Khách, login,
1
   Văn bản của Trường
 Các văn bản của Trường Đại học Phạm Văn Đồng năm 2021
  

 

 

 

TT LOẠI VĂN BẢN SỐ HIỆU VĂN BẢN NĂM BAN HÀNH TÊN VĂN BẢN
Biểu mẫu        
1     2021 BIỀU MẪU THU THẬP CƠ SỞ DỮ LIỆU KĐCLGD CƠ SỞ GIÁO DỤC TÍNH ĐẾN 30/6/2021
 2      2021 PHỤ LỤC 7 THỐNG KÊ CƠ SỞ DỮ LIỆU KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TÍNH ĐẾN 30/6/2021
         
         
         
         
         

 

 

Các tin tức khác :
             VĂN BẢN TRIỂN KHAI ĐÁNH GIÁ NGOÀI 02 CTĐT NGÀNH CNTT VÀ NGÀNH CNKTCK
             Các văn bản của Trường ĐH Phạm Văn Đồng 2019-2020
BIỂU MẪU LIÊN KẾT Cấu hình
PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC