Khách, login,
1
   TẬP HUẤN
 Báo cáo `Hướng dẫn cách viết báo cáo tiêu chí, tiêu chuẩn`
                                                                                           Báo cáo viên: TS. Trần Đình Thám

 

 

 

                                                                                                                    Báo cáo

 

Các tin tức khác :
             Nhận xét báo cáo đánh giá tiêu chí của các nhóm (Kết quả thực hành của các nhóm công tác chuyên trách)
             Cơ sở dữ liệu kiểm định chất lượng giáo dục (tính đến thời điểm 31/12/2015)
             Nội dung làm việc của các nhóm CTCT
             CÁC YÊU CẦU ĐỐI VỚI PHẦN THỰC HÀNH ĐÁNH GIÁ BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ THEO TIÊU CHÍ, TIÊU CHUẨN
             CÂU HỎI YÊU CẦU CÁC THÀNH VIÊN CỦA NHÓM CÔNG TÁC CHUYÊN TRÁCH CẦN THỰC HIỆN
BIỂU MẪU LIÊN KẾT Cấu hình
PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC