Khách, login,
1
   Văn bản của Trường
 Các văn bản của Trường ĐH Phạm Văn Đồng 2014-2020
 
TT Loại văn bản Số hiệu văn bản Năm ban hành Tên văn bản
I. BIỂU MẪU
  1 Kế hoạch 
 2016  Kế hoạch làm việc của nhóm công tác chuyên trách trong công tác tự đánh giá cơ sở giáo dục
Biểu mẫu    

1. Biểu mẫu ds giới thiệu PV: Cán bộ quản lý khoa_Cán bộ QL hành chính_Nhân viên hỗ trợ

2. Biểu mẫu ds giới thiệu PV: Cựu người học_ Người học_ Nhà tuyển dụng

3 Biểu mẫu Kèm theo TB 2003/TB-ĐHPVĐ   06/12/2017 Thống kê cơ sở dữ liệu KDCL của trường. Thời điểm báo cáo tính đến ngày 31/12/2017
4 Biểu mẫu   2014  Bảng ý kiến tiếp thu của giảng viên về kết quả lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên
Biểu mẫu    2014 Biên bản họp bộ môn về kết quả lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên
Biểu mẫu  Kèm theo QĐ 392/QĐ-ĐHPVĐ 2018 Bảng tiếp thu ý kiến của Giảng viên về kết quả lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của Giảng viên
Biểu mẫu  Kèm theo QĐ 392/QĐ-ĐHPVĐ 2018 Biên bản họp tổ bộ môn về kết quả lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của Giảng viên

 

Biểu mẫu Cơ sở dữ liệu

Kèm theo TB 1477/TB-ĐHPVĐ  31/12/2018

BIỂU MẪU CUNG CẤP Cơ sở dữ liệu trường (thời điểm báo cáo 31_12_2018)

9 Biểu mẫu Kèm theo Quyết định số 392/QĐ-ĐHPVĐ  18/9/2018 Kế hoạch cải tiến sắp tốt nghiệp
10 Biểu mẫu Kèm theo Quyết định số 540/QĐ-ĐHPVĐ  06/11/2018  KẾ HOẠCH CẢI TIẾN, NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO SAU KHẢO SÁT Ý KIẾN CÁC BÊN LIÊN QUAN (Nhà tuyển dụng lao động, cựu SV, giảng viên)

 

11

 

Biểu mẫu

KHLVN_PVĐ_2019


Kế hoạch làm việc nhóm_ dùng cho Tự đánh giá CTĐT 2019

12

Biểu mẫu Mẫu phản biện phiếu đánh giá tiêu chí (PHỤC VỤ TỰ ĐG CTĐT)

13

Biểu mẫuMẫu phản biện báo cáo tiêu chí (PHỤC VỤ TỰ ĐG CTĐT)

1

4

 

Biểu mẫu

 

Kèm theo TB: 1194/TB-ĐHPVĐ

 

24/9/2019 

BIỂU MẪU CUNG CẤP Cơ sở dữ liệu - Chương trình đào tạo (thời điểm báo cáo 30_9_2019)

15 Biểu mẫu   2020 Bảng ý kiến tiếp thu của GV về kết quả lấy ý kiến phản hồi từ người học về  hoạt động giảng dạy của GV (DÙNG CHO GIẢNG DẠY TRỰC TIẾP)
16
Biểu mẫu

  2021 Bảng ý kiến tiếp thu của GV về kết quả lấy ý kiến phản hồi từ người học về  hoạt động giảng dạy của GV (DÙNG CHO GIẢNG DẠY TRỰC TUYẾN)
 17 Biểu mẫu   2020 Biên bản họp tổ bộ môn về kết quả lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên (DÙNG CHO GIẢNG DẠY TRỰC TIẾP VÀ TRỰC TUYẾN)
18 Biểu mẫu   2020 BIỂU MẪU THU THẬP CƠ SỞ DỮ LIỆU KĐCLGD TRƯỜNG TÍNH ĐẾN 30/6/2020
         
II. CƠ SỞ DỮ LIỆU TRƯỜNG

1

Cơ sở dữ liệu       

 

31_12_2015

CƠ SỞ DỮ LIỆU TRƯỜNG_THỜI ĐIỂM BÁO CÁO 31_12_2015

2

Cơ sở dữ liệu       

 

31/12/2016

CƠ SỞ DỮ LIỆU TRƯỜNG _THỜI ĐIỂM BÁO CÁO 31_12_2016

3

Cơ sở dữ liệu                   

 

31/12/2017

 Cơ sở dữ liệu trường (thời điểm báo cáo 31_12_2017)

4

Cơ sở dữ liệu

 

 31/12/2018

 Cơ sở dữ liệu TRƯỜNG (thời điểm báo cáo 31_12_2018)

III. QUYẾT ĐỊNH, THÔNG BÁO, KẾ HOẠCH, HƯỚNG DẪN
1 Thông báo 1937/ĐHPVĐ 04/10/2016  Công bố và lấy ý kiến góp ý Báo cáo TĐG trường 
2 Lịch trình 

 

Từ ngày 14/8/2017 - 18/8/2017   LỊCH TRÌNH KSCT CỦA ĐOÀN ĐGN TẠI TRƯỜNG 
3 Thông báo 2003/TB-ĐHPVĐ   06/12/2017  Thống kê cơ sở dữ liệu KĐCLD trường (thời điểm báo cáo tính đến 31/12/2017)
4  Kế hoạch
 Từ năm học 2011-2012 đến năm học 2016-2017 Kế hoạch lấy ý kiến phản hồi người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên các năm 2011-2016
5 Kế hoạch 1565/KH-ĐHPVĐ                    25/9/2017  Kế hoạch lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên năm học 2017-2018
6 Thông báo

 21/TB-ĐHPVĐ  

 05/01/2017  Thông báo về việc thống nhất các biểu mẫu làm hồ sơ minh chứng phục vụ cho công tác kiểm định chất lượng giáo dục (Có biểu mẫu kèm theo).
7

 Hướng dẫn 

Khảo sát trực tuyến 2017 Lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên năm học 2017 - 2018
8 Thông báo 1637/TB-ĐHPVĐ 9/10/2017  Về việc chuẩn bị cho công tác kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học theo Thông tư 12/2017/TT-BGDĐT
9 Kế hoạch 169/KH-ĐHPVĐ                 23/01/2018 Kế hoạch lấy ý kiến phản hồi của sinh viên sắp tốt nghiệp về chất lượng đào tạo khóa học (dành cho sinh viên Đại học khóa 14 và Cao đẳng khóa 15).
10  Hướng dẫn  Khảo sát trực tuyến 23/01/2018 Lấy ý kiến phản hồi của sinh viên SẮP TN về chất lượng đào tạo khóa học (dành cho sinh viên Đại học khóa 14 và Cao đẳng khóa 15).
 11 Thông báo  353/ĐHPVĐ       06/3/2018  Thông báo góp ý dự thảo Chiến lược Đảm bảo chất lượng giáo dục Trường Đại học Phạm Văn Đồng giai đoạn 2018 - 2022 và tầm nhìn đến năm 2030.
12 Quyết định  188/QĐ-ĐHPVĐ   10/4/2018   Quyết định ban hành Chiến lược ĐBCLGD giai đoạn 2018-2022 và tầm nhìn đến năm 2030
13 Quyết định  392/QĐ-ĐHPVĐ 18/9/2018 Quyết định về việc ban hành các Quy định lấy ý kiến phản hồi của các bên liên quan
 14 Kế hoạch 1073/KH-ĐHPVĐ 18/9/2018 Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên năm học 2018-2019
15  Hướng dẫn Khảo sát trực tuyến 18/9/2018  Lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của Giảng viên năm học 2018-2019
16   Kế hoạch 1218/KH-ĐHPVĐ  18/10/2018 Kế hoạch ĐBCLGD năm học 2018-2019              Phụ lục 1 kèm theo Kế hoạch ĐBCLGD
17 Quyết định  539/QĐ-ĐHPVĐ  06/11/2018  Ban hành Quy định lấy ý kiến phản hồi của các bên liên quan về cơ sở vật chất và các hoạt động hỗ trợ, phục vụ đào tạo  
 18   Quyết định   540/QĐ-ĐHPVĐ  06/11/2018  Ban hành Quy định lấy ý kiến phản hồi của các bên liên quan về chương trình đào tạo và chất lượng đào tạo của sinh viên sau tốt nghiệp  
 19 Kế hoạch  1476/KH-ĐHPVĐ 11/12/2018 Lấy ý kiến phản hồi của các bên liên quan về CTĐT và chất lượng đào tạo của SV sau tốt nghiệp đối với CTĐT ngành CNTT và CNKT Cơ khí trình độ đại học hình thức đào tạo chính quy.
 20  Kế hoạch  1478/KH-ĐHPVĐ 11/12/2018  Rà soát, đánh giá, cập nhật CTĐT ngành CNTT và CN Kỹ thuật Cơ khí trình độ đại học hình thức đào tạo chính quy để phục vụ cho công tác TĐG CTĐT 
 21  Kế hoạch 91/KH-ĐHPVĐ  18/01/2019  Lấy ý kiến phản hồi của SV sắp TN về chất lượng đào tạo khóa học 
 22  Quyết Định 257/QĐ-ĐHPVĐ  08/8/2019   Quyết định thành lập Hội đồng TĐG CTĐT kỹ sư ngành Công nghệ kỹ thuật Cơ khí hình thức đào tạo chính quy (kèm theo danh sách thành viên Hội đồng)
 23  Quyết Định 258/QĐ-ĐHPVĐ  08/8/2019   Quyết định thành lập Hội đồng TĐG CTĐT cử nhân ngành Công nghệ Thông tin hình thức đào tạo chính quy (kèm theo danh sách thành viên Hội đồng)

 24

 Kế hoạch

1017/KH-ĐHPVĐ 

13/8/2019 

 Kế hoạch tự đánh giá Chương trình đào tạo 02 ngành Công nghệ Thông tin và Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí, trình độ đại học, hình thức đào tạo chính quy

 25

Thông báo 

1194/TB- HPVĐ 

24/9/2019 

 Thông báo về việc thống kê cơ sở dữ liệu kiểm định chất lượng chương trình đào tạo Thời điểm báo cáo tính đến ngày 30/9/2019

 26

 Công văn

1217/ĐHPVĐ 

27/9/2019 

 Công văn thu thập, bổ sung, hoàn thiện minh chứng phục vụ TĐG và ĐGN CTĐT

 

 

Các tin tức khác :
             Các văn bản của Trường Đại học Phạm Văn Đồng năm 2021
             VĂN BẢN TRIỂN KHAI ĐÁNH GIÁ NGOÀI 02 CTĐT NGÀNH CNTT VÀ NGÀNH CNKTCK
BIỂU MẪU LIÊN KẾT Cấu hình
PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC