Tiêu chuẩn 12 : Tiêu chuẩn 12
Tiêu chí 12.1 : Tiêu chí 12.1

Từ khóa: Tiêu chí 12.1

Các minh chứng có thể sử dụng cho tiêu chí này:

Các câu hỏi dành cho tiêu chí này:

Các gợi ý cho Đoàn đánh giá ngoài: