Khách, login,
1
   TẬP HUẤN
 BAI KIEM TRA
  

 

 

 

 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfdz47NWCZ0iMm44x-uobOwH2TsUXhB4bWw07koomTn49B-dA/viewform

 

Các tin tức khác :
             MỤC TIEU VA CĐR NGÀNH CNKT CƠ KHÍ
             TÀI LIỆU TẬP HUẤN THỰC HÀNH XD CTĐT THEO CHUẨN ĐẦU RA_NGÀY 14_15/6/2019
             Báo cáo `Hướng dẫn cách viết báo cáo tiêu chí, tiêu chuẩn`
             Nhận xét báo cáo đánh giá tiêu chí của các nhóm (Kết quả thực hành của các nhóm công tác chuyên trách)
             Cơ sở dữ liệu kiểm định chất lượng giáo dục (tính đến thời điểm 31/12/2015)
             Nội dung làm việc của các nhóm CTCT
             CÁC YÊU CẦU ĐỐI VỚI PHẦN THỰC HÀNH ĐÁNH GIÁ BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ THEO TIÊU CHÍ, TIÊU CHUẨN
             CÂU HỎI YÊU CẦU CÁC THÀNH VIÊN CỦA NHÓM CÔNG TÁC CHUYÊN TRÁCH CẦN THỰC HIỆN
BIỂU MẪU LIÊN KẾT Cấu hình
PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC