Tiêu chuẩn 19 : Tiêu chuẩn 19
Tiêu chí 19.2 : Tiêu chí 19.2

Từ khóa: Tiêu chí 19.2

Các minh chứng có thể sử dụng cho tiêu chí này:

Các câu hỏi dành cho tiêu chí này:

Các gợi ý cho Đoàn đánh giá ngoài: