Tiêu chuẩn 5 : Đội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên và nhân viên (8 tiêu chí)
Tiêu chí 5.8 : Đội ngũ kỹ thuật viên, nhân viên đủ số lượng, có năng lực chuyên môn và được định kỳ bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, phục vụ có hiệu quả cho việc giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học.

Từ khóa: Kỹ thuật viên, nhân viên, số lượng, năng lực, bồi dưỡng, hiệu quả.

Các minh chứng có thể sử dụng cho tiêu chí này:
      Các chính sách về quản lý và phát triển nhân sự của trường, kinh phí;
       Kế hoạch về kinh phí: kinh phí dành cho phát triển đội ngũ, trong đó có đội ngũ kỹ thuật viên;
       Hồ sồ và lý lịch của toàn bộ đội ngũ nhân viên kỹ thuật của trường;
       Các hồ sơ nhân sự và các chính sách đào tạo cũng như bồi dưỡng đội ngũ nhân viên kỹ thuật của trường;
       Các minh chứng khác liên quan đến đội ngũ kỹ thuật viên và nhân viên trường .

Các câu hỏi dành cho tiêu chí này:
      Báo cáo tự đánh giá (phần liên quan đến tiêu chí) có mô tả kèm theo bằng chứng về đội ngũ kỹ thuật viên và nhân viên trường có đủ số lượng, năng lực chuyên môn và được bồi dưỡng định kỳ để phục
      
       vụ có hiệu quả các hoạt động giảng dạy và nghiên cứu khoa học của trường không?
       Báo cáo tự đánh giá (phần liên quan đến tiêu chí) có mô tả kèm theo bằng chứng về mức độ phục vụ hiệu quả của đội ngũ kỹ thuật viên và nhân viên nhà trường?

Các gợi ý cho Đoàn đánh giá ngoài:
      Tìm kiếm toàn bộ các tài liệu/minh chứng về đội ngũ và bằng cấp chuyên môn của các kỹ thuật viên, nhân viên của trường;
       Tìm kiếm các văn bản tổng kết, đánh giá chất lượng và hiệu quả của công tác của các kỹ thuật viên và nhân viên trường;
       Xem xét các trường hợp vắng mặt và nghỉ việc của đội ngũ kỹ thuật viên (mức độ thường xuyên, việc thuyên chuyển…).
       Phỏng vấn: Cán bộ quản lý, giảng viên, nhân viên và người học về trình độ của đội ngũ kỹ thuật viên, về mức độ phục vụ (có hiệu quả cho việc giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học không). Có
      
       thể sử dụng các câu hỏi sau:
       Số lượng kỹ thuật viên của Trường/khoa/bộ môn là bao nhiêu? Số lượng kỹ thuật viên như thế là có đủ không?
       Đội ngũ kỹ thuật viên của Trường/khoa/bộ môn có đủ năng lực chuyên môn không?
       Đội ngũ kỹ thuật viên của trường/khoa/bộ môn có được định kỳ bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ không?
       Nhà trường tổ chức các khóa bồi dưỡng này hay gửi ra bên ngoài?
       Đội ngũ kỹ thuật viên của trường/khoa/bộ môn có luôn sẵn sàng hỗ trợ khi cán bộ quản lý, giảng viên, nhân viên và người học cần ? Tinh thần trách nhiệm của đội ngũ kỹ thuật viên? Họ có
      
       phục vụ có hiệu quả cho việc giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học của nhà trường không?