Tiêu chuẩn 20 : Tiêu chuẩn 20
Tiêu chí 20.4 : Tiêu chí 20.4

Từ khóa: Tiêu chí 20.4

Các minh chứng có thể sử dụng cho tiêu chí này:

Các câu hỏi dành cho tiêu chí này:

Các gợi ý cho Đoàn đánh giá ngoài: