Tiêu chuẩn 6 : Người học
Tiêu chí 6.9 : Người học được tham gia đánh giá chất lượng giảng dạy của giảng viên khi kết thúc môn học, được tham gia đánh giá chất lượng đào tạo của trường đại học trước khi tốt nghiệp.

Từ khóa: tham gia đánh giá, chất lượng giảng dạy, kết thúc môn học, chất lượng đào tạo, trước khi tốt nghiệp.

Các minh chứng có thể sử dụng cho tiêu chí này:
      Văn bản của trường quy định việc người học tham gia đánh giá chất lượng giảng dạy của giảng viên khi kết thúc môn học;
       Văn bản của trường quy định việc người học tham gia đánh giá chất lượng đào tạo của trường trước khi tốt nghiệp;
       Văn bản của trường quy định chức năng và nhiệm vụ cho phòng/bộ phận lập kế hoạch và tổ chức triển khai công tác người học tham gia đánh giá chất lượng giảng dạy và chất lượng chương trình đào
      
       tạo;
       Văn bản của trường quy định quy trình người học đánh giá chất lượng giảng dạy và chất lượng chương trình đào tạo, quy trình xử lý số liệu, báo cáo và phản hồi kết quả đánh giá và các hoạt động
      
       sau đánh giá;
       Báo cáo cuối học kỳ 1 và cuối năm về việc người học đánh giá chất lượng giảng dạy của giảng viên khi kết thúc môn học, bao gồm quy trình, công cụ và kết quả;
       Báo cáo hằng năm về việc người học đánh giá chất lượng đào tạo của nhà trường trước khi tốt nghiệp, bao gồm quy trình, công cụ và kết quả;
       Các minh chứng liên quan khác :…………………………………………

Các câu hỏi dành cho tiêu chí này:
      Nhà trường đã ra văn bản quy định việc người học tham gia đánh giá chất lượng giảng dạy và chất lượng chương trình đào tạo tháng/năm nào?
       Các quy định có đưa ra quy trình đánh giá và phản hồi kết quả đánh giá không?
       Phòng/bộ phận nào được giao chức năng nhiệm vụ quản lý và tổ chức công tác này?
       Bộ phận nào chịu trách nhiệm thiết kế và điều chỉnh các mẫu phiếu khảo sát đánh giá?
       Bộ phận nào chịu trách nhiệm xử lý số liệu khảo sát và lưu giữ số liệu khảo sát?
       Nhà trường/các đoàn thể có tuyên truyền để người học hiểu được ý nghĩa và lợi ích của việc tham gia đánh giá không?
       Thái độ tham gia đánh giá của người học như thế nào?
       Việc tổ chức cho người học đánh giá có được tiến hành theo quy định chung (của Bộ GD&ĐT, của trường/khoa không?)
       Hàng năm nhà trường có tổ chức rút kinh nghiệm về việc đánh giá cảu người học và cải tiến các quy trình không?
       Kết quả đánh giá của người học có được xem xét và sử dụng để cải tiến phương pháp giảng dạy, điều chỉnh chương trình đào tạo, cải tiến các hoạt động hỗ trợ đào tạo cho người học … không?

Các gợi ý cho Đoàn đánh giá ngoài:
      Yêu cầu cốt lõi của tiêu chí này là người học đã được tham gia đánh giá chất lượng giảng dạy và chất lượng chương trình đào tạo bằng các phiếu đánh giá được thiết kế chuẩn mực; Việc đánh giá
      
       tạo được tác động tích cực;
       Phân tích các quy định và quy trình thực hiện đánh giá: có quy định rõ ràng về trách nhiệm và quyền hạn và thời điểm tổ chức triển khai đánh giá, thu thập và xử lý số liệu đánh giá của trường;
       Xem các báo cáo phân tích kết quả đánh giá các môn học, đánh giá chương trình đào tạo của trường hàng năm;
       Xem báo cáo tổng kết đánh giá về công tác tổ chức cho người học tham gia đánh giá chất lượng giảng dạy và chất lượng đào tạo của trường;0
       Xem nhà trường có quy trình xử lý các khuyến nghị hoặc sử dụng các kết quả đánh giá để có các cải tiến về chất lượng giảng dạy và đào tạo không?
       Phỏng vấn: Đại diện người học tất cả các khoá, đại diện bộ môn và giảng viên, lãnh đạo các khoa, lãnh đạo nhà trường, phòng/bộ phận được giao trách nhiệm tổ chức đánh giá, tổ chức xử lý và lưu
      
       giữ số liệu, đại diện cựu sinh viên mới tốt nghiệp.