Tiêu chuẩn 13 : Tiêu chuẩn 13
Tiêu chí 13.1 : Tiêu chí 13.1

Từ khóa: Tiêu chí 13.1

Các minh chứng có thể sử dụng cho tiêu chí này:

Các câu hỏi dành cho tiêu chí này:

Các gợi ý cho Đoàn đánh giá ngoài: