Khách, login,
1
TRANG CHỦ KHẢO SÁT, ĐIỀU TRA BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ GIỚI THIỆU THÔNG BÁO TẬP HUẤN VĂN BẢN LÀM VIỆC English
   TẬP HUẤN
 TÊN ĐĂNG NHẬP VÀ MẬT KHẨU CHO THÀNH VIÊN CÁC NHÓM CÔNG TÁC CHUYÊN TRÁCH ĐỂ TRUY CẬP VÀO PHẦN MỀM KĐCLGD
 
 

Các tin tức khác :
             Báo cáo `Hướng dẫn cách viết báo cáo tiêu chí, tiêu chuẩn`
             Nhận xét báo cáo đánh giá tiêu chí của các nhóm (Kết quả thực hành của các nhóm công tác chuyên trách)
             Cơ sở dữ liệu kiểm định chất lượng giáo dục (tính đến thời điểm 31/12/2015)
             Nội dung làm việc của các nhóm CTCT
             Báo cáo tự đánh giá của Trường
             CÁC YÊU CẦU ĐỐI VỚI PHẦN THỰC HÀNH ĐÁNH GIÁ BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ THEO TIÊU CHÍ, TIÊU CHUẨN
             CÂU HỎI YÊU CẦU CÁC THÀNH VIÊN CỦA NHÓM CÔNG TÁC CHUYÊN TRÁCH CẦN THỰC HIỆN
             CÁC VĂN BẢN LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG TÁC KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC
LIÊN KẾT BIỂU MẪU

PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC