Tiêu chuẩn 9 : Thư viện, trang thiết bị học tập và cơ sở vật chất khác
Tiêu chí 9.6 : Có đủ phòng làm việc cho các cán bộ, giảng viên và nhân viên cơ hữu theo quy định.

Từ khóa: Đủ, phòng làm việc, theo quy định.

Các minh chứng có thể sử dụng cho tiêu chí này:
      Văn bản quy hoạch tổng thể của trường đã được xây dựng và sử dụng;
       Quy hoạch xây dựng các năm tiếp theo (nếu có);
       Văn bản quy định việc bố trí, phân chia việc sử dụng các phòng làm việc trong trường cho các phòng chức năng và cho cán bộ các khoa/trung tâm;
       Văn bản quy định chức năng và nhiệm vụ cho phòng/bộ phận chức năng chịu trách nhiệm quản lý cơ sở vật chất (phòng làm việc);
       Các văn bản quy định về diện tích phòng làm việc, các điều kiện tối thiểu của một phòng làm việc, mua mới hoặc thay thế sửa chữa các thiết bị trong phòng làm việc;
       Sơ đồ các phòng làm việc (có diện tích và mô tả hệ thống thiết bị bên trong);
       Thống kê tổng diện tích, số lượng và tỷ lệ diện tích phòng làm việc trên tổng số cán bộ, giảng viên và nhân viên cơ hữu theo từng phòng, khoa, trung tâm trong trường;
       Danh mục các trang thiết bị được lắp đặt trong các phòng làm việc .
       Các minh chứng liên quan khác :…………………………………

Các câu hỏi dành cho tiêu chí này:
       Nhà trường có quy định rõ diện tích và điều kiện thiết bị làm việc tối thiểu trên một cán bộ, giảng viên/nghiên cứu viên không?
       Thực tế cơ sở vật chất của trường có đảm bảo được theo quy định tối thiểu của trường không?
       Nhà trường có quy hoạch để xây mới hoặc mở rộng phòng làm việc cho cán bộ và giảng viên không?
       Nhà trường có quy định về việc sửa chữa và nâng cấp các phòng làm việc của trường không? Nếu có, thực tế có cho phép triển khai việc nâng cấp và sửa chữa không?
       Nhà trường có định kỳ lấy ý kiến cán bộ, công nhân viên chức về nhu cầu và điều kiện của các phòng làm việc không? Nếu có, các ý kiến có được xem xét và giải quyết kịp thời không?

Các gợi ý cho Đoàn đánh giá ngoài:
      Yêu cầu cốt lõi của tiêu chí này là bố trí đủ diện tích phòng làm việc và trang thiết bị cho cán bộ, giảng viên, và nhân viên cơ hữu của trường;
       Sử dụng các câu hỏi gợi ý trên để phỏng vấn các đối tượng như ghi bên dưới;
       Thăm quan một số nơi làm việc trong trường.
       Phỏng vấn: Đại diện lãnh đạo nhà trường, lãnh đạo các phòng/khoa/trung tâm, đại diện cán bộ quản lý, chuyên viên, giảng viên và nhân viên cơ hữu của trường.