Khách, login,
1
   Văn bản của Bộ
 VĂN BẢN VỀ LẤY Ý KIẾN PHẢN HỒI CỦA CÁC BÊN LIÊN QUAN
  

 

 

TT Loại văn bản Số hiệu văn bản Năm ban hành Tên văn bản
1 Công văn 7324/BGDĐT-NGCBQLGD 08/10/2013 Hướng dẫn tổ chức lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên
 Thông tư  109/2016/TT-BTC 30/6/2016 

QUY ĐỊNH LẬP DỰ TOÁN, QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VÀ QUYẾT TOÁN KINH PHÍ THỰC HIỆN CÁC CUỘC ĐIỀU TRA THỐNG KÊ, TỔNG ĐIỀU TRA THỐNG KÊ QUỐC GIA

3 Thông tư 40/2017/TT-BTC 28/4/2017 Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị
4 Thông tư 56/2021/TT-BTC 12/7/2021 Hướng dẫn nội dung chi, mức chi cho hoạt động KĐCLGD và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với CSGD MN, CSGDPT và hoạt động KĐCLGD đối với CSGD thường xuyên.
5 Thông tư 37/2022/TT-BTC 22/6/2022  Sửa đổi, bổ sung khoản 9, Điều 3 và mẫu số 1 kèm theo Thông tư số 109/2016/TT-BTC ngày 30/6/2026 của Bộ Tài chính
         
 Phòng KT-ĐBCLGD - ĐH Phạm Văn Đồng

Các tin tức khác :
             VAN BAN HUONG DAN CHI TO CHUC HOI NGHI, TAP HUAN, BOI DUONG CHUYEN MON
             VĂN BẢN VỀ BẢO ĐẢM CHẤT LƯỢNG GD
             CÁC VĂN BẢN VỀ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC
BIỂU MẪU LIÊN KẾT Cấu hình
PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC