Tiêu chuẩn 5 : Đội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên và nhân viên (8 tiêu chí)
Tiêu chí 5.6 : Đội ngũ giảng viên đảm bảo trình độ chuẩn được đào tạo của nhà giáo theo quy định. Giảng dạy theo chuyên môn được đào tạo; đảm bảo cơ cấu chuyên môn và trình độ theo quy định; có trình độ ngoại ngữ, tin học đáp ứng yêu cầu về nhiệm vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học.

Từ khóa: Giảng viên, trình độ chuẩn, cơ cấu, ngoại ngữ, tin học.

Các minh chứng có thể sử dụng cho tiêu chí này:
      Báo cáo tự đánh giá (phần liên quan đến tiêu chí) có khẳng định được đội ngũ giảng viên của trường đảm bảo trình độ chuyên môn theo chuẩn quy định không?
       Báo cáo tự đánh giá (phần liên quan đến tiêu chí) có khẳng định trường có đội ngũ giảng viên đảm bảo cơ cấu và giảng dạy theo đúng chuyên môn không?
       Báo cáo tự đánh giá (phần liên quan đến tiêu chí) có đủ minh chứng về trình độ ngoại ngữ và tin học của đội ngũ giảng viên nhà trường đáp ứng nhiệm vụ giảng dạy và nghiên cứu khoa học không?

Các câu hỏi dành cho tiêu chí này:
      Báo cáo tự đánh giá (phần liên quan đến tiêu chí) có khẳng định được đội ngũ giảng viên của trường đảm bảo trình độ chuyên môn theo chuẩn quy định không?
       Báo cáo tự đánh giá (phần liên quan đến tiêu chí) có khẳng định trường có đội ngũ giảng viên đảm bảo cơ cấu và giảng dạy theo đúng chuyên môn không?
       Báo cáo tự đánh giá (phần liên quan đến tiêu chí) có đủ minh chứng về trình độ ngoại ngữ và tin học của đội ngũ giảng viên nhà trường đáp ứng nhiệm vụ giảng dạy và nghiên cứu khoa học không?

Các gợi ý cho Đoàn đánh giá ngoài:
      Có đủ minh chứng về trình độ chuyên môn và cơ cấu của đội ngũ giảng viên không?
       Có minh chứng nào cho thấy giảng viên có các bằng cấp ngoại ngữ không (ví dụ: TOEFL hoặc IELTS đối với tiếng Anh)?
       Có minh chứng nào cho thấy giảng viên có các bằng cấp tin học không (ví dụ: trình độ A, B, C tin học)?
       Phỏng vấn: Chủ nhiệm khoa/bộ môn, giảng viên, nhân viên, người học và cựu sinh viên tập trung vào các vấn đề sau:
       Đánh giá của người học về trình độ chuyên môn của đội ngũ giảng viên;
       Trình độ ngoại ngữ của giảng viên trong trường và dựa trên cơ sở nào để người học kết luận như vậy?
       Trình độ tin học của giảng viên trong trường và dựa trên cơ sở nào để người học kết luận như vậy?
       Vấn đề cập nhật kiến thức chuyên môn của giảng viên.