Khách, login,
1
   Văn bản của Bộ
 VĂN BẢN VỀ BẢO ĐẢM CHẤT LƯỢNG GD
 
TT Loại văn bản Số hiệu văn bản Năm ban hành Tên văn bản
    VĂN BẢN VỀ ĐÀO TẠO VÀ HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO
1 Quyết định 18/2017/QĐ-TTg 31/5/2017 Quy định về liên thông giữa trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng với trình độ đại học
2 Thông báo 173/TB-BGDĐT 28/3/2018 Kết luận của Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ tại phiên họp lần thứ 6, Ban Chỉ đạo đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục với Hiệu trưởng các trường sư phạm chủ chốt.
3 Thông tư 29_2018_BGDĐT 24/12/2018 Quy định khối lượng khối kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học cần đạt được sau khi tốt nghiệp trình độ TC, CĐ nhóm ngành ĐT GV; quy trình XD, thẩm định  và ban hành CTĐT
4 Thông tư 27/2019/TT-BGDĐT 30/12/2019 Quy định nội dung chính ghi trên văn bằng và phụ lục văn bằng GD ĐH
5 Thông tư 20/2020/TT-BGDĐT 27/7/2020 Quy định chế độ làm việc của GV cơ sở giáo dục đại học
6 Thông tư 51/2020/TT-BGDĐT 31/12/2020 Sửa đổi bổ sung một số nội dung của CTGD mầm non ban hành kèm theo Thông tư 17/2009, được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 28/2016/TT-BGDĐT
7 Thông tư 08.2021/TT-BGDĐT 18/3/2021 Quy chế đào tạo trình độ đại học
8  Thông tư 17/2021/TT-BGDĐT    22/6/2021  Quy định chuẩn CTĐT; xây dựng, thẩm định và ban hành CTĐT các trình độ GDĐH
9  Thông tư  09/2021/TT-BGDĐT   30/3/2021  Quy định về quản lý và tổ chức dạy học trực tuyến trong CSGD PT và CSGD thường xuyên
10   Thông tư 10/2021/TT-BGDĐT   05/4/2021  Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm giáo dục thường xuyên

 11 Nghị định   04/2021/NĐ-CP  22/01/2021  Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục
12 Thông tư 17/2021/TT-BGDĐT 22/6/2021

Quy định về chuẩn chương trình đào tạo; xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học

13  Quyết định   78/QĐ-TTg  14/01/2022  Phê duyệt Chương trình "Phát triển hệ thống bảo đảm và kiểm định chất lượng giáo dục đối với giáo dục đại học và cao đẳng sư phạm giai đoạn 2022-2030".
  VĂN BẢN VỀ CÔNG KHAI ĐIỀU KIỆN ĐBCLGD    
  1 Thông tư 36/2017/TT-BGDĐT  28/12/2017

Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục Quốc dân

  2 Thông tư 06/2018/TT-BGDĐT 28/2/2018 Quy định về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng các ngành đào tạo giáo viên, trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ
  3 Thông tư 01/2019/TT-BGDĐT 25/2/2019 Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 06/2018/TT-BGDĐT ngày 28/2/2018 về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng các ngành đào tạo giáo viên,trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ.
  4  Công văn  2274/BGĐT-QLCL  28/5/2019 Đẩy mạnh công tác đảm bảo và kiểm định chất lượng giáo dục ĐH, CĐSP, TCSP
5 Thông tư 07/2020-TT-BGDĐT 20/3/2020 Thông tư sửa đổi bổ sung một số điều của thông tư 06/2018 ngày 28/2/2018
6 Thông tư 19/2020-TT-BGDĐT 29/6/2020 Quy định chế độ báo cáo định kỳ  thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ GD&ĐT
7 Thông tư 03/2020-TT-BGDĐT 10/2/2020 Quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích công trình sự nghiệp thuộc lĩnh vực GDDT
8
Thông tư
 
 13/2021/TT-BGDĐT  15/4/2021  Quy định điều kiện, trình tự, thủ tục, thẩm quyền công nhận văn bằng do CSGD nước ngoài cấp để sử dụng tại VN
VĂN BẢN VỀ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN ĐO LƯỜNG SỰ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI DÂN ĐỐI VỚI DỊCH VỤ GIÁO DỤC CÔNG GĐ 2016-2020 
1 Quyết định 2329/QĐ-BGDĐT 11/7/2017 Ban hành Bộ công cụ khảo sát và tài liệu hướng dẫn triển khai đo lường sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ công
2 Quyết định 1603/QĐ-BGDĐT 10/5/2017 Ban hành Kế hoạch thực hiện đề án đo lường sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ giáo dục công năm 2017
3 Quyết định 2007/QĐ-BGDĐT 15/7/2019

Ban hành Kế hoạch thực hiện đề án đo lường sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ giáo dục công giai đoạn 2016-2020 năm 2019


ĐIỀU KIỆN VỀ CƠ SỞ VẬT CHẤT
1 Thông tư 13/2020/TT-BGDĐT 26/5/2020 Thông tư quy định cơ sở vật chất các trường mầm non, tiểu học, THCS, THPT và trường có nhiều cấp học
2 Thông tư 03/2020/TT-BGDĐT 10/2/2020 Thông tư quy định chi tiết hướng dẫn về tiêu chuẩn định mức sử dụng công trình sự nghiệp thuộc lĩnh vực GDĐT
3 Thông tư 14/2023/TT-BGDDT 17/7/2023 Thông tư Quy định tiêu chuẩn Thư viện CSGD ĐH

 

 Phòng KT-ĐBCLGD - ĐH Phạm Văn Đồng

Các tin tức khác :
             VAN BAN HUONG DAN CHI TO CHUC HOI NGHI, TAP HUAN, BOI DUONG CHUYEN MON
             VĂN BẢN VỀ LẤY Ý KIẾN PHẢN HỒI CỦA CÁC BÊN LIÊN QUAN
             CÁC VĂN BẢN VỀ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC
BIỂU MẪU LIÊN KẾT Cấu hình
PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC