Khách, login,
1
   Văn bản của Bộ
 CÁC VĂN BẢN VỀ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC
 
TT Loại văn bản Số hiệu văn bản Năm ban hành Tên văn bản
1. VĂN BẢN LUẬT, NGHỊ ĐỊNH

1 Luật Giáo dục 38/2005/QH11 14/6/2005 Điều 17. Kiểm định chất lượng giáo dục
 2 Sửa đổi bổ sung Luật Giáo dục 44/2009/QH12 25/11/2009  Trích yếu: Quy định về KĐCL giáo dục, quản lý nhà nước về kiểm định chất lượng giáo dục, nguyên tắc kiểm định chất lượng giáo dục và các tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục.
 3 Luật Giáo dục Đại học 08/2012/QH13 18/6/2012 Trích yếu: Chương VII của Luật giáo dục đại học với 5 Điều cụ thể chi tiết về các hoạt động ĐBCL và KĐCLGD đại học: Mục tiêu, nguyên tắc và đối tượng KĐCL GDĐH; Trách nhiệm của cơ sở GDĐH trong việc ĐBCL GDĐH; Nhiệm vụ và quyền hạn của cơ sở GDĐH về KĐCL GDĐH; Tổ chức KĐCL giáo dục và Sử dụng kết quả KĐCL GDĐH
 4  Nghị định 138/2013/NĐ-CP   22/10/2013  Trích yếu Điều 26, vi pham trong lĩnh vực kiểm định chất lượng giáo dục
 5 Nghị định   73/2015/NĐ-CP  08/9/2015  Trích yếu về tiêu chuẩn, điều kiện được công nhận phân tầng (Khoản 1, Điều 10)
6 Quyết định 70/2014/QĐ-TTg  10/12/2014  Ban hành điều lệ Trường Đại học
 2.  VĂN BẢN VỀ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG CƠ SỞ GIÁO DỤC
1 Tài liệu  Viện NCGD ĐH   Tổng quan khái niệm chất lượng và chất lượng giáo dục trong giáo dục đại 
2 Công văn  462/KTKĐCLGD-KĐĐH     09/5/2013 Hướng dẫn tự đánh giá trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp  
3 Công văn  527/KTKĐCLGD-KĐĐH     23/5/2013 Hướng dẫn sử dụng tiêu chí đánh giá chất lượng trường đại học
4 Công văn 1480/KTKĐCLGD-KĐĐH    29/8/2014

Hướng dẫn đánh giá ngoài đối với các trường ĐH, CĐ, TCCN

5 Nghị định 73/2015/NĐ-CP     08/9/2015 Nghị định Quy định tiêu chuẩn phân tầng, khung xếp hạng và tiêu chuẩn xếp hạng cơ sở giáo dục đại học  
6 Công văn  1237/KTKĐCLGD-KĐĐH 
  03/8/2016
 
Mốc chuẩn tham chiếu tối thiểu để đánh giá mức đạt tiêu chí (Tài liệu hướng dẫn đánh giá chất lượng trường đại học)
7 Thông báo  702/TB-BGDĐT    22/9/2016  Kết luận của Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ tại cuộc họp về phương án triển khai CTKĐCLGDĐH 
8 Công văn  06/VBHN-BGDĐT     04/3/2014  Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường đại học
9 Thông tư 62/2012/TT-BGDĐT    28/12/2016 Quy định về quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục đại học  
10 Kế hoạch 118/KH-BGDĐT    23/2/2017 Kế hoạch triển khai công tác KĐCLGD đối với cơ sở giáo dục, Trường cao đẳng và trung cấp sư phạm năm 2017
11 Thông tư 12/2017/TT-BGDĐT    19/5/2017 Quy định về kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học
  12 Công văn 5542/BGDĐT-QLCL 23/11/2017 Về việc đẩy mạnh kiểm định chất lượng giáo dục các trường sư phạm, CTĐT giáo viên
  13 Công văn 766/QLCL-KĐCLGD  20/4/2018  Hướng dẫn tự đánh giá cơ sở giáo dục đại học
14 Công văn 767/QLCL-KĐCLGD 20/4/2018  Hướng dẫn đánh giá ngoài cơ sở giáo dục
  15 Công văn 768/QLCL-KĐCLGD 20/4/2018 Hướng dẫn đánh giá theo bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục đại học (Theo Thông tư 12)
 16  Công văn 1668/QLCL-KĐCLGD   31/12/2019

 Về việc thay thế Bảng hướng dẫn đánh giá ban hành kèm theo Công văn số 768/QLCL-KĐCLGD

                            Bảng Hướng dẫn kèm theo Công văn này

         
         
         
3. VĂN BẢN VỀ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
Thông tư    38/2013/TT-BGDĐT  29/11/2013  Ban Hành quy định về quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng chương trình đào tạo của các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp
Thông tư    04/2016/TT-BGDĐT  14/3/2016  Quy định về Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng CTĐT các trình độ của GDĐH 
Công văn   1074/KTKĐCLGD-KĐĐH   28/6/2016  Hướng dẫn chung về sử dụng tiêu chuẩn đánh giá chất lượng CTĐT các trình độ của GDĐH
 Công văn  1075/KTKĐCLGD-KĐĐH   28/6/2016  Hướng dẫn Tự đánh giá CTĐT 
  4  Công văn  1076/KTKĐCLGD-KĐĐH  28/6/2016  Hướng dẫn Đánh giá ngoài CTĐT
 5  Công văn 769/QLCL-KĐCLGD  20/4/2018   Sử dụng tài liệu Hướng dẫn đánh giá theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng CTĐT các trình độ của giáo dục đại học
 6  Công văn  1669/QLCL-KĐCLGD    31/12/2019

 Về việc thay thế Tài liệu đánh giá chất lượng CTĐT các trình độ của GDĐH ban hành kèm theo Công văn số 769/QLCL-KĐCLGD.

       BẢNG HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG CTĐT KÈM THEO CÔNG VĂN NÀY (MỐC CHUẨN)

 7 Công văn    2085/QLCL-KĐCLGD 31/12/2020  

 Hướng dẫn TĐG và ĐGN CTĐT

Phụ lục 1 kèm theo Công văn 2085/QLCL-KĐCLGD

 Cong van 774/QLCL-KDCLGD   10/6/2021  Điều chỉnh Phụ lục 5, 10, 12, 13 và 15 của công văn 2085 ngày 31/12/2020
 9  Thông tư 02/2020/TT-BGDĐT  05/02/2020    Thông tư Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng CTĐT GV trình độ CĐSP và Trung cấp sư phạm
 10  Công văn 756/QLCL-KĐCLGD  21/5/2020 

 về việc sử dụng tài liệu hướng dẫn đánh giá chất lượng CTĐT GV trình độ CĐSP và trung cấp  sư phạm

Công văn 756

Tài liệu hướng dẫn

 4. VĂN BẢN VỀ TỔ CHỨC KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC    
1 Thông tư 61/2012/TT-BGDĐT 28/12/2012 Quy định điều kiện thành lập và giải thể, nhiệm vụ, quyền hạn của tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục
         
         
         
         
5. VĂN BẢN VỀ KIỂM ĐỊNH VIÊN
       
       
1 Thông tư 60/2012/TT-BGDĐT 28/12/2012 Quy định về Kiểm định viên KĐCLGD
 2 Thông tư  18/2013/TT-BGDĐT   14/5/2013  Ban hành chương trình đào tạo kiểm định viên KĐCLGD ĐH và TCCN
       
         
 Phòng KT-ĐBCLGD - ĐH Phạm Văn Đồng

Các tin tức khác :
             VAN BAN HUONG DAN CHI TO CHUC HOI NGHI, TAP HUAN, BOI DUONG CHUYEN MON
             VĂN BẢN VỀ LẤY Ý KIẾN PHẢN HỒI CỦA CÁC BÊN LIÊN QUAN
             VĂN BẢN VỀ BẢO ĐẢM CHẤT LƯỢNG GD
BIỂU MẪU LIÊN KẾT Cấu hình
PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC