Tiêu chuẩn 16 : Tiêu chuẩn 16
Tiêu chí 16.3 : Tiêu chí 16.3

Từ khóa: Tiêu chí 16.3

Các minh chứng có thể sử dụng cho tiêu chí này:

Các câu hỏi dành cho tiêu chí này:

Các gợi ý cho Đoàn đánh giá ngoài: