Khách, login,
1
   TẬP HUẤN
 CÂU HỎI YÊU CẦU CÁC THÀNH VIÊN CỦA NHÓM CÔNG TÁC CHUYÊN TRÁCH CẦN THỰC HIỆN
  Câu 1. Anh/Chị hãy trình bày các yêu cầu của việc tự đánh giá chất lượng giáo dục trong nhà trường.

 

Câu 2. Giả sử Anh/Chị là thành viên của Đoàn đánh giá ngoài thì cần chuẩn bị những việc gì trước khi khảo sát chính thức tại cơ sở giáo dục.

 

Yêu cầu: Các Anh/Chị hãy đọc tài liệu trước để trả lời câu hỏi. Hội đồng tự đánh giá sẽ yêu cầu một số thành viên nhóm công tác chuyên trách trình bày tại buổi tập huấn.

 

Các tin tức khác :
             TÀI LIỆU TẬP HUẤN HƯỚNG DẪN VIẾT BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ CTĐT NGÀY 07, 08/9/2019
             TÀI LIỆU THAM KHẢO XÂY DỰNG CHUẨN ĐẦU RA
             BAI KIEM TRA
             MỤC TIEU VA CĐR NGÀNH CNKT CƠ KHÍ
             TÀI LIỆU TẬP HUẤN THỰC HÀNH XD CTĐT THEO CHUẨN ĐẦU RA_NGÀY 14_15/6/2019
             Báo cáo `Hướng dẫn cách viết báo cáo tiêu chí, tiêu chuẩn`
             Nhận xét báo cáo đánh giá tiêu chí của các nhóm (Kết quả thực hành của các nhóm công tác chuyên trách)
             Cơ sở dữ liệu kiểm định chất lượng giáo dục (tính đến thời điểm 31/12/2015)
             Nội dung làm việc của các nhóm CTCT
             CÁC YÊU CẦU ĐỐI VỚI PHẦN THỰC HÀNH ĐÁNH GIÁ BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ THEO TIÊU CHÍ, TIÊU CHUẨN
BIỂU MẪU LIÊN KẾT Cấu hình
PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC