Tiêu chuẩn 21 : Tiêu chuẩn 21
Tiêu chí 21.3 : Tiêu chí 21.3

Từ khóa: Tiêu chí 21.3

Các minh chứng có thể sử dụng cho tiêu chí này:

Các câu hỏi dành cho tiêu chí này:

Các gợi ý cho Đoàn đánh giá ngoài: