Tiêu chuẩn 9 : Thư viện, trang thiết bị học tập và cơ sở vật chất khác
Tiêu chí 9.7 : Có đủ diện tích sử dụng đất theo quy định của tiêu chuẩn TCVN 3981-85. Diện tích mặt bằng tổng thể đạt mức tối thiểu theo quy định.

Từ khóa: Đủ, diện tích sử dụng đất, tiêu chuẩn TCVN 3981 - 85, diện tích mặt bằng.

Các minh chứng có thể sử dụng cho tiêu chí này:
      Các quyết định giao đất của các đơn vị quản lý cấp trên cho nhà trường sử dụng;
       Văn bản quy hoạch tổng thể của trường đã được xây dựng và sử dụng;
       Quy hoạch đất đai cho quy hoạch phát triển dài hạn được Nhà nước phê chuẩn cho trường;
       Các văn bản quy định về việc sử dụng đất trong phạm vi quản lý của nhà trường;
       Các văn bản kế hoạch sử dụng diện tích đất được cấp;
       Các quyết định phân bổ diện tích sử dụng đất cho các đơn vị trong trường (nếu có);
       Các văn bản trường ký kết thỏa thuận thuê, mượn mặt bằng của các tổ chức, đơn vị doanh nghiệp để sử dụng cho các hoạt động của trường (nếu có).
       Các minh chứng liên quan khác :…………………………………

Các câu hỏi dành cho tiêu chí này:
      Diện tích đất hiện tại của trường đã đạt yêu cầu tối thiểu theo tiêu chuẩn quy định của Nhà nước chưa?
       Nếu chưa, trường đã giải quyết khó khăn về diện tích đất như thế nào?
       Trường có kế hoạch chiến lược gì để mở rộng diện tích đất sử dụng?
       Nhà trường có chiến lược và kế hoạch như thế nào để tối ưu hóa việc sử dụng diện tích đất trong phạm vi quản lý của mình phục vụ mục tiêu giáo dục của nhà trường?
       Các quyết định về kế hoạch sử dụng đất được cấp của trường, trước khi ban hành, có các hội nghị tham khảo ý kiến của cán bộ công nhân viên giảng viên trong trường không?

Các gợi ý cho Đoàn đánh giá ngoài:
      Yêu cầu cốt lõi của tiêu chí này là trường làm thế nào để đạt được đủ diện tích đất sử dụng theo quy định của Nhà nước.
       Phỏng vấn: Đại diện lãnh đạo trường, lãnh đạo phòng, khoa, trung tâm, đại diện các cán bộ quản lý, giảng viên, nghiên cứu viên cơ hữu.