Tiêu chuẩn 9 : Thư viện, trang thiết bị học tập và cơ sở vật chất khác
Tiêu chí 9.8 : Có quy hoạch tổng thể về sử dụng và phát triển cơ sở vật chất trong kế hoạch chiến lược của trường.

Từ khóa: Quy hoạch tổng thể, sử dụng, phát triển, cơ sở vật chất

Các minh chứng có thể sử dụng cho tiêu chí này:
      Văn bản kế hoạch chiến lược phát triển trung hạn và dài hạn của nhà trường;
       Văn bản quy hoạch tổng thể về sử dụng và phát triển cơ sở vật chất của nhà trường;
       Sơ đồ quy hoạch tổng thể đã được phê duyệt của các cấp có thẩm quyền;
       Báo cáo định kỳ đánh giá việc thực hiện quy hoạch tổng thể;
       Các báo cáo về nhu cầu điều chỉnh quy hoạch tổng thể và điều chỉnh kế hoạch chiến lược phát triển cơ sở vật chất của trường (nếu có điều chỉnh);
       Các văn bản phê chuẩn của các cấp về quy hoạch , kế hoạch chiến lược và cấp phát kinh phí, mặt băng liên quan.
       Các minh chứng liên quan khác :……………………………

Các câu hỏi dành cho tiêu chí này:
      Quá trình xây dựng quy hoạch tổng thể phát triển cơ sở vật chất của trường có tham khảo các ý kiên tư vấn của các bên chuyên môn và của cán bộ giảng viên trong trường không?
       Quy hoạch tổng thể về việc sử dụng và phát triển cơ sở vật chất của nhà trường đã được các cấp liên quan phê duyệt chưa?
       Việc sử dụng và phát triển cơ sở vật chất của nhà trường có được đánh giá định kỳ không? Nếu có, sau đánh giá có các điều chỉnh không?
       Nhà trường có quy định và quy trình quản lý và giám sát việc triển khai quy hoạch tổng thể về sử dụng và phát triển cơ sở vật chất của trường không?

Các gợi ý cho Đoàn đánh giá ngoài:
      Yêu cầu cốt lõi của tiêu chí này là nhà trường có quy hoạch tổng thể hợp lý về sử dụng và phát triển cơ sở vật chất đã được phê duyệt và được triển khai.
       Xem xét các thông tin theo các câu hỏi gợi ý trên.
       Phỏng vấn: Đại diện lãnh đạo trường, Đảng, các đoàn thể, lãnh đạo các phòng, khoa, trung tâm và đại diện cán bộ quản lý, giảng viên cơ hữu của trường.