Tiêu chuẩn 2 : Tổ chức và quản lý

Tiêu chí 2.1 : Cơ cấu tổ chức của trường đại học được thực hiện theo quy định của Điều lệ trường đại học và được cụ thể hoá trong quy chế về tổ chức và hoạt động của nhà trường

Từ khóa: Cơ cấu tổ chức, đúng quy định, cụ thể hóa, quy chế.

Các minh chứng có thể sử dụng cho tiêu chí này:
      Cơ cấu tổ chức, quy chế và quy định của trường;
       Cơ cấu, danh sách, tiêu chuẩn nhân sự của trường;
       Cơ chế quản lý và chiến lược của trường;
       Kế hoạch hàng năm, bản miêu tả/phân công các chức năng và nhiệm vụ của từng đơn vị/bộ phận trong tổ chức của nhà trường;
       Bản tổng kết/báo cáo công tác định kỳ theo chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị/bộ phận của trường;
       Các minh chứng liên quan khác: cơ cấu tổ chức của nhà trường, biên bản khảo sát thực tế tại trường …

Các câu hỏi dành cho tiêu chí này:
      Báo cáo tự đánh giá (phần liên quan đến tiêu chí) có miêu tả cơ cấu tổ chức của nhà trường không?
       Cơ cấu tổ chức của nhà trường có gì khác so với quy định trong Điều lệ trường đại học?
       Cơ cấu tổ chức của nhà trường có tuân theo các quy định nào khác của pháp luật không?
       Có bằng chứng chứng tỏ các thành viên của nhà trường đều hiểu được cơ cấu tổ chức và quy trình ra quyết định của nhà trường không?
       Có minh chứng cho thấy cơ cấu tổ chức của trường đang hoạt động có hiệu quả không?
       Có minh chứng cho thấy trường định kỳ xem xét đánh giá cơ cấu tổ chức của mình và trên cơ sở đó cải tiến cơ cấu tổ chức nhằm đạt hiệu quả cao hơn? Bao nhiêu lâu làm 1 lần?

Các gợi ý cho Đoàn đánh giá ngoài:
      Tìm hiểu quy chế tổ chức và hoạt động của trường. Xem xét tính rõ ràng và chặt chẽ của các quy định so với Điều lệ trường đại học, các quy định pháp luật khác (nếu có);
       Tìm hiểu các minh chứng cho thấy các thành viên trong trường đều hiểu và tuân thủ các quy định;
       Tìm hiểu các minh chứng cho thấy nhà trường có tìm hiểu nhu cầu và xu hướng phát triển xã hội làm cơ sở để xây dựng kế hoạch chiến lược phát triển của nhà trường, điều chỉnh cơ cấu tổ chức, cơ cấu nhân sự và kế hoạch hành động của trường;
       Xem xét các biên bản của các cuộc họp về cơ cấu tổ chức, thành phần tham gia và kết quả của các cuộc họp đó;
       Đoàn đánh giá ngoài cần xem xét các tài liệu về tài chính của trường: có đủ nguồn lực cho việc thực hiện các thay đổi về cơ cấu tổ chức không?
       Phỏng vấn: Cán bộ quản lý các cấp, giảng viên, nhân viên về cơ cấu tổ chức và các quy định: có rõ ràng và minh bạch, có hợp lý và hiệu quả, có được sự đồng thuận và ủng hộ không?

Tiêu chí 2.2 : Hệ thống văn bản, tổ chức, quản lý, hiệu quả.

Từ khóa: Hệ thống văn bản, tổ chức, quản lý, hiệu quả.

Các minh chứng có thể sử dụng cho tiêu chí này:
      Các minh chứng có thể sử dụng cho tiêu chí này
       Các quy định của nhà trường hoặc các sách hướng dẫn, quy chế tổ chức;
       Sách hướng dẫn và các quy định về chất lượng;
       Các quy định về quản lý chất lượng;
       Hệ thống tài liệu/văn bản của nhà trường về đào tạo, nhân sự, nghiên cứu, quản trị, tài chính, công tác sinh viên, thanh tra và các lĩnh vực khác;
       Biên bản các hội nghị/ Báo cáo tổng kết định kỳ đánh giá hiệu quả các hoạt động của một tổ chức/ của trường;
       Website của trường;
       Các minh chứng khác liên quan hệ thống văn bản của trường.

Các câu hỏi dành cho tiêu chí này:
      Có minh chứng nào cho thấy việc phổ biến các tài liệu và văn bản tổ chức đến tận các đơn vị của trường không?
       Báo cáo tự đánh giá (phần liên quan đến tiêu chí) có phân tích mức độ hiệu quả của hệ thống văn bản chỉ đạo các hoạt động của trường không?

Các gợi ý cho Đoàn đánh giá ngoài:
      Xem xét tính hệ thống văn bản tổ chức và quản lý của trường;
       Xem xét tính hiệu quả của hệ thống quản lý, đặc biệt là việc phổ biến các văn bản và thực hiện;
       Xem xét các minh chứng khác : như Website, nội san, tài liệu nội bộ, báo cáo tài chính, báo cáo đánh giá mức độ hiệu quả của việc thực hiện….
       Có sự khác biệt nào giữa các văn bản/tài liệu và thực tế không?
       Phỏng vấn: Các đối tượng có liên quan, các nhà quản lý.

Tiêu chí 2.3 : Chức năng, trách nhiệm và quyền hạn của các bộ phận, cán bộ quản lý, giảng viên và nhân viên được phân định rõ ràng

Từ khóa: Chức năng, trách nhiệm, quyền hạn, phân định rõ ràng.

Các minh chứng có thể sử dụng cho tiêu chí này:
      Các quy chế và quy định của trường;
       Hợp đồng lao động cá nhân;
       Các tài liệu có liên quan đến tổ chức và các thay đổi về tổ chức trường;
       Các kế hoạch chiến lược, biên bản họp của hội đồng trường và các hội đồng khác với các trưởng khoa/giáo viên;
       Các kế hoạch ngắn hạn (học kỳ, năm học), trung hạn (một, hai năm) và dài hạn (từ năm năm trở lên);
       Sự phân định nhiệm vụ/ủy quyền giữa các thành viên trong hội đồng trường và giữa các giảng viên với nhau;
       Các tài liệu có liên quan đến trách nhiệm của các trưởng khoa/giảng viên trong việc thực hiện các công việc của trường;
       Các quy định hoặc sách hướng dẫn về quản lý trong trường;
       Các quy định của trường về quản lý nhân sự;
       Website của trường;
       Các minh chứng liên quan khác: về phân định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn giữa các thành viên, giữa các tổ chức trong trường (ví dụ biên bản phân công thực hiện một chương trình, kế hoạch, hoạt động nào đó của trường)
       Các câu hỏi dành cho tiêu chí này
       Báo cáo tự đánh giá (phần liên quan đến tiêu chí) có phân tích đánh giá việc phân định/xác định chức năng, trách nhiệm/ủy quyền và quyền hạn đối của từng bộ phận, từng chức danh, từng hoạt động của trường không?
       Các phân định này có bị chồng chéo khi áp dụng đối với tất cả các khoa, phòng/bộ phận trong trường không?
       Có minh chứng nào cho thấy trường có triển khai các hoạt động đánh giá, tự đánh giá của cán bộ, giảng viên và nhân viên theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao không?

Các câu hỏi dành cho tiêu chí này:
      Xem các bản báo cáo thành tích;
       Xem báo cáo tự đánh giá (nếu có);
       Xem xét có sự chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn giữa các phòng/bộ phận không?
       Có các kiện cáo/than phiền về chức năng thiếu rõ ràng không? Tại sao?
       Phỏng vấn: Cán bộ quản lý, giảng viên, nhân viên và người học về tổ chức, bộ máy trong trường; mọi người có hiểu được là ai, bộ phận nào làm nhiệm vụ gì không?

Các gợi ý cho Đoàn đánh giá ngoài:
      Xem các bản báo cáo thành tích;
       Xem báo cáo tự đánh giá (nếu có);
       Xem xét có sự chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn giữa các phòng/bộ phận không?
       Có các kiện cáo/than phiền về chức năng thiếu rõ ràng không? Tại sao?
       Phỏng vấn: Cán bộ quản lý, giảng viên, nhân viên và người học về tổ chức, bộ máy trong trường; mọi người có hiểu được là ai, bộ phận nào làm nhiệm vụ gì không?

Tiêu chí 2.4 : Tổ chức Đảng và các tổ chức đoàn thể trong trường đại học hoạt động hiệu quả và hằng năm được đánh giá tốt; các hoạt động của tổ chức Đảng và các tổ chức đoàn thể thực hiện theo quy định của pháp luật.

Từ khóa: Hiệu quả, được đánh giá tốt, đúng quy định.

Các minh chứng có thể sử dụng cho tiêu chí này:
      Các tài liệu về cơ cấu tổ chức của Đảng và các đoàn thể khác trong trường;
       Các tài liệu về hoạt động của các tổ chức đoàn thể trong trường;
       Các báo cáo tổng kết/kế hoạch hoạt động của công đoàn và Đảng bộ trường;
       Các văn bản tổng kết thi đua, khen thưởng, phê bình nhắc nhở…hàng năm của các tổ chức đoàn thể trong trường;
       Các minh chứng khác liên quan đến hoạt động của các đoàn thể trong trường.

Các câu hỏi dành cho tiêu chí này:
      Báo cáo tự đánh giá (phần liên quan đến tiêu chí) có phân tích vai trò và hoạt động của tổ chức Đảng và các đoàn thể khác có hiệu quả và theo đúng quy định của pháp luật? Có những minh chứng nào cho thấy rõ điều đó?
       Báo cáo tự đánh giá (phần liên quan đến tiêu chí) có nêu được các hoạt động của tổ chức Đảng và các đoàn thể khác trong nhà trường góp phần cho sự đoàn kết, huy động các thành viên nhà trường đóng góp cho sự phát triển của nhà trường? Báo cáo tự đánh giá (phần liên quan đến tiêu chí) có cung cấp các minh chứng không? (Ví dụ: biên bản các cuộc họp, các báo cáo đánh giá…)

Các gợi ý cho Đoàn đánh giá ngoài:
      Tìm hiểu các hoạt động của Đảng và các đoàn thể khác trong nhà trường, các kết luận/đánh giá hàng năm về các hoạt động của Đảng và các đoàn thể;
       Xem xét tính hiệu quả của các hoạt động đoàn thể thông qua việc tìm hiểu về sự tham gia của các đối tượng có liên quan trong trường theo đúng các quy định và quy trình và việc giám sát thực hiện.
       Phỏng vấn: Cán bộ, giảng viên và người học để tìm hiểu tính xác thực của các minh chứng được cung cấp.

Tiêu chí 2.5 : Có tổ chức đảm bảo chất lượng giáo dục đại học, bao gồm trung tâm hoặc bộ phận chuyên trách; có đội ngũ cán bộ có năng lực để triển khai các hoạt động đánh giá nhằm duy trì, nâng cao chất lượng các hoạt động của nhà trường.

Từ khóa: Tổ chức, đảm bảo chất lượng, chuyên trách, có năng lực, triển khai, duy trì, nâng cao, hoạt động.

Các minh chứng có thể sử dụng cho tiêu chí này:
      Quyết định thành lập tổ chức và bổ nhiệm cán bộ chuyên trách đảm bảo chất lượng của trường;
       Các quy định của nhà trường hoặc các sách hướng dẫn về đảm bảo chất lượng;
       Các quy định của nhà trường hoặc các sách hướng dẫn về quản lý;
       Các văn bản đánh giá các hoạt động của nhà trường;
       Các kế hoạch từng năm, 5 năm gần nhất về đảm bảo chất lượng;
       Các minh chứng khác liên quan đến tổ chức và công tác đảm bảo chất lượng của trường.

Các câu hỏi dành cho tiêu chí này:
      Báo cáo tự đánh giá (phần liên quan đến tiêu chí) có trình bầy rõ trường có bộ phận đảm bảo chất lượng hoặc đánh giá chất lượng và chức năng nhiệm vụ của bộ phận này không?
       Nếu có, có minh chứng nào cho thấy các quy định dành cho bộ phận này cũng như các kế hoạch đánh giá các hoạt động cụ thể của đơn vị như thế nào?
       Báo cáo tự đánh giá (phần liên quan đến tiêu chí) có trình bầy rõ đội ngũ cán bộ của bộ phận này có đủ năng lực để triển khai hoạt động theo chức năng nhiệm vụ được trao hay không?

Các gợi ý cho Đoàn đánh giá ngoài:
      Tìm kiếm các minh chứng và các tài liệu để khẳng định trường có các hoạt động đảm bảo chất lượng thông qua một tổ chức cụ thể của mình. Các tài liệu có thể là:
       Các quy định của nhà trường hoặc các sách hướng dẫn về đảm bảo chất lượng;
       Các quy định của trường hoặc các sách hướng dẫn về quản lý;
       Đánh giá các hoạt động về đánh giá của trường;
       Các kế hoạch 5 năm gần đây nhất.
       Tham khảo website của nhà trường.
       Phỏng vấn: Các giảng viên, người học để tìm kiếm các minh chứng cho thấy rằng các thông tin về việc đánh giá chất lượng được phổ biến rộng rãi, và có góp phần nâng cao chất lượng của trường.

Tiêu chí 2.6 : Có các chiến lược và kế hoạch phát triển ngắn hạn, trung hạn, dài hạn phù hợp với định hướng phát triển và sứ mạng của nhà trường; có chính sách và biện pháp giám sát, đánh giá việc thực hiện các kế hoạch của nhà trường

Từ khóa: Chiến lược, kế hoạch phát triển, phù hợp, chính sách và biện pháp giám sát, đánh giá.

Các minh chứng có thể sử dụng cho tiêu chí này:
      Kế hoạch chiến lược của nhà trường;
      Các kế hoạch phát triển ngắn hạn, trung hạn, dài hạn của trường;
      Kế hoạch quản lý chiến lược của trường;
      Các chính sách và biện pháp giám sát và đánh giá việc thực hiện các kế hoạch của trường;
      Các báo cáo sơ kết, tổng kết định kỳ đánh giá của nhà trường về việc thực hiện các kế hoạch chiến lược;
      Các minh chứng khác liên quan đến chiến lược phát triển của trường:….
      Các câu hỏi dành cho tiêu chí này
      Báo cáo tự đánh giá (phần liên quan đến tiêu chí) có chỉ rõ trường có các kế hoạch chiến lược, các kế hoạch phát triển ngắn hạn, trung hạn, dài hạn phù hợp với định hướng phát triển và sứ mạng của trường không?
      Báo cáo tự đánh giá (phần liên quan đến tiêu chí) có chỉ rõ nhà trường có những chính sách và biện pháp nào để giám sát, đánh giá việc thực hiện các kế hoạch không?
      Báo cáo tự đánh giá (phần liên quan đến tiêu chí) có cho thấy kế hoạch phát triển của trường được định kỳ đánh giá tiến độ thực hiện và có những điều chỉnh kịp thời để phù hợp với chuyển biến mới của trường không?

Các câu hỏi dành cho tiêu chí này:
      Tìm các thông tin và các tài liệu để khẳng định trường có các chiến lược và kế hoạch phát triển ngắn hạn, trung hạn, dài hạn phù hợp với định hướng phát triển và sứ mạng của trường;
       Tìm các thông tin và các tài liệu trường về các chính sách và biện pháp giám sát, đánh giá việc thực hiện các kế hoạch của trường;
       Tìm các thông tin và các tài liệu đánh giá hiệu quả của việc thực hiện các kế hoạch của trường.

Các gợi ý cho Đoàn đánh giá ngoài:
      Tìm kiếm các minh chứng và các tài liệu để khẳng định trường có các hoạt động đảm bảo chất lượng thông qua một tổ chức cụ thể của mình. Các tài liệu có thể là:
       Các quy định của nhà trường hoặc các sách hướng dẫn về đảm bảo chất lượng;
       Các quy định của trường hoặc các sách hướng dẫn về quản lý;
       Đánh giá các hoạt động về đánh giá của trường;
       Các kế hoạch 5 năm gần đây nhất.
       Tham khảo website của nhà trường.
       Phỏng vấn: Các giảng viên, người học để tìm kiếm các minh chứng cho thấy rằng các thông tin về việc đánh giá chất lượng được phổ biến rộng rãi, và có góp phần nâng cao chất lượng của trường.

Tiêu chí 2.7 : Thực hiện đầy đủ chế độ định kỳ báo cáo cơ quan chủ quản, các cơ quan quản lý về các hoạt động và lưu trữ đầy đủ các báo cáo của nhà trường

Từ khóa: Định kỳ, hoạt động, lưu trữ.

Các minh chứng có thể sử dụng cho tiêu chí này:
      Quy định về việc báo cáo của các cơ quan chủ quản và cơ quan quản lý;
       Biên bản các cuộc họp với cơ quan chủ quản và cơ quan quản lý;
       Các báo cáo hằng năm báo cáo cho cơ quan chủ quản và cơ quan quản lý;
       Các hồ sơ lưu trữ các báo cáo trong thời gian 5 năm gần đây;
       Các minh chứng khác liên quan đến hoạt động báo cáo và lưu trữ của trường:…..

Các câu hỏi dành cho tiêu chí này:
      Báo cáo tự đánh giá (phần liên quan đến tiêu chí) đã làm rõ việc nhà trường thực hiện định kỳ các báo cáo lên cơ quan chủ quản và cơ quan quản lý chưa?
       Nhà trường thực hiện việc báo cáo như thế nào? Có đúng hạn không?
       Định kỳ bao lâu phải báo cáo?
       Nhà trường đã có các quy định về công tác lưu trữ chưa?
       Công tác lưu trữ của trường được tiến hành như thế nào? Hồ sơ được lưu trữ trong bao lâu?

Các gợi ý cho Đoàn đánh giá ngoài:
      Xem xét các báo cáo định kỳ của trường gửi cơ quan chủ quản và cơ quan quản lý. Các báo cáo này có cho thấy các thông tin đầy đủ về các hoạt động của trường không?
       Các hồ sơ lưu trữ có tuân thủ các quy định không?
       Xem xét các minh chứng là các hồ sơ lưu trữ.
       Phỏng vấn: Cán bộ các phòng ban chức năng để xác nhận tính xác thực của các báo cáo và công tác lưu trữ của trường.