Tiêu chuẩn 7 : Nghiên cứu khoa học, ứng dụng, phát triển và chuyển giao công nghệ (7 tiêu chí)
Tiêu chí 7.7 : Có các quy định cụ thể về tiêu chuẩn năng lực và đạo đức trong các hoạt động khoa học và công nghệ theo quy định; có các biện pháp để đảm bảo quyền sở hữu trí tuệ.

Từ khóa: Tiêu chuẩn, năng lực, đạo đức, biện pháp, quyền sở hữu trí tuệ.

Các minh chứng có thể sử dụng cho tiêu chí này:
      Các văn bản nhà trường quy định và hướng dẫn thực hiện các tiêu chuẩn năng lực và đạo đức trong các hoạt động khoa học công nghệ của trường và quyền sở hữu trí tuệ;
       Các văn bản nhà trường quy định về việc tham gia các hoạt động khoa học công nghệ đối với các chức danh và học vị khác nhau trong trường;
       Các tài liệu phổ biến thông tin và hướng dẫn về việc đảm bảo quyền sở hữu trí tuệ;
       Các biên bản xử lý vi phạm các tiêu chuẩn về năng lực, đạo đức, quyền sở hữu trí tuệ (nếu có vi phạm).

Các câu hỏi dành cho tiêu chí này:
      Nhà trường có ban hành quy định về tiêu chuẩn năng lực và đạo đức trong hoạt động khoa học và công nghệ không (đối với cán bộ, giảng viên? đối với người học?) hoặc các quy định cho các chức
      
       danh/học vị phải tham gia hoạt động khoa học công nghệ? Nếu có, trong quy định có ghi rõ các yêu cầu cần đạt được không?
       Nếu nhà trường không ban hành các quy định trên, cơ sở nào để đánh giá mức độ hoàn thành chức năng nhiệm vụ giảng dạy và nghiên cứu khoa học của cán bộ giảng viên trong trường?
       Nhà trường có tuyên truyền phổ biến trong toàn trường (cán bộ, giảng viên, nhân viên và người học) về quyền sở hữu trí tuệ nói chung không?
       Các văn bản quy định nói trên (nếu có) có được tuân thủ triển khai áp dụng trong trường không?
       Trong 5 năm gần đây nhất trong trường có vụ việc gì vi phạm tiêu chuẩn đạo đức về nghiên cứu khoa học hoặc vi phạm quyền sở hữu trí tuệ không? Nếu có, đã được nhà trưởng xử lý thế nào?

Các gợi ý cho Đoàn đánh giá ngoài:
      Yêu cầu cốt lõi của tiêu chí này là việc ban hành các quy định về tiêu chuẩn năng lực, đạo đức trong hoạt động khoa học công nghệ và quyền sở hữu trí tuệ được nhà trường tuân thủ;
       Dựa theo các câu hỏi gợi ý bên trên, phân tích báo cáo tự đánh giá của trường và phỏng vấn các đối tượng sau.
       Phỏng vấn: Đại diện các đối tác trong hoạt động khoa học công nghệ và chuyển giao công nghệ, lãnh đạo trường phụ trách nghiên cứu khoa học, lãnh đạo trường phụ trách công tác chính trị tư
      
       tưởng, lãnh đạo và chuyên viên phòng nghiên cứu khoa học, lãnh đạo các khoa/trung tâm, đại diện giảng viên/nghiên cứu viên, đại diện người học.