Tiêu chuẩn 4 : Hoạt động đào tạo (7 tiêu chí)
Tiêu chí 4.5 : Kết quả học tập của người học được thông báo kịp thời, được lưu trữ đầy đủ, chính xác và an toàn. Văn bằng, chứng chỉ được cấp theo quy định và được công bố trên trang thông tin điện tử của nhà trường.

Từ khóa: Kết quả học tập, thông báo, lưu trữ, chính xác, an toàn, Văn bằng chứng chỉ, đúng quy định, công bố.

Các minh chứng có thể sử dụng cho tiêu chí này:
      Hồ sơ quản lý kết quả học tập của người học ở các đơn vị đào tạo trong vòng một/hai năm gần đây:
       Kết quả học tập được lưu giữ trên máy tính một cách an toàn, rõ ràng và có thể tiếp cận được đối với các thành phần có trách nhiệm và có quyền tiếp cận;
       Hệ thống ICT của trường là chính xác và đáng tin cậy;
       Hệ thống lưu trữ của trường có đủ các khả năng lưu trữ tất cả các thông tin không?
       Các hồ sơ ký nhận và lưu trữ văn bằng, chứng chỉ;
       Trang Website của trường;
       Các tài liệu lưu hành nội bộ có liên quan đến kết quả học tập của người học;
       Các minh chứng khác liên quan đến công bố và lưu trữ kết quả học tập của người học . . .

Các câu hỏi dành cho tiêu chí này:
      Báo cáo tự đánh giá (phần liên quan đến tiêu chí) có mô tả được và cung cấp minh chứng về kết quả học tập được thông báo kịp thời, lưu trữ đầy đủ, chính xác và an toàn không?
       Báo cáo tự đánh giá (phần liên quan đến tiêu chí) có mô tả được việc cấp văn bằng, chứng chỉ theo đúng quy định và được công bố trên mạng của trường không?

Các gợi ý cho Đoàn đánh giá ngoài:
      Nhà trường có các chính sách về kiểm tra đánh giá không?
       Hồ sơ về kết quả học tập của người học được cất giữ ở đâu (sổ sách, các file máy tính) và có an toàn không (địa điểm lưu trữ, các quy định về việc vào điểm, mật mã, an toàn cháy nổ, an toàn về
      
       dữ liệu (back-ups)?
       Nhà trường có các biện pháp phòng chống các tiêu cực trong việc sửa điểm, cấp bằng và lưu trữ hồ sơ điểm không? (con dấu của trường, chữ ký, các biện pháp về lưu giữ phôi bằng, in ấn…);
       Kết quả học tập của người học được công bố như thế nào?
       Việc thực hiện có tuân thủ theo các quy định không? (hệ thống thông tin của nhà trường, ICT và sổ sách); hệ thống ghi chép và vào điểm (ICT và sổ sách);
       Có nhiều sai sót xảy ra không? Mức độ nghiêm trọng? Nhà trường giải quyết như thế nào?
       Xem xét hệ thống quản lý kết quả học tập của trường. Xem xét mức độ kịp thời trong việc thông báo điểm cho người học, về mức độ đầy đủ, an toàn của các hồ sơ, về việc cấp bằng/chứng chỉ;
       Kết quả học tập có được công bố cho người học qua mạng không?
       Xác định quy trình quản lý kết quả học tập của người học và cấp bằng/chứng chỉ nhằm tránh các sai sót có thể xảy ra. Lưu ý việc tránh các sai sót được tiến hành như thế nào;
       Xem xét các trường hợp kiện cáo hay phản ánh về việc sai sót, mức độ an toàn của việc lưu trữ hồ sơ;
       Xác định các trường hợp sai sót về an toàn dữ liệu hoặc trong việc cấp bằng;
       Trao đổi các kế hoạch/hoạt động về cải tiến hệ thống vào điểm, lưu trữ và cấp bằng.
       Phỏng vấn: Các chủ nhiệm khoa/bộ môn, các nhà quản lý, giảng viên, nhân viên, người học và người học tốt nghiệp. Đặc biệt lưu ý các ý kiến của các giảng viên và người học về nhà trường đã đáp
      
       ứng yêu cầu của tiêu chí như thế nào?