Tiêu chuẩn 17 : Tiêu chuẩn 17
Tiêu chí 17.4 : Tiêu chí 17.4

Từ khóa: Tiêu chí 17.4

Các minh chứng có thể sử dụng cho tiêu chí này:

Các câu hỏi dành cho tiêu chí này:

Các gợi ý cho Đoàn đánh giá ngoài: