 (604/QĐ-ĐHPVĐ ngày 04/07/2023)

 TIÊU CHÍ 1.3

[H1.3.1] Thông báo về việc tổ chức Lễ ký kết hợp tác giữa Trường ĐHPVĐ với Hiệp Hội Du lịch tỉnh Quảng Ngãi và Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Phần mềm FPT Miền trung (1035/TB-ĐHPVĐ ngày 16/11/2022)

[H1.3.2] Thông báo về việc ký kết Hợp tác giữa Trường ĐHPVĐ và Tập đoàn Công nghệ TMA Solutions tại Bình Định và Tổ chức buổi chia sẻ kiến thức về cơ hội khởi nghiệp trong chuyển đổi số, “định vị bản thân” cho sinh viên (976/TB-ĐHPVĐ ngày 31/10/2022)

[H1.3.3] Bản tin: Đại học Quốc gia Hà Nội làm việc với tỉnh Quảng Ngãi và Trường ĐHPVĐ (Ngày 22/8/2022)

[H1.3.4] Thông báo kết quả lấy ý kiến phản hồi của các bên liên quan về chương trình đào tạo và chất lượng đào tạo của sinh viên tốt nghiệp ngành CNTT, bậc đại học, hệ chính quy năm 2023 (416/TB-ĐHPVĐ ngày 10/05/2023)

[H1.3.5] Kế hoạch lấy ý kiến phản hồi của sinh viên sắp tốt nghiệp về chất lượng đào tạo năm học 2021 - 2022, 2022-2023

năm học 2021 - 2022: 243/KH-ĐHPVĐ  ngày 04/04/2022

 năm học 2022 - 2023: 377/KH-ĐHPVĐ  ngày 26/04/2023

Kế hoạch về việc bổ sung nội dung "ĐBCLGD năm học 2022-2023" trong kế hoạch số 18/KH-CNTT ngày 07/11/2022 của Khoa CNTT.

[H1.3.6] Công văn về việc cập nhật thông tin vào Sổ tay sinh viên năm học 2023-2024 (687/ĐHPVĐ-HTSV ngày 31/07/2023)

 [H1.3.7] Báo cáo rà soát, cập nhật thông tin trong Sổ tay sinh viên (20/BC-CNTT ngày 14/8/2023)

[H1.3.8] Sổ tay cố vấn học tập

              Biên bản sinh hoạt lớp phổ biến Chuẩn đầu ra với sinh viên.

TIÊU CHUẨN 2

TIÊU CHÍ 2.1

[H2.1.1] Kế hoạch về việc thực hiện rà soát, đánh giá, cập nhật chuẩn đầu ra, chương trình đào tạo, mô tả chương trình đào tạo, chương trình dạy học các ngành đào tạo trình độ đại học năm 2023 (1242/KH-ĐHPVĐ ngày 30/12/2022)

[H2.1.2] Quyết định về việc thành lập Hội đồng rà soát, đánh giá, cập nhật chuẩn đầu ra, chương trình đào tạo, mô tả chương trình đào tạo, chương trình dạy học các ngành đào tạo trình độ đại học năm 2023 (31/QĐ-ĐHPVĐ ngày 02/02/2023)

[H2.1.3]Quyết định về việc công bố chuẩn đầu ra đã được rà soát, cập nhật chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Công nghệ kỹ thuật cơ khí và ngành CNTT năm 2023 (604/QĐ-ĐHPVĐ ngày 04/07/2023)

[H2.1.4] Quyết định về việc ban hành chương trình đào tạo, chương trình dạy học và mô tả chương trình đào tạo trình độ đại học rà soát, cập nhật năm 2023 (335/QĐ-ĐHPVĐ ngày 25/7/2023)

[H2.1.5] Kế hoạch về việc lấy ý kiến phản hồi của sinh viên sắp tốt nghiệp về chất lượng đào tạo năm học 2021 - 2022, 2022-2023

Năm học 2021 - 2022

Năm học 2022-2023

[H2.1.6] Thông báo kết quả lấy ý kiến phản hồi của các bên liên quan về chương trình đào tạo và chất lượng đào tạo của sinh viên tốt nghiệp ngành CNTT, bậc đại học, hệ chính quy năm 2023 (416/TB-ĐHPVĐ ngày 10/05/2023)

TIÊU CHÍ 2.2

[H2.2.1] Kế hoạch cải tiến, nâng cao chất lượng đào tạo sau khảo sát các bên liên quan (Ngày 30/05/2023)

TIÊU CHÍ 2.3

 [H2.3.1]

Java Programming and Software Engineering Fundamentals Specialization

 Introduction to Java and Object-Oriented Programming.

Object Oriented Programming in Java.

Data Structures and Algorithms Specialization.

Algorithms.

Introduction to Databases

TIÊU CHUẨN 3

TIÊU CHÍ 3.1

[H3.1.1] Thông báo về việc điều chỉnh và bổ sung một số nội dung trong quá trình triển khai thực hiện rà soát, đánh giá, cập nhật chuẩn đầu ra (CĐR), chương trình đào tạo (CTĐT), chương trình dạy học (CTDH) các ngành đào tạo trình độ cao đẳng, đại học (304/TB-ĐHPVĐ ngày 19/4/2022)

[H3.1.2] Kế hoạch về việc thực hiện rà soát, đánh giá, cập nhật chuẩn đầu ra, chương trình đào tạo, chương trình dạy học các ngành đào tạo trình độ cao đẳng, đại học (182/KH-ĐHPVĐ ngày 14/03/2022)

[H3.1.3] Quyết định về việc chỉ định chuyên gia tập huấn Thực hành đo lường đánh giá mức độ người học đạt được chuẩn đầu ra của học phần và của chương trình đào tạo (142/QĐ-ĐHPVĐ ngày 25/3/2022)

[H3.1.4] Thông báo kế hoạch tổ chức tập huấn “Thực hành đo lường đánh giá mức độ người học đạt được chuẩn đầu ra của học phần và của chương trình đào tạo” cho cán bộ, giảng viên năm 2022 (266/TB-ĐHPVĐ ngày 28/03/2022)

[H3.1.5] Kế hoạch về việc thực hiện rà soát, đánh giá, cập nhật chuẩn đầu ra, chương trình đào tạo, mô tả chương trình đào tạo, chương trình dạy học các ngành đào tạo trình độ đại học năm 2023 (1242/KH-ĐHPVĐ ngày 30/12/2022)

[H3.1.6] Quyết định về việc ban hành chương trình đào tạo, chương trình dạy học và mô tả chương trình đào tạo trình độ đại học rà soát, cập nhật năm 2023 (335/QĐ-ĐHPVĐ ngày 25/7/2023)

TIÊU CHÍ 3.2

[H3.1.5] Kế hoạch về việc thực hiện rà soát, đánh giá, cập nhật chuẩn đầu ra, chương trình đào tạo, mô tả chương trình đào tạo, chương trình dạy học các ngành đào tạo trình độ đại học năm 2023 (1242/KH-ĐHPVĐ ngày 30/12/2022)

[H3.1.6] Quyết định về việc ban hành chương trình đào tạo, chương trình dạy học và mô tả chương trình đào tạo trình độ đại học rà soát, cập nhật năm 2023 (335/QĐ-ĐHPVĐ ngày 25/7/2023)

TIÊU CHÍ 3.3

BSc Computer Science.

Bachelor of Information Technology

Bachelor of Science in Computer Science

 

TIÊU CHUẨN 6

TIÊU CHÍ 6.1

 [H6.1.1] Nghị quyết về việc thống nhất chủ trương và ban hành Quy định xét tuyển dụng giảng viên năm 2022 (409/NQ-ĐHPVĐ-HĐT ngày 13/09/2022)

TIÊU CHÍ 6.2

[H6.2.1] Quyết định thành lập Nhóm nghiên cứu Khoa học và Công nghệ;Quyết định điều chỉnh và bổ sung danh sách thành viên Nhóm nghiên cứu Robot và tự động hóa

  906/QĐ-ĐHPVĐ ngày 10/6/2014

  79/QĐ-ĐHPVĐ ngày 24/02/2022

[H6.2.2] Thống kê hoạt động NCKH của GV khoa KTCN từ năm 2020 đến 2023 (Tháng 8/2023)

[H6.2.3] Quy chế chi tiêu nội bộ (08/QĐ-ĐHPVĐ ngày 04/01/2023)

TIÊU CHÍ 6.3

[H6.3.1] Biên bản họp chi bộ KTCN (Tháng 02/2023)

 [H6.2.3] Quy chế chi tiêu nội bộ (08/QĐ-ĐHPVĐ ngày 04/01/2023)

TIÊU CHÍ 6.4

[H6.4.1] Quy chế đánh giá, xếp loại viên chức và người lao động (216/QĐ-ĐHPVĐ ngày 11/5/2022)

TIÊU CHÍ 6.5

[H6.5.1] Kết quả khảo sát, đánh giá quá trình đào tạo, bồi dưỡng và nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cán bộ, viên chứcvà người lao động Trường Đại học Phạm Văn Đồng giai đoạn 2023-2025, định hướng đến năm 2030 (667/TB-ĐHPVĐ ngày 25/07/2023).

[H6.5.2] Thông báo bình xét danh hiệu thi đua, khen thưởng năm học 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023 (565/TB-ĐHPVĐ ngày 29/07/2021, 697/TB-ĐHPVĐ ngày 11/08/2022, 637/TB-ĐHPVĐ ngày 13/07/2023)

TIÊU CHÍ 6.6

 [H6.2.3] Quy chế chi tiêu nội bộ (08/QĐ-ĐHPVĐ ngày 04/01/2023)

TIÊU CHÍ 6.7

[H6.7.1] Quy định về định mức giờ chuẩn nghiên cứu khoa học (170/QĐ-ĐHPVĐ ngày 27/4/2021)

[H6.7.2] Quyết định về việc Ban hành Quy định về Quản lý hoạt động khoa học và công nghệ của Trường ĐHPVĐ (520/QĐ-ĐHPVĐ

ngày 22/10/2018).

 [H6.2.3] Quy chế chi tiêu nội bộ (08/QĐ-ĐHPVĐ ngày 04/01/2023)

[H6.7.3] Quy chế đăng ký, xét duyệt và đánh giá, công nhận hiệu quả áp dụng, phạm vi ảnh hưởng của sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học (275/QĐ-ĐHPVĐ ngày 21/6/2023)

TIÊU CHUẨN 7

TIÊU CHUẨN 7.1

[H7.1.1]_1 Nghị quyết về việc Phê duyệt phương án ký kết hợp đồng lao động theo Nghị định111/2022/NP-CP của Chính phủ tại Trường ĐHPVĐ (08/NQ-ĐHPVĐ-HĐT ngày 29/5/2023).

[H7.1.1]_2 Phương án ký kết hợp đồng lao động theo Nghị định 111/2022/NP-CP của Chính phủ tại Trường ĐHPVĐ (08/PA-ĐHPVĐ

 ngày 29/5/2023)

TIÊU CHÍ 7.2

[H7.2.1] Kết quả khảo sát, đánh giá quá trình đào tạo, bồi dưỡng và nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cán bộ, viên chứcvà người lao động Trường ĐHPVĐ giai đoạn 2023-2025, định hướng đến năm 2030 (667/TB-ĐHPVĐ ngày 25/07/2023)

 [H7.2.2] Quy chế chi tiêu nội bộ (08/QĐ-ĐHPVĐ ngày 04/01/2023)

[H7.2.3] Quy định về định mức giờ chuẩn nghiên cứu khoa học (170/QĐ-ĐHPVĐ ngày 27/4/2021)

[H7.2.4] Quyết định Ban hành Quy định về định mức giờ chuẩn giảng dạy của Trường ĐHPVĐ (104/QĐ-ĐHPVĐ ngày 18/3/2021)

TIÊU CHÍ 7.3

[H7.3.1] Quy chế đánh giá, xếp loại viên chức và người lao động (216/QĐ-ĐHPVĐ ngày 11/5/2022)

 [H7.3.2] Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến phản hồi của giảng viên và người học về cơ sở vật chất, môi trường làm việc, hoạt động hỗ trợ, phục vụ đào tạo của nhà trường từ năm học 2020-2021 đến năm học 2022 - 2023.

Năm học 2020-2021 (349/KH-ĐHPVĐ ngày 25/5/2021)

Năm học 2021-2022 (366/KH-ĐHPVĐ ngày 11/5/2022)

Năm học 2022-2023 (413/KH-ĐHPVĐ ngày 09/5/2023)

[H7.3.3] Thông báo kết quả lấy ý kiến phản hồi của giảng viên và người học về cơ sở vật chất và các hoạt động hỗ trợ, phục vụ đào tạo từ năm học 2020-2021 đến năm học 2022 - 2023.

Năm học 2020-2021 (486/TB-ĐHPVĐ ngày 09/7/2021)

Năm học 2021-2022 (650/TB-ĐHPVĐ ngày 27/7/2022)

Năm học 2022-2023 (585/TB-ĐHPVĐ ngày 28/6/2023)

TIÊU CHÍ 7.4

[H7.4.1] Quyết định về việc ban hành Quy trình đào tạo, bồi dưỡng viên chức Trường ĐHPVĐ (505 /QĐ-ĐHPVĐ ngày 25/10/2022)

TIÊU CHÍ 7.5

[H7.5.1] Thông báo về việc triển khai xây dựng kế hoạch công tác đối với viên chức hành chính (665/TB-ĐHPVĐ ngày 24/7/2023)

 

Các tin tức khác :
             MINH CHỨNG BÁO CÁO GIỮA KỲ NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ KHÍ
             BẢNG THỐNG KÊ THEO YÊU CẦU CỦA ĐOÀN ĐÁNH GIÁ NGOÀI
             MINH CHỨNG BỔ SUNG KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG CƠ SỞ GIÁO DỤC CHU KỲ 2-2022
             QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG NHẬN ĐẠT CHẤT LƯỢNG CƠ SỞ GIÁO DỤC
             QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG NHẬN ĐẠT TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
             HỘI ĐỒNG TRƯỜNG, HỘI ĐỒNG KHOA HỌC & ĐÀO TẠO
             KẾ HOẠCH CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG CTĐT NGÀNH CNTT VÀ CNKTCK SAU ĐGN
             MINH CHUNG BAO CAO CUC QUAN LY CHAT LUONG_BO GD&ĐT TAI CONG VAN 1040/QLCL-KDCLGD NGAY 18/8/2021
             HOẠT ĐỘNG KẾT NỐI VÀ PHỤC VỤ CỘNG ĐỒNG
             CUỘC THI OLYMPIC CỦA SV TRƯỜNG
             25. KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
             SỔ TAY GIẢNG VIÊN
             CÔNG ĐOÀN
             KÊ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG CỦA TRƯỜNG ĐHPVĐ
             HỘI ĐỒNG TỰ ĐÁNH GIÁ
             22. KHOA KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ
             21.SO CHUẨN, ĐỐI SÁNH
             20. HOẠT ĐỘNG CỦA ĐOÀN THANH NIÊN_HỘI SINH VIÊN_PHỤC VỤ CỘNG ĐỒNG
             19. TRUNG TÂM HỖ TRỢ SINH VIÊN VÀ QUAN HỆ DOANH NGHIỆP_CÁC HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ SINH VIÊN
             18. THANH TRA, KIỂM TRA
             17. DÂN CHỦ CÔNG KHAI, HỘI NGHỊ CBVC, BÁO CÁO TỔNG KẾT NĂM HỌC, BAO CAO KH PT KINH TE XH TRUONG
             16. KIỂM KÊ TÀI SẢN
             15. CƠ SỞ VẬT CHẤT_HÀNH CHÍNH QUẢN TRỊ
             14. TRUNG TÂM THÔNG TIN TƯ LIỆU
             13. KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH
             12. CÔNG TÁC HỌC SINH SINH VIÊN
             11. NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ HỢP TÁC QUỐC TÊ
             10. ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI VÀ THI ĐUA_KHEN THƯỞNG
             9. NHÂN SỰ_ ĐỘI NGŨ_TUYỂN DỤNG_ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG_KỶ LUẬT KỶ CƯƠNG HÀNH CHÍNH
             8. SỨ MẠNG MỤC TIÊU_TRIẾT LÝ GIÁO DỤC_ĐỀ ÁN ĐỔI MỚI_CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN
             LẤY Ý KIẾN PHẢN HỔI_KHẢO SÁT
             6. KHẢO THÍ
             5. ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG BÊN TRONG_TỰ ĐÁNH GIÁ_ĐÁNH GIÁ NGOÀI
             4. TUYỂN SINH
             3. CÔNG TÁC ĐÀO TẠO
             2. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
             1. CÁC QUY TRÌNH TỔ CHỨC_QUẢN LÝ_THỰC HIỆN CƠ SỞ GIÁO DỤC_ KHEN THƯỞNG
BIỂU MẪU LIÊN KẾT Cấu hình
PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC