Khách, login,
1
   Văn bản của Bộ
 VAN BAN HUONG DAN CHI TO CHUC HOI NGHI, TAP HUAN, BOI DUONG CHUYEN MON
  1. Thông tư 36/2018/TT-BTC ngày 30/3/2018 hướng dẫn lập dự toán, sử dụng và quyết toán kinh phí dành cho công tác đào tạo , bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.

2. Nghị quyết 04/2019/NQ-HĐND ngày 10/4/2019_quy định mức chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

 3. Nghị quyết 46/2017/NQ-HĐND ngày 29/9/2017 Ban hành Quy định mức chi công tác phí, chi hội nghị áp dụng đối với các cơ quan, đơn vị của tỉnh Quảng Ngãi

 

 

Các tin tức khác :
             VĂN BẢN VỀ LẤY Ý KIẾN PHẢN HỒI CỦA CÁC BÊN LIÊN QUAN
             VĂN BẢN VỀ BẢO ĐẢM CHẤT LƯỢNG GD
             CÁC VĂN BẢN VỀ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC
BIỂU MẪU LIÊN KẾT Cấu hình
PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC