Tiêu chuẩn 9 : Thư viện, trang thiết bị học tập và cơ sở vật chất khác
Tiêu chí 9.9 : Có các biện pháp hữu hiệu bảo vệ tài sản, trật tự, an toàn cho cán bộ quản lý, giảng viên, nhân viên và người học.

Từ khóa: Biện pháp, hữu hiệu; bảo vệ, tài sản, trật tự, an toàn.

Các minh chứng có thể sử dụng cho tiêu chí này:
      Văn bản quy định chức năng, trách nhiệm và quyền hạn của bộ phận chuyên trách công tác bảo vệ, trật tự, an toàn và an ninh của trường;
       Các văn bản quy định các tiêu chuẩn nghiệp vụ và yêu cầu khác đối với đội bảo vệ;
       Văn bản định biên số lượng nhân viên bảo vệ của trường và các trang thiết bị cần thiết cung cấp cho đội bảo vệ;
       Danh mục, hướng dẫn và sơ đồ thiết bị hiện đại phòng chống cháy nổ, trộm cắp trong đơn vị;
       Các báo cáo định kỳ về việc bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn cho lực lượng bảo vệ của trường;
       Các văn bản quy định về công tác bảo vệ an ninh, trật tự an toàn trong trường;
       Văn bản phối hợp hoặc liên kết với các lực lượng vũ trang của Nhà nước để bồi dưỡng nghiệp vụ cho nhân viên bảo vệ của trường;
       Các báo cáo năm đánh giá công tác an toàn, an ninh trong trường.
       Các minh chứng liên quan khác :……………………………

Các câu hỏi dành cho tiêu chí này:
       Nhà trường có định biên cho đội ngũ nhân viên bảo vệ của trường không?
       Số lượng nhân viên bảo vệ hiện tại có đủ đảm trách nhiệm vụ được giao không?
       Trong năm vừa qua nhà trường có xảy ra vụ việc gì về an ninh trật tự trong trường không?
       Nhà trường đã thực hiện những biện pháp gì để đảm bảo sự an toàn về tài sản và con người trong phạm vi nhà trường?
       Việc báo cáo và đánh giá các công tác bảo vệ tài sản, an ninh, an toàn trật tự trong nhà trường được thực hiện ra sao?
       Đội ngũ bảo vệ có được đào tạo và trang bị các thiết bị phù hợp không?
       Nhà trường có liên kết và phối hợp với các lực lượng vũ trang của Nhà nước trong địa bàn của trường để đảm bảo an ninh an toàn chung không? Và để bồi dưỡng nghiệp vụ cho các nhân viên bảo vệ
      
       của trường không?

Các gợi ý cho Đoàn đánh giá ngoài:
      Yêu cầu cốt lõi của tiêu chí này là các quy định về an toàn và an ninh của Nhà nước và của riêng trường được thực hiện nghiêm túc;
       Sử dụng các câu hỏi và các gợi ý về minh chứng để thẩm định các thông tin nhà trường cung cấp.
       Phỏng vấn: Lãnh đạo nhà trường phụ trách cơ sở vật chất, các đoàn thể, đại diện cán bộ quản lý, giảng viên, nghiên cứu viên và nhân viên cơ hữu của trường.