Khách, login,
1
   MINH CHỨNG CTĐT đang xây dựng
 CÔNG TÁC ĐÀO TẠO
  I. CÁC QUY ĐỊNH, HƯỚNG DẪN VỀ ĐÀO TẠO CÁC LOẠI HÌNH

 

 

1. Quyết định ban hành Quy định 876 hướng dẫn đào tạo học chế tín chỉ năm 2012

2. Quyết định 446 sửa đổi bung quy định 876 năm 2013

3. Quyết định 1133 sửa đổi bổ sung các QD 876_446 năm 2014

4. Quyết định 125 sửa đổi bổ sung các QD 876_446_1133 năm 2015

5. Quyết định 1676 ban hành chương trình dạy Tiếng Việt cho SV Lào năm 2015

6. Quyết định 1981 quy định về đào tạo và cấp bằng tốt nghiệp đại học thứ 2 năm 2016

 

 

Các tin tức khác :
             CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
             MINH CHỨNG VỀ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NĂM 2016
             MINH CHỨNG VỀ KIÊM ĐỊNH CHẤT LƯƠNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NĂM 2015
BIỂU MẪU LIÊN KẾT Cấu hình
PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC