Tiêu chuẩn 4 : Hoạt động đào tạo (7 tiêu chí)
Tiêu chí 4.7 : Có kế hoạch đánh giá chất lượng đào tạo đối với người học sau khi ra trường và kế hoạch điều chỉnh hoạt động đào tạo cho phù hợp với yêu cầu của xã hội.

Từ khóa: Kế hoạch, đánh giá, chất lượng, điều chỉnh, hoạt động đào tạo.

Các minh chứng có thể sử dụng cho tiêu chí này:
      Kế hoạch đánh giá chất lượng đào tạo của trường;
       Kế hoạch hàng năm của trường, trong đó có kế hoạch đào tạo;
       Kế hoạch theo dõi sinh viên tốt nghiệp;
       Các khảo sát sinh viên tốt nghiệp;
       Các đánh giá phản hồi của người học về chất lượng đào tạo;
       Các điều tra xã hội về chất lượng đào tạo, trong đó có điều tra lấy ý kiến của các nhà tuyển dụng;
       Kế hoạch điều chỉnh, bổ sung chương trình đào tạo dựa vào các phản hồi, trong đó có phản hồi của sinh viên tốt nghiệp;
       Các minh chứng khác liên quan đến đánh giá chất lượng sinh viên tốt nghiệp và điều chỉnh hoạt động đào tạo để nâng cao chất lượng.

Các câu hỏi dành cho tiêu chí này:
      Báo cáo tự đánh giá (phần liên quan đến tiêu chí) có mô tả kèm theo minh chứng có sự cân bằng về kinh nghiệm và trẻ hóa của đội ngũ giảng viên của nhà trường không?

Các gợi ý cho Đoàn đánh giá ngoài:
      Kế hoạch đánh giá chất lượng đào tạo của nhà trường được xây dựng như thế nào?
       Việc thực hiện kế hoạch đào tạo được tiến hành như thế nào?
       Nhà trường có kế hoạch theo dõi sinh viên tốt nghiệp không? Như thế nào?
       Nhà trường có thực hiện các khảo sát sinh viên tốt nghiệp không? Như thế nào? Nếu có, xin cho biết các đánh giá phản hồi của người học về chất lượng đào tạo của trường?
       Nhà trường có thực hiện các điều tra xã hội về chất lượng đào tạo, trong đó có điều tra lấy ý kiến của các nhà tuyển dụng không? Kết quả như thế nào?
       Nhà trường có kế hoạch điều chỉnh, bổ sung chương trình đào tạo dựa vào các phản hồi, trong đó có phản hồi của sinh viên tốt nghiệp không? đề nghị cung cấp minh chứng.
       Phỏng vấn: Cán bộ quản lý đào tạo, giảng viên và sinh viên tốt nghiệp theo các câu hỏi trên.