Tiêu chuẩn 5 : Đội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên và nhân viên (8 tiêu chí)
Tiêu chí 5.7 : Đội ngũ giảng viên được đảm bảo cân bằng về kinh nghiệm công tác chuyên môn và trẻ hoá của đội ngũ giảng viên theo quy định.

Từ khóa: Giảng viên, cân bằng, kinh nghiệm, trẻ hóa.

Các minh chứng có thể sử dụng cho tiêu chí này:
      Các chính sách về quản lý và phát triển nhân sự của nhà trường, kinh phí;
       Kế hoạch về kinh phí dành cho phát triển đội ngũ giảng viên;
       Các kế hoạch và chương trình tuyển dụng giảng viên;
       Hồ sơ và lý lịch của toàn bộ đội ngũ giảng viên của trường, trong đó có toàn bộ các thông tin về kinh nghiệm công tác và độ tuổi;
       Các hồ sơ nhân sự và các chính sách đào tạo cũng như bồi dưỡng đội ngũ giảng viên của trường;
       Các báo cáo tự đánh giá của đội ngũ và các phụ lục đính kèm (nhận xét của cán bộ quản lý/hướng dẫn, các bằng khen/giấy khen, các hình thức kỷ luật…);
       Các minh chứng khác liên quan đến sự cân bằng giữa đôi ngũ giảng viên có kinh nghiệm chuyên môn và chưa có kinh nghiệm chuyên môn .

Các câu hỏi dành cho tiêu chí này:
      Báo cáo tự đánh giá (phần liên quan đến tiêu chí) có mô tả kèm theo minh chứng có sự cân bằng về kinh nghiệm và trẻ hóa của đội ngũ giảng viên của nhà trường không?

Các gợi ý cho Đoàn đánh giá ngoài:
      Có minh chứng cho thấy trường có các chính sách đào tạo, bồi dưỡng giảng viên không?
       Có minh chứng cho thấy trường có các chính sách tuyển dụng hoặc giữ lại các giảng viên trẻ có năng lực và đáp ứng nhu cầu phát triển đội ngũ không?
       Số lượng giảng viên trẻ của trường trên toàn bộ số lượng giảng viên là bao nhiêu? Số lượng giảng viên trẻ trong từng đơn vị của trường?
       Giảng viên trẻ của nhà trường có đáp ứng được yêu cầu về trình độ chuyên môn và năng lực giảng dạy không?
       Nhà trường có các chính sách về việc hướng dẫn/giúp đỡ các giảng viên trẻ không? Có kinh phí dành cho việc bồi dưỡng cán bộ trẻ không?
       Phỏng vấn: Các giảng viên trẻ và lâu năm để tìm hiểu các thông tin về các quy định đội ngũ của nhà trường. Có thể hỏi các câu hỏi sau:
       Nhà trường có chương trình nào dành riêng cho giảng viên trẻ không?
       Nhà trường có chính sách, quy định nào để đảm bảo rằng giảng viên trẻ được đào tạo và bồi dưỡng chuyên môn theo yêu cầu của nhà trường?
       Đội ngũ giảng viên trẻ có bằng cấp và năng lực theo yêu cầu của trường không? Nếu không, nhà trường có chính sách và kinh phí để hỗ trợ họ học tiếp để lấy bằng cấp theo quy định và theo
      
       yêu cầu của nhà trường không?