Tiêu chuẩn 14 : Tiêu chuẩn 14
Tiêu chí 14.4 : Tiêu chí 14.4

Từ khóa: Tiêu chí 14.4

Các minh chứng có thể sử dụng cho tiêu chí này:

Các câu hỏi dành cho tiêu chí này:

Các gợi ý cho Đoàn đánh giá ngoài: