Khách, login,
1
   Văn bản của Bộ
 VĂN BẢN VỀ LẤY Ý KIẾN PHẢN HỒI CỦA CÁC BÊN LIÊN QUAN
  

 

TT Loại văn bản Số hiệu văn bản Năm ban hành Tên văn bản
1 Công văn 7324/BGDĐT-NGCBQLGD 08/10/2013 Hướng dẫn tổ chức lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên
       

 Phòng KT-ĐBCLGD - ĐH Phạm Văn Đồng

Các tin tức khác :
             VĂN BẢN VỀ BẢO ĐẢM CHẤT LƯỢNG GD
             CÁC VĂN BẢN VỀ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GD
BIỂU MẪU LIÊN KẾT Cấu hình
PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC