Tiêu chuẩn 24 : Tiêu chuẩn 24
Tiêu chí 24.4 : Tiêu chí 24.4

Từ khóa: Tiêu chí 24.4

Các minh chứng có thể sử dụng cho tiêu chí này:

Các câu hỏi dành cho tiêu chí này:

Các gợi ý cho Đoàn đánh giá ngoài: