Tiêu chuẩn 12 : Tiêu chuẩn 12
Tiêu chí 12.5 : Tiêu chí 12.5

Từ khóa: Tiêu chí 12.5

Các minh chứng có thể sử dụng cho tiêu chí này:

Các câu hỏi dành cho tiêu chí này:

Các gợi ý cho Đoàn đánh giá ngoài: