Tiêu chuẩn 4 : Hoạt động đào tạo (7 tiêu chí)
Tiêu chí 4.6 : Có cơ sở dữ liệu về hoạt động đào tạo của nhà trường, tình hình sinh viên tốt nghiệp, tình hình việc làm và thu nhập sau khi tốt nghiệp.

Từ khóa: Cơ sở dữ liệu, tốt nghiệp, việc làm, thu nhập.

Các minh chứng có thể sử dụng cho tiêu chí này:
      Cơ sở dữ liệu về hoạt động đào tạo của nhà trường (hồ sơ, hệ thống ICT);
       Cơ sở dữ liệu về tình hình sinh viên tốt nghiệp, tình hình việc làm và thu nhập sau khi tốt nghiệp;
       Các đề tài nghiên cứu về việc làm của sinh viên tốt nghiệp, trong đó có người học của trường hoặc ở các trường khác;
       Các minh chứng khác liên quan đến cơ sở dữ liệu của trường .

Các câu hỏi dành cho tiêu chí này:
      Báo cáo tự đánh giá (phần liên quan đến tiêu chí) có mô tả trường có cơ sở dữ liệu về hoạt động đào tạo của trường không?
       Báo cáo tự đánh giá (phần liên quan đến tiêu chí) có khẳng định được trường có cơ sở dữ liệu về tình hình sinh viên tốt nghiệp, việc làm và thu nhập của họ không?

Các gợi ý cho Đoàn đánh giá ngoài:
      Nhà trường có tiến hành khảo sát tình hình sinh viên tốt nghiệp không? Nếu có, định kì là bao lâu/lần?
       Tỉ lệ sinh viên tốt nghiệp hàng năm của trường là bao nhiêu?
       Có bao nhiêu người học tìm được việc làm sau 3 tháng, 6 tháng và một năm sau khi tốt nghiệp?
       Thu nhập của sinh viên tốt nghiệp?
       Có bao nhiêu sinh viên tốt nghiệp cảm thấy hài lòng với công việc của mình?
       Xem xét các cơ sở dữ liệu về hoạt động đào tạo của trường
       Tìm hiểu nhà trường có khảo sát về thu nhập của sinh viên tốt nghiệp. Các khảo sát này là chính thức hay không chính thức? Có đáng tin cậy không?
       Nhà trường có tiến hành khảo sát mức độ hài lòng của sinh viên tốt nghiệp với việc làm của mình;
       Phỏng vấn: Các đối tượng có liên quan như cán bộ quản lý đào tạo/khoa/bộ môn về cơ sở dữ liệu của trường.