Tiêu chuẩn 21 : Tiêu chuẩn 21
Tiêu chí 21.1 : Tiêu chí 21.1

Từ khóa: Tiêu chí 21.1

Các minh chứng có thể sử dụng cho tiêu chí này:

Các câu hỏi dành cho tiêu chí này:

Các gợi ý cho Đoàn đánh giá ngoài: