Tiêu chuẩn 23 : Tiêu chuẩn 23
Tiêu chí 23.2 : Tiêu chí 23.2

Từ khóa: Tiêu chí 23.2

Các minh chứng có thể sử dụng cho tiêu chí này:

Các câu hỏi dành cho tiêu chí này:

Các gợi ý cho Đoàn đánh giá ngoài: