Khách, login,
1
   Văn bản của Bộ
 Các Văn bản của Bộ về đánh giá cấp Chương trình Đào tạo
  

 

 

  TT Số/ngày/tháng/năm ban hành Nội dung
1 Thông tư 04/2016/TT-BGDĐT ngày 14/3/2016 Quy định về Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng CTĐT các trình độ của GDĐH 
 2  CV 1074/KTKĐCLGD-KĐĐH ngày 28/6/2016  Hướng dẫn chung về sử dụng tiêu chuẩn đánh giá chất lượng CTĐT các trình độ của GDĐH
 3  CV 1075/KTKĐCLGD-KĐĐH ngày 28/6/2016  Hướng dẫn Tự đánh giá CTĐT 
 4 CV 1076/KTKĐCLGD-KĐĐH Hướng dẫn Đánh giá ngoài CTĐT

 

 

Các tin tức khác :
             Các văn bản của Bộ GD&ĐT về đánh giá cơ sở giáo dục đào tạo
BIỂU MẪU LIÊN KẾT Cấu hình
PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC