Tiêu chuẩn 6 : Người học
Tiêu chí 6.8 : Người học có khả năng tìm việc làm và tự tạo việc làm sau khi tốt nghiệp. Trong năm đầu sau khi tốt nghiệp, trên 50% người tốt nghiệp tìm được việc làm đúng ngành được đào tạo.

Từ khóa: Khả năng tìm việc, tự tạo việc làm, năm đầu, trên 50%, làm đúng ngành.

Các minh chứng có thể sử dụng cho tiêu chí này:
      Hoạt động của ban liên lạc hội cựu sinh viên;
       Danh sách và địa chỉ liên hệ với cựu sinh viên của trường;
       Báo cáo hằng năm về việc khảo sát tình hình việc làm của sinh viên trong năm đầu sau khi tốt nghiệp, bao gồm quy trình, công cụ và kết quả;
       Các hoạt động của phòng/bộ phận hỗ trợ việc làm của trường giúp người học tự tạo việc làm cho bản thân hoặc cho người khác;
       Các minh chứng liên quan khác: ………………………………………

Các câu hỏi dành cho tiêu chí này:
      Nhà trường có phòng/bộ phận chịu trách nhiệm liên lạc và quản lý các số liệu về người học đã tốt nghiệp không? Nếu có, các hoạt động hàng năm là gì?
       Nhà trường có các hoạt động hàng năm để gặp gỡ hoặc liên lạc với người học đã tốt nghiệp không?
       Nhà trường có hỗ trợ hoặc cựu sinh viên tự tổ chức ban liên lạc của cựu sinh viên không? Nếu có, ban liên lạc có cung cấp các số liệu hoặc phối hợp cùng trường khảo sát về việc làm của người
      
       học mới tốt nghiệp và tốt nghiệp sau 1 năm không?
       Nhà trường đã sử dụng những phương pháp gì để khảo sát thu thập số liệu về việc làm của người tốt nghiệp?
       Nhà trường có tổ chức các cuộc gặp gỡ giữa nhà trường với cựu sinh viên và sinh viên năm cuối khoá để toạ đàm về các kỹ năng tìm việc làm, tự tạo việc làm và giữ liên lạc với trường và với các
      
       cựu sinh viên để có sự hỗ trợ lẫn nhau không?
       Tỷ lệ người tốt nghiệp tự tạo việc làm cho mình là bao nhiêu hàng năm?
       Tỷ lệ người tốt nghiệp tạo được việc làm cho người khác hàng năm là bao nhiêu?

Các gợi ý cho Đoàn đánh giá ngoài:
      Yêu cầu cốt lõi của tiêu chí này là hiệu quả thu thập các số liệu về việc làm của sinh viên tốt nghiệp và việc cập nhật cơ sở dữ liệu (database) của trường.
       Phân tích tỷ lệ có việc làm biến đổi qua các năm;
       Xem các phiếu khảo sát và phương pháp thu thập số liệu để khẳng định các số liệu thu thập có độ tin cậy cao? các số liệu cũ hay đã được cập nhật?
       Phỏng vấn: Phòng/bộ phận liên lạc với cựu sinh viên hoặc phòng công tác chính trị học sinh-sinh viên, quản lý sinh viên, đại diện người học các năm cuối khoá, các cự sinh viên, các nhà tuyển
      
       dụng lao động, đại diện Đoàn thanh niên, Hội sinh viên, lãnh đạo nhà trường phụ trách công tác chính trị và các đoàn thể, đại diện lãnh đạo các khoa và giảng viên.