Khách, login,
1
   TẬP HUẤN
 TÀI LIỆU TẬP HUẤN HƯỚNG DẪN VIẾT BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ CTĐT NGÀY 07, 08/9/2019
  

 

 

 

 

1. Thông tư 04/2016/TT-BGDĐT ngày 14/3/2016 Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng CTĐT các trình độ của GDĐH

2. Công văn 1074/KTKĐCLGD-KĐ ĐH ngày 28/6/2016 Hướng dẫn chung về sử dụng tiêu chuẩn đánh giá chất lượng CTĐT các trình độ của GDĐH

3. Công văn 1075/KTKĐCLGD-KĐ ĐH ngày 28/6/2016 Hướng dẫn tự đánh giá CTĐT

4. Công văn 1076/KTKĐCLGD-KĐ ĐH ngày 28/6/2016 Hướng dẫn đánh giá ngoài CTĐT

5. Công văn 769/QLCL-KĐCLGD ngày 20/4/2018 sử dụng tài liệu hướng dẫn đánh giá theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng CTĐT các trình độ của GDĐH

6. MẪU PHIẾU ĐÁNH GIÁ TIÊU CHÍ

7. PHU LUC 9

 

Các tin tức khác :
             TÀI LIỆU THAM KHẢO XÂY DỰNG CHUẨN ĐẦU RA
             BAI KIEM TRA
             MỤC TIEU VA CĐR NGÀNH CNKT CƠ KHÍ
             TÀI LIỆU TẬP HUẤN THỰC HÀNH XD CTĐT THEO CHUẨN ĐẦU RA_NGÀY 14_15/6/2019
             Báo cáo `Hướng dẫn cách viết báo cáo tiêu chí, tiêu chuẩn`
             Nhận xét báo cáo đánh giá tiêu chí của các nhóm (Kết quả thực hành của các nhóm công tác chuyên trách)
             Cơ sở dữ liệu kiểm định chất lượng giáo dục (tính đến thời điểm 31/12/2015)
             Nội dung làm việc của các nhóm CTCT
             CÁC YÊU CẦU ĐỐI VỚI PHẦN THỰC HÀNH ĐÁNH GIÁ BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ THEO TIÊU CHÍ, TIÊU CHUẨN
             CÂU HỎI YÊU CẦU CÁC THÀNH VIÊN CỦA NHÓM CÔNG TÁC CHUYÊN TRÁCH CẦN THỰC HIỆN
BIỂU MẪU LIÊN KẾT Cấu hình
PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC